UNN oppretter regional covid senfølgeklinikk

Noen pasienter utvikler langtidsplager etter gjennomgått Covid 19. På oppdrag fra Helse Nord  er det opprettet regional tverrfaglig senfølgeklinikk for pasienter med følgetilstander etter covid-19 ved UNN Tromsø.

Vanlige plager er blant annet utmattelse, tungpust, muskelsmerter og leddsmerter.

Diagnosen covid-19 er ny, men funksjonstapet, rehabiliteringsbehovet og rehabiliteringstiltakene er godt kjente og overførbare fra andre diagnoser.

Metodikk og samarbeid

Fysikalsk medisinsk poliklinikk jobber ut fra en helhetlig tankegang der fysiske, psykiske og sosiale faktorer antas å henge sammen og påvirke hverandre gjensidig i både hverdags- og arbeidsliv. Både lege, psykolog og terapeut (fysioterapeut eller ergoterapeut) kan inngå i utrednings- og oppfølgingsarbeidet. Covid senfølgeklinikk etableres i tett samarbeid med andre aktuelle avdelinger i UNN som for eksempel lungemedisinsk avdeling.

Primærvurdering hos allmennlege

Før henvisning skal fastlegen ha gjort en grundig primærvurdering med hensyn til diagnostikk mtp spesifikk årsak til plager inkl. klinisk undersøkelse og blodprøver (inkl CRP, hvite med diff, stoffskifte, elektrolytter, jernstatus og vitaminstatus). Utredning som kan vurderes på indikasjon er spirometri, oksymetri, EKG og billeddiagnostikk (rtg/CT thorax, MR caput). 

Henvisning

Leger kan henvise til senfølgeklinikken. Henvisningen sendes til Fysikalsk medisin og rehablilitering og merkes «Covid senfølgeklinikk».

Det regionale tilbudet gjelder følgende målgruppe:

  • Pasienter med vedvarende, komplekse og sammensatte symptomer etter covid-19
  • Pasientene som har behov for spesialisert tilbud utover det som det lokale helseforetakene tilbyr.
  • Pasientene kan henvises hvis symptomene varer mer enn 8-12 uker etter symptomdebut.
  • Der det måtte være behov for organspesifikke utredninger søkes disse i utgangspunktet gjennomført ved pasientens lokalsykehus.

Ved «Komplekse og sammensatte symptomer» medfører senfølgene at pasienten ikke kan være i jobb/utdanning og har et klart redusert aktivitets/deltakelsesnivå sammenlignet med før covid-19. Tilleggskriterier som beskriver kompleksitet kan være andre faktorer som er kjent å kunne påvirke prognose, som f.eks. komorbiditet eller psykososiale problemstillinger. 

Senfølgeklinikkenes oppdrag er «utredning og diagnostisering». Første utredning gjøres av lege, fortrinnsvis spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Ut fra pasientens symptombilde og funksjon gjøres det deretter eventuelt en bred tverrfaglig rehabiliteringskartlegging med spesielt fokus på aktivitet og deltakelse. Senfølgeklinikkenes tilbud omfatter også rådgiving og veiledning av pasient/pårørende, viderehenvinsing til aktuelle instanser og samhandling med disse. 

Det er opprettet en oversikt med informasjon om rehabilitering etter covid-19rehabiliteringsnettsidene til Helse Nord.

Her samles informasjon om rehabiliteringstilbud, hvordan vurdere rehabiliteringsbehov, hvordan henvise, samt nasjonale råd og planer om rehabilitering etter gjennomgått covid-19. Informasjonen oppdateres fortløpende.