HELSENORGE

UNN oppretter klinisk tilbud for pasienter med seneffekter etter kreft

Noen pasienter utvikler seneffekter etter kreftbehandling. På oppdrag fra Helse Nord planlegges det et klinisk tilbud for kreftoverlevere med komplekse og sammensatte seneffekter.

​Forekomsten av kreftoverlevere med seneffekter etter kreftbehandling øker. Flere personer får kreft, og takket være moderne diagnostikk og behandling overlever stadig flere. Dette gir økning av antallet av langtidsoverlevere. For Helse Nord viser de siste tall fra Kreftregisteret at det per 31.12.2020 var ca. 20.000 kreftoverlevere i live og uten tegn til tilbakefall av sykdom minst 5 år etter sin kreftsykdom. Kreftoverlevere kan ha økt risiko for sykdom, dårligere livskvalitet og tapt arbeidsevne.

Det har både fra helsepersonell, politikere og blant kreftoverlevere blitt satt et økende fokus på problemstillinger knyttet til seneffekter etter kreftbehandling, med manglende og lite helhetlig tilbud. UNN vil styrke kvaliteten på helsetilbudet til de hardest rammede i denne pasientgruppen og etablerer «Kreft seneffektpoliklinikk», som underliggende enhet i Kreftavdelingen.

Målgruppe:

  • Voksne kreftoverlevere (overlevere etter kreft i barnealder og etter kreft i voksen alder) med komplekse og sammensatte seneffekter etter kreft tilhørende Helse Nord
  • Kreftoverlevere som avsluttet aktiv behandling for minst 1 år siden
  • Kreftoverlevere uten tegn på tilbakefall av kreftsykdom

Henvisning:

  • Forutsetning for henvisning er begrunnet mistanke om at aktuelle plager er knyttet til tidligere kreftsykdom/behandling.
  • Pasienten skal ha vært behandlet med kurativt siktemål og uten mistanke om tilbakefall av kreftsykdom.
  • Henvisningen skal beskrive fokuserte problemstillinger og symptomutvikling over tid.
  • Leger i spesialist- eller primærhelsetjenesten kan henvise.
  • Det åpnes for henvisning fra nov. -21 og de første pasientene vil få et tilbud fra jan.- 22.
  • Skjema finnes på hjemmesida til poliklinikken

Målsetning og samarbeid

Overordnet målsetning for kreft seneffektpoliklinikken er å bidra til å fremme best mulig helse blant kreftoverlevere. Det vil ofte være behov for en tverrfaglig vurdering og behandling. Kreft seneffektpoliklinikken vil samarbeide tett med en rekke andre instanser på UNN, og hele Helse Nords region både i sekundær- og primærhelsetjenesten. Det polikliniske seneffekttilbudet innebærer en tidsbegrenset oppfølging med 2-4 konsultasjoner i løpet av ett år med målsetning om å styrke kreftoverleveren og de lokale ressurser.

Hjemmesida til Kreft-seneffektpoliklinikken