Regional vurderingsenhet for rehabilitering i Helse Nord

Helse Nord RHF har opprettet en regional vurderingsenhet for henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner. Alle søknader om habilitering og rehabilitering ved private institusjoner som gjelder pasienter hjemmehørende i Nord-Norge skal fra 15. november 2012 sendes til den regionale vurderingsenheten.

Formålet med å etablere en regional vurderingsenhet for rehabilitering i Helse Nord er å sikre kortere ventetider gjennom en bedre koordinering mellom institusjonene, og å sørge for at rettighetsvurderinger og prioritering gjøres på lik måte og i henhold til pasientrettighetsloven og prioriteringsforskriften.

Samordning og rettighetsvurdering
Regional vurderingsenhet skal videre bidra til god samordning i spesialist- og primærhelsetjenesten for å oppnå sammenhengende tilbud til pasientene. Rettighetsvurderinger som tidligere ble gjort ved institusjonene vil bli overtatt av vurderingsenheten etter hvert som de nødvendige legeressursene er på plass, senest innen 1.1.2013.

Vurderingsenheten vil samarbeide nært med rehabiliteringsinstusjonene, helseforetakene, kommuner og fastleger.

Vurderingsenheten skal også vurdere og prioritere søknader som gjelder pasienter bosatt i Helse Nord som ønsker opphold ved rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med et av de øvrige regionale helseforetakene.

Leder for enheten er seksjonsleder Anne Winther. Koordinator er Ann-Bjørg Fyhn.

Henvisning
Alle henvisninger skal fortrinnsvis sendes elektronisk: "Rehabilitering - Regional vurderingsenhet"

Forutsetning for å få tilgang til denne adressen er at den siste oppdateringen av adresselisten fra journalleverandøren er installert.

Andre henvendelser kan gjøres på følgende adresse:

Regional Vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge (RVE Nord)
Rehabiliteringsklinikken UNN HF
Postboks 1
9038 TROMSØ

Telefon 776 27235 eller 776 69434

E-post:
post@unn.no
(angi RVE Nord i emnefelt)