HELSENORGE

Redusert MR-kapasitet på Røntgenavdelingen i Tromsø i uke 9-15

Mandag 27. februar starter arbeidet på røntgenavdelingen i Tromsø med å skifte ut en av våre eldste MR-maskiner. Dette er et omfattende arbeid og MR-tilbudet reduseres derfor fra 3 til 2 maskiner i uke 9-15.

Vi vil henstille dere til å benytte dere av andre sykehus og private aktører i denne perioden, der hvor det er mulig. Det er også ønskelig at dere nøye vurderer om MR-henvisningen kan avvente til etter uke 15, eller om den er nødvendig i det hele tatt. Vi vil være behjelpelig med å videresende henvisninger ved behov.

Øyeblikkelig hjelp, pakkeforløp og barn prioriteres i denne perioden med redusert kapasitet på MR.

For å minimere risikoen for at dette skal få konsekvenser for våre pasienter har avdelingen iverksatt tiltak: 

  • Private aktører og andre røntgenavdelinger er forespurt å overta noen av våre pasientgrupper
  • Turnus for ansatte er lagt om, slik at vi gjennomfører flere undersøkelser på ettermiddagstid
  • Flere forskningsprosjekter er utsatt
Ettersom undersøkelser av noen pasientgrupper vil bli flyttet fra dagtid til ettermiddagstid, vil undersøkelser i noen tilfeller ikke kunne samkjøres med andre konsultasjoner på sykehuset. For noen pasienter vil dette da kunne medføre ekstra reising til UNN eller flere overnattinger. Vi setter pris på om dere kan forklare situasjonen for pasientene, og oppmuntre dem til å gjennomføre undersøkelsene på oppgitte tidspunkt.

Fra 18. april 2017 vil vi ha en MR som kan utføre bedre og flere typer avanserte MR-undersøkelser. Pasientopplevelsen og arbeidsforholdene for de ansatte bedres, i tillegg til at risikoen for driftsstans reduseres.