HELSENORGE

UNN oppretter regional covid senfølgeklinikk

Noen pasienter utvikler langtidsplager etter gjennomgått Covid 19. På oppdrag fra Helse Nord er det opprettet regional tverrfaglig senfølgeklinikk for pasienter med følgetilstander etter covid-19 ved UNN Tromsø.

Diagnosen covid-19 er ny, men funksjonstapet, rehabiliteringsbehovet og rehabiliteringstiltakene er godt kjente og overførbare fra andre diagnoser.​ Vanlige plager er blant annet utmattelse, tungpust, muskelsmerter og leddsmerter. 

Målgruppe

​Det regionale tilbudet gjelder for:

  • Pasienter med vedvarende, komplekse og sammensatte symptomer etter covid-19
  • Pasientene som har behov for spesialisert tilbud utover det som det lokale helseforetakene tilbyr.
  • Pasientene kan henvises hvis symptomene varer mer enn 8-12 uker etter symptomdebut.
  • Der det måtte være behov for organspesifikke utredninger søkes disse i utgangspunktet gjennomført ved pasientens lokalsykehus.

Ved «Komplekse og sammensatte symptomer» medfører senfølgene at pasienten ikke kan være i jobb/utdanning og har et klart redusert aktivitets/deltakelsesnivå sammenlignet med før covid-19. Tilleggskriterier som beskriver kompleksitet kan være andre faktorer som er kjent å kunne påvirke prognose, som f.eks. komorbiditet eller psykososiale problemstillinger. 

Primærvurdering hos allmennlege

Før henvisning skal fastlegen ha gjort en grundig primærvurdering. Henvisningsrutiner finner du i denne behandlingsinformasjonen: 

Rehabilitering - covid-19, vedvarende plager etter mildt forløp

Metodikk og samarbeid

Fysikalsk medisinsk poliklinikk jobber ut fra en helhetlig tankegang der fysiske, psykiske og sosiale faktorer antas å henge sammen og påvirke hverandre gjensidig i både hverdags- og arbeidsliv. Både lege, psykolog og terapeut (fysioterapeut eller ergoterapeut) kan inngå i utrednings- og oppfølgingsarbeidet. Covid senfølgeklinikk etableres i tett samarbeid med andre aktuelle avdelinger i UNN som for eksempel lungemedisinsk avdeling.

Senfølgeklinikkenes oppdrag er «utredning og diagnostisering». Første utredning gjøres av lege, fortrinnsvis spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Ut fra pasientens symptombilde og funksjon gjøres det deretter eventuelt en bred tverrfaglig rehabiliteringskartlegging med spesielt fokus på aktivitet og deltakelse. Senfølgeklinikkenes tilbud omfatter også rådgiving og veiledning av pasient/pårørende, viderehenvinsing til aktuelle instanser og samhandling med disse. 

Flere ressurser​

På Helse Nords side om regionale og nasjonale rehabiliteringstilbud etter covid-19  finner du informasjon om rehabiliteringstilbud, hvordan vurdere rehabiliteringsbehov, hvordan henvise, samt nasjonale råd og planer om rehabilitering etter gjennomgått covid-19. Informasjonen oppdateres fortløpende.