Sommerdrift 2020 ved føde og gynekologiske seksjoner ved UNN Harstad og UNN Narvik

Universitetssykehuset Nord-Norge vil sommeren 2020 gjennomføre vekselsvis stenging av fødetilbudet i Harstad og Narvik. Ved å gjennomføre dette vil vi oppnå en større stabilitet i fast bemanning, og vi sikrer samtidig en bedre kvalitet på tilbudet i sommermånedene.

​Bakgrunn for beslutningen

UNN ønsker i størst mulig grad å ha fødeavdelingene i helseforetaket bemannet med fast ansatte, også om sommeren. Våre ansatte representerer kvaliteten i tilbudet vi gir, og har nødvendig kunnskap om interne rutiner og forhold.

Beslutningen om sommerstenging er gjort med bakgrunn i kravene som fremkommer i den nasjonale veileder «Et trygt fødetilbud - kvalitetskrav i fødselsomsorgen». Den stiller krav større krav til beredskap og en høyere bemanning, også i sommerferien. Beslutningen er tatt på et overordnet nivå i samarbeid med de tillitsvalgt.

Sommeren 2020 blir fødeavdelingen ved UNN Harstad stengt i fire uker fra 22. juni til 20. juli, mens fødeavdelingen ved UNN Narvik blir stengt i fire uker fra 20. juli til 17. august.

Stengeperiode Føde/Gyn Harstad

  • Føde/gyn seksjon UNN Harstad er bemannet til mandag 22.06.20 kl 08.00
  • Siste inntak av pasienter blir søndag 21.06.20 kl 15.00
  • Føde/gyn seksjon ved UNN Harstad åpner igjen mandag 20.07.20 kl 08.00

Gravide og fødende med naturlig fødested Harstad skal i stengeperioden henvende seg til Føde/gyn UNN Narvik på telefon 769 68480

Stengeperiode Føde/Gyn UNN Narvik

  • Føde/gyn seksjon UNN Narvik er bemannet til mandag 20.07.20 kl 08.00
  • Siste inntak av pasienter blir mandag 20.07.20 kl 08.00
  • Føde/gyn seksjon UNN Narvik åpner igjen mandag 17.08.20 kl 08.00

Gravide og fødende med naturlig fødested Narvik skal i stengeperioden henvende seg til Føde/gyn UNN Harstad på telefon 770 15290

Følge- og vurderingsberedskap

Dersom fødsel starter samme dag som stengeperioden begynner, blir det gjort en individuell vurdering om hvor det er mest hensiktsmessig at fødselen skjer. Alle som føder rett i forkant av stengeperiode, og som har behov for lengre barselopphold, må påregne overflytting til den åpne fødeavdelingen.

Det etableres følge- og vurderingsberedskap i stengeperioden ved begge sykehus.

Beredskapstjenesten består av døgnkontinuerlig jordmorberedskap, som vil kunne vurdere kvinner som er usikre på hvor langt de er kommet i begynnende fødsel, om de har tid til å reise i egen bil til fødested, om de trenger ambulanse eller om fødselen er umiddelbart forestående. Vurderinger av akutte situasjoner som spørsmål om vannavgang, blødninger eller for tidlige rier, kan også gjøres lokalt. Ta kontakt med den åpne føde/-gyn seksjonen ved spørsmål. (se telefonnummer over).

Jordmor ved åpen føde-/gyn seksjon vil kontakte jordmor i beredskap som kontakter deg direkte og avtale videre oppfølging /-vurdering / og eventuelt følge til fødested.

Fødepoliklinikk/Gynekologisk poliklinikk

Begge seksjoner vil ha poliklinisk tilbud hele sommeren, også i stengeperiodene. Gynekolog vil være tilstede på poliklinikken dagtid gjennom hele sommeren.

Det polikliniske tilbudet vil bestå av:

  •  Planlagte vurderinger av risikogravide
  • Rutinemessige ultralydundersøkelser av gravide samt trivselskontroller
  • Gynekologiske undesøkelser og øyeblikkelig hjelp

Barselpoliklinikk

Det etableres en barselpoliklinikk på begge seksjoner som ivaretar oppfølging ved tidlig hjemreise etter fødsel. Vektkontroll av den nyfødte, nyfødtscreening (Føllings prøve) og hørselstest tilbys i tillegg til ammeveiledning. Rutinemessig barneundersøkelse av lege vil også kunne utføres. Personalet ved aktuelt forløsningssted vil bestille time for dette på vegne av mor og barn.

Pasienthotell, transport og reiseregning

Reise og oppholdsutgifter dekkes etter gjeldende satser. Pasienter får dekket billigste reisemåte. Det kan være egen bil, og for noen rutegående transport. Ved særskilt behov dekkes drosje. Pasienten må selv forskuttere for rutegående transport, privatbil samt eventuelt hotellopphold. I etterkant sendes reiseregning til Pasientreiser med krav om refusjon, http://www.pasientreiser.no/ .

I akutte situasjoner vil ambulansetransport være aktuelt. Ambulansepersonell er særlig forberedt på denne oppgaven i perioden.

Fødende som er usikker på valg av transport til fødested kontakter den avdelingen der fødsel skal skje for veiledning og eventuelt hjelp til vurderinger.

Fødende som føler seg utrygg og har behov for mer informasjon, er velkommen til å ta kontakt med sin jordmor i svangerskapet eller fødeavdelingen i Harstad eller Narvik for samtale og eventuelt omvisning.

Det er viktig for oss at du føler deg godt ivaretatt!

Viktige telefonnummer

Medisinsk nødtelefon:  113
Sentralbord UNN: 776 26000
UNN Harstad, vaktrom fødeavdelingen: 770 15290
UNN Narvik, vaktrom fødeavdelingen: 769 68480
UNN Tromsø, vaktrom fødeavdeling: 776 26470
Fødestua i Midt-Toms Finnsnes: 778 71490