Sommerdrift ved fødeavdelingene i Harstad og Narvik

Også i år vil fødeavdelingene i Harstad og Narvik ha vekselvis sommerstengt. Fødeavdelingen ved UNN Narvik være stengt i perioden 24. juni til 22. juli, mens fødeavdelingen i Harstad vil være stengt fra 22. juli til 19. august.

Vi er godt i gang med forberedelser til sommerstengingen og vil sørge for at både gravide, fødende og kvinner med gynekologisk problematikk blir ivaretatt på en god måte i perioden med sommerdrift. 

Stengeperiode fødeavdelingen i Narvik: 24. juni – 22. juli 

 • Siste inntak av pasienter blir søndag 23.06.19 kl 15 
 • Gravide og fødende med naturlig fødested Narvik skal i stengeperioden henvende seg til Føde/gyn ved UNN Harstad på telefon 770 15290

Stengeperiode fødeavdelingen i Harstad: 22. juli – 19. august 

 • Siste inntak av pasienter blir mandag 22.07.19 kl 08
 • Gravide og fødende med naturlig fødested Harstad skal i stengeperioden henvende seg til Føde/gyn ved UNN Narvik på telefon 769 68480

Fra 19. august vil begge avdelingene igjen være i full drift. 

Informasjon til gravide

Gravide med termin i de perioden vi har sommerdrift mottar skriftlig og muntlig informasjon om hvordan de skal forholde seg når fødselen nærmer seg. Fødested og eventuelt opphold i påvente av fødsel vil bli avklart i samråd med jordmor og/eller gynekolog senest i svangerskapsuke 36. 

Gravide som har termin i denne perioden får tilbud om samtale og journalskriving i løpet av mai/juni ved sine respektive fødeavdelinger.

Følge- og vurderingsberedskap

Ved mottak av fødende samme dag som stengeperiodene begynner, vil vi gjøre individuelle vurderinger om hvor det er mest hensiktsmessig å føde. Alle som føder rett i forkant av stengeperiodene og som har behov for lengre barselopphold må regne med overflytting til den fødeavdelingen som er åpen i perioden etter fødselen.

Vi etablerer en følge- og vurderingsberedskap i stengeperiodene ved begge sykehusene.       

Beredskapstjenesten består av jordmor i døgnkontinuerlig vakt som vil kunne vurdere kvinner som er usikre på hvor langt de er kommet i starten av fødselen, om de har tid til å reise i egen bil til fødested, om de trenger ambulanse, eller om fødselen er umiddelbart forestående. Vurderinger av akutte situasjoner som spørsmål om vannavgang, blødninger eller for tidlige rier kan også gjøres lokalt. 

Gravide eller fagfolk i kommunal fødselsomsorg kontakter den åpne fødeavdelingen ved spørsmål.

Vurdering om behov for følgetjeneste eller annen kontakt gjøres av vakthavende jordmor ved den fødeavdelingen som er åpen, som kontakter jordmor i beredskapsvakt. Jordmor kontakter videre den fødende direkte og avtaler videre oppfølging/vurdering og eventuelt følge til fødested.

Fødepoliklinikk/gynekologisk poliklinikk

Både Harstad og Narvik vil ha poliklinisk tilbud hele sommeren, inkludert stengeperiodene. Gynekolog vil være til stede på poliklinikken på dagtid hele sommeren.

Det polikliniske tilbudet vil bestå av:

 • Planlagte vurderinger/kontroll av risikogravide
 • Rutinemessig ultralyd av gravide
 • Trivselskontroller
 • Gynekologiske undersøkelser og øyeblikkelig hjelp

Barselpoliklinikk

Vi etableres en barselpoliklinikk både i Harstad og Narvik som ivaretar oppfølgning ved tidlig hjemreise etter fødsel. Vektkontroll av den nyfødte, nyfødtscreening (Føllings prøve) og hørselstest tilbys i tillegg til ammeveiledning. Vi kan også gjøre rutinemessig nyfødtundersøkelse utført av lege. 

Personalet ved aktuelle forløsningsstad bestiller time for dette på vegne av mor og barn.
Øyeblikkelige henvendelser rettes til vakthavende gynekolog på dagtid i Harstad og Narvik etter gjeldende rutiner.

Henvisning av fødende og gynekologiske pasienter
Alle henvisninger/henvendelser om øyeblikkelig hjelp skal gjøres direkte til fødeavdelingene i Harstad og Narvik, eventuelt til Kvinneklinikken i Tromsø. Spør etter vakthavende gynekolog.
 

Viktige telefonnumre

   
 • Vaktrom fødeavdelingen i Harstad: 770 15290 (stengt 22. juli – 19.8)
 • Gynekologisk poliklinikk Harstad: 770 15666/770 15663 (åpent hele sommeren)
 • Vaktrom fødeavdelingen i Narvik: 769 68480 (stengt 24.6 – 22.7)
 • Gynekologisk poliklinikk Narvik: 769 68488 (åpent hele sommeren)
 • Vaktrom fødeavdelingen i Tromsø: 776 26470
 • Sentralbord UNN Tromsø og UNN Harstad: 776 26000
 • Sentralbord UNN Narvik: 769 68000
 • Pasientreiser: 915 05515

Beslutningen om sommerstenging av fødeavdelingene er gjort med bakgrunn i kravene i den nasjonale veilederen ”Et trygt fødetilbud – kvalitetskrav i fødeomsorgen” fra 2010. Veilederen stiller større krav til beredskap og en høyere bemanning enn tidligere, også i sommerferien. 

Kontaktinformasjon

 • Kari Fiske, seksjonsleder ved føde/gyn UNN Narvik: Telefon 769 68485
 • Kirsten Jørgensen, seksjonsleder ved føde/gyn UNN Harstad: Telefon 770 15292