Røntgenhenvisninger til UNN i forbindelse med Covid-19

Pandemisituasjonen har medført en betraktelig reduksjon i røntgenavdelingens kapasitet. Dette stiller krav om bedre prioritering av hvilke undersøkelser som skal utføres. En røntgenundersøkelse forutsetter at det foreligger en klar indikasjon og at det har behandlingsmessig konsekvens for pasienten.

For at vi skal kunne gjøre gode prioriteringer er det nødvendig at henvisningen inneholder:

  1. En klar indikasjon som vil ha behandlingsmessig konsekvens og/eller prognosetap for pasienten. 
  2. Relevante kliniske opplysninger, klinisk problemstilling, sykehistorie, relevante tidligere sykdommer og medikamenter, resultater på andre prøver og tester.  Se vedlagt lenke til helsedirektoratets veileder for henvisning.
  3. Tentative diagnoser

Erfarne radiologer ved Røntgenavdelingen gjennomgår henvisningene. De vurderer ut i fra de kliniske opplysningene om undersøkelsen må gjøres omgående, kan vente eller om indikasjon mangler.

Henvisinger som er mangelfulle vil kunne bli seponert. Henvisende lege vil da få elektronisk varsel om dette. Upresise eller mangelfulle kliniske opplysninger kan føre til at pasienten ikke får nødvendig helsehjelp til rett tid, og vi ber derfor ettertrykkelig om at de over nevnte innholdskrav etterleves. 

Henvisning av pasienter med bekreftet Covid-19:


Hvis røntgenundersøkelsen er nødvendig og ikke kan vente til pasienten er friskmeldt fra Covid-19, fastlege kontakte vakthavende spesialist i pasientens helseproblem på sykehuset for videre råd.

Henvisning av pasienter med akutte luftveissymptomer, feber av ukjent årsak eller pasienter som har vært i nærkontakt med bekreftet/sannsynlig Covid-19:

Dersom undersøkelsen ikke må gjøres samme dag ber vi om at det først tar hals- og nasopharynxprøve for å avklare smittestatus for Covid-19. Dersom svaret er negativt henvises pasienten til røntgenavdelingen på vanlig måte og testresultat angis i henvisningen.

Ulf Isaksen, Avdelingsleder Røntgen avdelingen UNN HF
Tom-Vegard Markussen, Avdelingsoverlege Røntgenavdelingen UNN Tromsø

Videre lesning:

Henvis pasient til rett bildediagnostisk undersøkelse