HELSENORGE

Røntgen: Lavere kapasitet våren, sommeren og høsten 2016

I perioden fram til 1. oktober 2016 ber vi om fastlegenes hjelp, mens vi innfører nytt røntgensystem. Vi ber om at dere i større grad rekvirerer direkte til Curato Røntgen i Bodø og Tromsø, eller til lokalsykehusene, slik at det blir færre undersøkelser som må gjennomføres ved UNNs røntgenavdeling i Tromsø, Harstad og Narvik.

Lavdrift uke 36-40
Den 1. oktober 2016 skal Universitetssykehuset Nord-Norge innføre nytt røntgensystem (RIS) og bildelagringssystem (PACS) for røntgenavdelingen, lokalisert i Tromsø, Harstad og Narvik, og for røntgenlaboratoriene lokalisert på DMS i Nordreisa og Finnsnes. 

I den forbindelse forbereder vi lavdriftsperiode for ukene 36 til 40, med 30 prosent reduksjon fra normal drift. I tillegg vil vår og sommer 2016 være preget av økt bruk av private røntgenaktører og en omfordeling av pasientene til andre sykehus i Helse Nord.

I tiden frem mot 1. oktober 2016 vil mange av våre ansatte måtte delta i forberedelser og testing av nytt system. Mange arbeidsoppgaver må være ferdigstilte innen gitt dato, i tillegg skal alle ansatte gjennomføre opplæring av nytt system. Selve innføringshelgen (fra 30. september) vil det deler av helgen være nedetid på alle røntgensystemer ved UNN.

Gi informasjon til pasienten
Det er viktig at pasientene blir forklart årsaken til denne endringen og motiveres til å takke ja til røntgenundersøkelse andre steder enn UNNs røntgenavdeling. Oppfølgingen etter undersøkelsen vil følge samme forløp uavhengig av hvilket sykehus pasienten tar røntgenbildene på. 

Vi ber rekvirenter i primærhelsetjenesten om å rekvirere røntgenundersøkelser direkte til pasientenes lokalsykehus eller til privat aktør, i tillegg vil merkantilt personell i Tromsø, Harstad og Narvik videresende rekvisisjoner til lokalsykehus i de tilfeller dette er aktuelt.

Regionalt samarbeid i Helse Nord
Pasientene som tidligere har vært vant til å bli utredet med røntgenundersøkelser i Tromsø, vil i større grad bli fordelt til andre sykehus innenfor Helse Nord, både før innleggelser og konsultasjon hos spesialisthelsetjenesten på UNN.

UNN er siste foretak i Helse Nord som innfører Sectra, en felles regional røntgenjournal (RIS) og bildearkiv (PACS). Når alle foretakene i Helse Nord jobber innenfor et felles røntgensystem vil gevinstene være store:

  • Det vil bli lettere å sikre at alle pasienter i regionen får lik behandling i sitt møte med røntgenavdelinger, uavhengig av lokalisasjon
  • Elektronisk utveksling av røntgeninformasjon vil være mer effektiv, og lettere tilgjengelig ved pasientoverflytting mellom foretakene
  • Økt samarbeid og bedre utnyttelse av kompetanse uavhengig av lokalisasjon
  • Mer sammenlignbare produksjonsstatistikker
  • Lavere drifts- og vedlikeholdskostnader

Be pasienten kontakte fastlegen for resultat 
Vi opplever i økende grad at pasienter tar kontakt direkte med Røntgenavdelingen for å be om svar på utførte undersøkelser. 

I perioder har vi beklageligvis hatt for lange svartider, og vi har stor forståelse for at dette skaper frustrasjon og uro hos pasientene. Vi må likevel henstille dere til å ikke be pasientene ta direkte kontakt med Røntgenavdelingen for å be om svar.

Dersom dere ikke mottar svar på røntgenundersøkelser innenfor medisinsk forsvarlige frister, ber vi om at dere henvender dere til røntgenavdelingen for å fremskynde svar på undersøkelsen. 

Vi ser fram til fortsatt godt samarbeid.


Beste hilsen Gry Andersen og Ulf Isaksen