Pakkeforløp i psykisk helse og rusbehandling

Fra 1. januar 2019 kan pasienter henvises til pakkeforløp for psykisk helse og rus. I det enkelte pakkeforløpet og i NEL finner du en oversikt over hva som bør være med i en henvisning, hvilken kartlegging som bør gjennomføres og forventninger til dialog med pasient og pårørende.

​Pakkeforløp starter i kommune/hos fastlege når henvisning sendes, men registreres og kodes først når spesialisthelsetjenesten mottar henvisningen. Spesialisthelsetjenesten vurderer på vanlig måte om pasienten har rett til helsehjelp. Denne vurderingen gjøres på bakgrunn av informasjon i henvisningen, og i tråd med prioriteringsforskriften og prioriteringsveilederne.

Nytt for deg som henviser 

  • Henviser skal få en anbefaling om videre oppfølging dersom det vurderes ikke rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
  • Det vil bli gitt regelmessig tilbakemelding på behandlingsplan og ved større endringer i behandlingen. Ved avslutning lages det en konkret skriftlig plan for videre oppfølging
  • Det forventes et tettere samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og henviser/ fastlege blant annet gjennom regelmessige samarbeidsmøter. 
  • Det er lansert anbefalinger for ivaretakelse av somatisk helse og levevaner, noe som vil fordre samarbeid og oppgavedeling mellom spesialisthelsetjenesten og fastlegene: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/somatisk-helse-og-levevaner-pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus

Pakkeforløpet kan ikke avsluttes i spesialisthelsetjenesten før det er sendt epikrise til henviser og fastlege.

Hvilke fordeler vil pasienten oppleve?

Pakkeforløp innen psykisk helse og rus skal gi pasienter og pårørende mer forutsigbarhet i utredningen og behandlingen. I forløpene er det blant annet definert noen forløpstider, dette skal bidra til mindre variasjon i ventetid, utredning og behandling og oppfølging.

Økt brukermedvirkning skal bidra til mer innflytelse i behandlingen. Det er et mål at pasienten skal oppleve et bedre koordinert forløp. For å sikre dette skal forløpene koordineres både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten.  Forløpskoordinatoren skal være med og sikre sammenhengende pasientforløp og oppfølging uten unødig ventetid.

Når kan pasienter henvises til pakkeforløp?


Pasienter kan henvises til følgende pakkeforløp fra 1. januar 2019:


Pasienter kan henvises til følgende pakkeforløp fra 15. februar 2019:

  • Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser 
  • Utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) 
  • Spiseforstyrrelser hos barn og unge 

Det vil også komme pakkeforløp for gravide og rus og et samhandlingsforløp psykisk helse/rus-barnevern i 2019.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp skal pasienten henvises direkte til akutte tilbud ved psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Pasientinformasjon

I tillegg til muntlig informasjon kan du vise pasienten til helsenorge.no, som har informasjon til pasienter om hva de kan forvente seg med pakkeforløp for psykisk helse og rus. Du kan også skrive ut informasjon til pasienten fra denne siden.

Pasientinformasjon på helsenorge.no

Forløpskoordinatorer i UNN

I UNN har vi egen implementeringskoordinator som dere kan kontakte for å få informasjon om våre forløpskoordinatorer og dele informasjon om hvem som ivaretar denne rollen/funksjonen i deres kommune. 

Implementeringskoordinator er rådgiver Harald Roar Lind ved Kvalitetsavdelingen i UNN. 

Alle forløpskoordinatorer i UNN legges også på nettsidene til UNN. 

Forløpskoordinatorer i UNN

Kontaktinformasjon

Harald Roar Lind, rådgiver Lean og pasientforløp
Kvalitetsavdelingen ved Kvalitets- og utviklingssenteret i UNN
Telefon 777 55 301