HELSENORGE

Permanente katetre og urindyrkning - endring av indikasjon og rutiner

Avdeling for mikrobiologi og smittevern ser at dyrkning av urin fra permanente katetre som har ligget inne i mere enn 2 uker ofte gir funn som er vanskelige å tolke. Dette kan føre med seg uhensiktsmessig eller unødvendig antibiotikabehandling. Vi endrer derfor indikasjoner og prøvetakingsrutiner ved permanente katetre.

Permanente katetre blir raskt kolonisert, og alle pasienter som har innlagt kateter vil over tid utvikle bakteriuri. Permanente katetre maskerer symptomer på nedre urinveisinfeksjon (UVI), ved at urin renner fritt og symptomer som hyppig vannlating bortfaller. Samtidig kan kateteret i seg selv gi irritasjonssymptomer med for eksempel svie, som kan ligne på nedre UVI.

Indikasjon
I allmennpraksis er det bare ved mistanke om pyelonefritt eller urosepsis at det skal taes urinprøve til dyrkning fra permanent kateter. På sykehusene kan man også gjøre dette hos intensivpasienter og før urologiske prosedyrer, hvor mucosablødning er ventet.

Urinprøver skal ikke taes fra katetre, som har ligget inne i mer enn 2 uker. Bakteriefunn fra prøver fra katetre som har ligget inne over tid, vil kunne representere kolonisering av kateteret, som ikke nødvendigvis er årsak til infeksjonen.

Dersom pasienten må ha permanent kateter, og man har mistanke om UVI, kan urinprøve tas fra nyinnlagt kateter. Dette er likestilt med engangskateterisering. Bakteriefunn i slike prøver vil representere bakteriene som faktisk er i urinblæra, og vil være et godt grunnlag for å velge riktig terapi.

Det er ingen sammenheng mellom forekomst av nedre UVI-symptomer og bakteriuri hos disse pasientene, og det er ikke indikasjon for urindyrkning ved symptomer og funn som svie, grumsete eller illeluktende urin og utslag på urinstix.

Krav til opplysninger i rekvisisjon
For å behandle prøvene korrekt, er vi avhengige av rekvirentens opplysninger:  

  • hvordan er prøven tatt
  • hvor lenge har kateteret ligget inne
  • indikasjon for prøvetakingen

Prøver hvor disse opplysningene mangler på rekvisisjonen eller hvor det ikke er indikasjon for undersøkelsen, vil fra 1. mai i år ikke bli undersøkt.

Prøven oppbevares i 7 dager, og dersom rekvirenten har tilleggsopplysninger som tilsier undersøkelse, kan det tas telefonisk kontakt med laboratoriet ved avdeling for mikrobiologi og smittevern.

Bakteriuri hos denne pasientgruppen skal ikke behandles, da det ikke er vist effekt på morbiditet og mortalitet. Derimot vil behandling på dette grunnlaget føre til seleksjon av mer resistente bakterier, og dermed større utfordringer ved en eventuell senere behandlingstrengende infeksjon.

Kilder:
Strategirapport nr 21, 2007: Bakteriologisk diagnostikk ved urinveisinfeksjoner, FHI
Hooton TM, Bradley SF, Cardenas DD, Colgan R, Geerlings SE, Rice JC et al: Diagnosis, prevention, and treatment of catheter-associated urinary tract infection in adults: 2009 International Clinical Practice Guidelines from the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2010;50(5):625-63