HELSENORGE

Øhjelps-ortopedi: Nye rutiner i UNN

UNN Narvik skal heretter behandle ortopediske pasienter fra Ballangen, Tysfjord og Narvik. Tromsø vil behandle pasienter fra Balsfjord og nordover, mens Harstad tar pasienter som kommer fra kommuner sør for Balsfjord.

Narvik har hovedsakelig ortopedisk dagdrift. All øhjelp skal håndteres av spesialist i ortopedi eller den som avdelingsleder har godkjent for dette. Følgende frakturer vil bli ivaretatt som øhjelp i Narvik:

  • Ankelfraktur
  • Radiusfraktur
  • Clavikelfraktur
  • Olecranon
  • Underarmsbrudd ( barn tas bare av ortoped )
  • Proksimal femurfrakturer foruten hemiproteser
  • All konservativ behandling

Mer kompliserte tilfeller av øhjelp i Narviks opptaksområde skal ivaretas av UNN Harstad. Pasienter fra Narviks opptaksområde som opereres i Harstad sendes tilbake til sykehuset i Narvik når tilstanden tilsier at dette kan gjøres. Transporten skal skje med god smertelindring.

Ved kapasitetsproblem eventuelt annet må pasienten behandles ved det sykehuset som har mulighet for å ta pasienten.

UNN Tromsø vil ta imot kompliserte brudd i alle kategorier med eller uten bløtdelsproblematikk.

Kontaktperson ved spørsmål
Avdelingsleder Karl Ivar Lorentzen, telefon 776 69 968