HELSENORGE

Svangerskap og hypothyreose

Hypothyreose ved graviditet er kjent å ha skadelige effekter både på foster og på mor, og skal derfor behandles adekvat med Levotyroksinnatrium i forkant av planlagt graviditet og i svangerskapet. Subklinisk hypothyreose er trolig også assosiert med skadelige effekter hos foster og behandling med Levotyroksinnatrium anbefales derfor i forkant av planlagt graviditet og i svangerskapet.

Hypothyreose er en relativt vanlig forekommende tilstand under graviditet og sees hos 0,3-0,5 % av alle gravide, subklinisk hypothyreose sees hos mellom 2-4 % av alle gravide. 

Det er kjent at kvinner med hypothyreose har blant annet økt forekomst av infertilitet, spontanaborter, svangerskapshypertensjon og placenta løsning sammenlignet med friske kvinner.

Barn av hypothyreote mødre har oftere lav fødselvekt, har økt risiko for prematur fødsel samt økt respiratorisk besvær sammenlignet med barn født av friske kvinner.

Svangerskapet innvirkning på stoffskifte
I svangerskapets første trimester vil østrogenstigningen stimulere til økt dannelse av thyroidea bindende globulin (TBG). TBG binder økt mengde T4 som gir redusert mengde
F-T4. 

Når F-T4 synker øker hypofysen sin produksjon av TSH som igjen stimulerer thyroidea til økt produksjon av T4/T3. Totalt sett øker produksjonen av thyroidea hormoner rundt 50 % i svangerskapets første uker. Graviditethormonet humant chorion-gonadotropin (hCG), produsert av placenta, har thyreotrop aktivitet, dette fører til at TSH normalt vil være lav mot slutten av første trimester.

Normal- område for TSH er i første trimester 0,1-2,5. I andre og tredje trimester 0,1-3,0.

Kjent eller nyoppdaget hypothyreose
Kvinner med kjent hypothyreose må få informasjon om at hun har økt behov for Levotyroksinnatrium under et eventuelt svangerskap, og anbefales å ta kontakt med fastlege dersom hun planlegger graviditet eller så snart hun er gravid. Levotyroksinnatrium dosen bør økes med 30-50 % fra pregravid dose med mål at TSH skal være under 2,5 i første trimester.

Ved en nydiagnostisert hypothyreose under svangerskapet skal stoffskiftet normaliseresså snart som mulig med mål TSH under 2,5 i første trimester og under 3,0 i andre og tredje trimester. 

TSH anbefales kontrollert hver 4.-6. uke gjennom hele svangerskapet (dersom en dosejustering er gjort av Levotyroksinnatrium bør TSH kontrolleres innen 4 uker).

Levotyroksinnatrium-dosen skal direkte reduseres tilbake til pregravid dose etter fødsel.

Subklinisk hypothyreose og anti-TPO positive kvinner
Kvinner med subklinisk hypothyreose (TSH over 2,5 i første trimester og over 3,0 i andre og tredje trimester i minst 2 prøvesett) anbefales behandlet med Levotyroksinnatrium.

Mange kvinner har tidligere fått målt stoffskifte og anti-TPO. Dersom en kvinne er kjent anti-TPO positiv anbefales det å måle TSH før graviditet samt i første og andre trimester. Dersom TSH er over 2,5 anbefales denne kontrollert i første omgang. Ved forhøyet TSH i 2 prøvesett anbefales det å starte behandling med Levotyroksinnatrium.

Målet for behandlingen er TSH under 2,5 i første trimester og under 3,0 i andre og tredje trimester. TSH anbefales kontrollert hver 4.-6. uke gjennom hele svangerskapet (dersom en dosejustering er gjort av Levotyroksinnatrium bør TSH kontrolleres innen 4 u​ker).

Pasienten skal seponere Levotyroksinnatrium direkte etter fødsel med kontroll av TSH med tanke på utvikling av permanent hypothyreose.

Screening
Det er ingen konsensus for screening av alle gravide med tanke på hypothyreose. Screening med TSH anbefales hos kvinner med familiehistorie på autoimmun thyroideasykdom, kjent anti-TPO positivitet, ved symptomer på hypothyreose, kvinner med kjent diabetes mellitus type 1 eller andre autoimmune sykdommer, infertilitet og tidligere spontanaborter.