Brukermedvirkning i helseforskning

Brukermedvirkning har for lengst blitt et viktig (og lovpålagt) innslag innen helsetjenesten og pasientbehandlingen i Norge. Det har blitt opprettet brukerutvalg ved alle de regionale helseforetakene, og brukerne er også representert i flere andre viktige råd, styrer og utvalg.

Av: Stipendiat Anne-Sofie Sand, Klinisk forskningsavdeling

Når det gjelder forskning innen medisin og helse har det tatt litt lengre tid å innarbeide og etablere ordninger for brukermedvirkning. I 2013 besluttet imidlertid HOD at det skulle etableres en arbeidsgruppe for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer, og oppdraget ble gitt til de regionale helseforetakene under ledelse av forskningssjef Tove Klæboe Nilsen ved Helse Nord RHF.  Bakgrunnen for at dette arbeidet ble satt i gang var et politisk krav om at det skal være brukermedvirkning også i forskning, i tråd med generelle demokratiseringsprosesser i samfunnet og internasjonale trender.  Det brukes betydelige offentlige midler på medisinsk og helsefaglig forskning, og nytteaspektet har blitt mer sentralt i vurderingen av denne ressursbruken. Det at brukerne av forskningsresultater, både pasienter og personell, kan være med i prosessen med planlegging av prosjekter og prioritering av ressurser til forskning kan forhåpentligvis styrke forskningens relevans og kvalitet.

Den nasjonale arbeidsgruppen ble ferdig med sitt arbeid og sin rapport i 2014. I februar 2015 ble så de endelige retningslinjer og tiltak, basert på arbeidsgruppens rapport, vedtatt av Helse Nord RHF. Dette har blant annet resultert i at forskerne i søknader om regionale forskningsmidler må redegjøre for relevans og eventuell organisering av brukermedvirkning i sine søknader.

Fortsatt er brukermedvirkning i forskning nytt for mange, både brukere og forskere. Klinisk forskningsavdeling har orientert brukerutvalget ved UNN og avholdt et første kurs for brukere i juni 2016. Flere kurs er under planlegging, og forhåpentligvis vil det etter hvert komme flere møteplasser for forskere og brukere. Forskere som ønsker å rekruttere brukere til aktuelle forskningsprosjekt oppfordres primært til å henvende seg til relevante pasientorganisasjoner eller brukerutvalg.

Vi vil anbefale alle som ønsker å vite mer om brukermedvirkning i forbindelse med helseforskning å lese mer om dette i følgende dokumenter:

Et godt eksempel på brukermedvirkning innen helseforskning i Norge:

​Internasjonalt er det særlig England som har framhevet seg på feltet, også gjennom viktige statsstøttete institusjoner som sikrer "desentralisering" av kunnskap og skaper arenaer hvor brukere og forskere møtes for å identifisere og prioritere områder med usikkerheter innen pasientbehandling og behov for mer forskning. Ta gjerne en kikk på følgende nettsteder for mer informasjon:

​Da ønsker vi forskere og brukere fortsatt lykke til med innarbeidingen av brukermedvirkning i medisinsk og helsefaglig forskning og håper at dette blir til alles beste!

Tilbake til startsida for Forskning​

Fant du det du lette etter?