Sommerdrift ved fødeavdelingen i UNN Narvik 26.6 til 7.8

I sommerferien 2017 vil fødeavdelingen ved UNN Narvik bli stengt i seks uker fra 26. juni til 7. august. UNN er godt i gang med forberedelser til sommerdriften og har informert de gravide gjennom brev og muntlig kommunikasjon.
UNN ønsker i størst mulig grad å ha de tre fødeavdelingene i helseforetaket bemannet med fast ansatte, også om sommeren. Våre ansatte representerer kvaliteten i tilbudet vi gir, og har nødvendig kunnskap om interne rutiner og interne forhold.  

Beslutningen om sommerstenging av fødeavdelingen ved UNN Narvik er gjort med bakgrunn i kravene som fremkommer i den nasjonale veileder ”Et trygt fødetilbud – kvalitetskrav i fødeomsorgen”. Den stiller større krav til beredskap og en høyere bemanning, også i sommerferien.  

Gravide med termin i den perioden vi har sommerdrift, mottar skriftlig og muntlig informasjon om hvordan de skal forholde seg når fødselen nærmer seg. Fødested og eventuelt opphold i påvente av fødsel vil bli avklart i samråd med jordmor og/eller gynekolog, senest i svangerskapsuke 36. 

Gravide som har termin i denne perioden tilbys samtale og journalskriving i løpet av mai/juni. 

Følge- og vurderingstjeneste

Mottak av fødende den 25. juni vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle, og eventuelle fødsler den dagen må påregne overflytting til Kvinneklinikken i UNN Harstad i barseltiden.

Ved sykehuset i Narvik etableres det en følge-/vurderingsberedskap i stengningsperioden. Oppgaven er å vurdere kvinner som er usikre på hvor langt de er kommet i begynnende fødsel, om de har tid til å reise i egen bil til fødested, om de trenger ambulanse eller om fødselen er umiddelbart forestående. Vurderinger av akutte situasjoner som spørsmål om vannavgang, blødninger eller for tidlige rier kan også gjøres.

Beredskapen er organisert slik at hvis det er spørsmål i tilknytning til begynnende fødsel eller andre spørsmål, skal fødeavdelingen i Harstad kontaktes på telefon 770 15 290.
Vurdering om behov for følgetjeneste eller annen kontakt, gjøres av vakthavende jordmor i Harstad som da kontakter jordmor med hjemmevakt i Narvik. Vakthavende jordmor vil kontakte den fødende direkte og avtale videre oppfølging/vurdering/og eventuelt følge til fødested.

Fødepoliklinikk

Fødepoliklinikk ved UNN Narvik vil være åpen tre dager i uken, for vurderinger av risikogravide og trivselskontroller. Rutineultralyd i svangerskapsuke18-20 utføres som vanlig.

For gravide som har termin i denne perioden tilbys det samtale og journalskriving i løpet av mai/juni måned. Ring 769 68 480 for å avtale tidspunkt.

Barselpoliklinikk

Det etableres en barselpoliklinikk i Narvik som ivaretar oppfølgning ved tidlig hjemreise etter fødsel. Vektkontroll av den nyfødte, Føllings prøve og hørselstest tilbys i tillegg til ammeveiledning.  Nærmere tidspunkter og åpningstider kunngjøres senere i egen folder.

Gynekolog på dagtid

Det vil være gynekolog til stede ved gynekologisk poliklinikk i 1. etasje (i kirurgisk poliklinikk) som holder åpent på dagtid mellom klokken 0900-1600. Det er ikke etablert følgetjeneste for gynekologiske pasienter.

For å komme i kontakt med gynekologisk poliklinikk, ring: 769 68 488

Henvendelser skal i disse ukene rettes til vakthavende gynekolog i Narvik, telefon 07766, spør etter vakthavende gynekolog.

Henvisninger av føde- og gynekologiske pasienter

Alle henvisninger/henvendelser om øyeblikkelig hjelp skal gjøres direkte til Kvinneklinikken ved UNN Harstad eventuelt til Kvinneklinikken ved UNN Tromsø:
 
  • Vakthavende gynekolog Harstad: 07766, spør etter vakthavende overlege
  • Vakthavende gynekolog Tromsø: 07766, spør etter vakthavende overlege

Viktige telefonnumre


  • Sentralbord UNN: 07766
  • UNN Harstad, vaktrom fødeavdelingen:770 15 290
  • UNN Tromsø, vaktrom fødeavdelingen: 776 26 470
  • Fødestua i Midt- Troms, Finnsnes: 778 71490

Kontaktinformasjon

Kari Fiske, seksjonsleder ved Kvinneklinikken UNN Narvik føde/gyn. Telefon 769 68 485