HELSENORGE

Regional vurderingsenhet for rehabilitering i Helse Nord

Regionale vurderingsenheter i Helse Nord rettighetsvurderer og prioriterer henvisninger til habilitering og rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner. 

Henvisninger til rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner blir vurdert og prioritert i tråd med pasientrettighetsloven, prioriteringsforskrift og prioriteringsveileder. Den regionale vurderingsenheten behandler kun henvisninger til rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionalt helseforetak.

Slik henviser du til private rehabiliteringstilbud (helse-nord.no)

Vurderingsenheten samarbeider nært med rehabiliteringsinstitusjoner, helseforetak, kommuner og fastleger.

Vurderingsenheten skal også vurdere og prioritere søknader som gjelder pasienter bosatt i Helse Nord som ønsker opphold ved rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med et av de øvrige regionale helseforetakene.

Leder for enheten er seksjonsleder Anne Winther. Koordinator er Ann-Bjørg Fyhn.