HELSENORGE

Hofteproteseoperasjon i Narvik – nytt tilbud

Vi har opprettet tilbud om hofteprotesekirurgi ved UNN Narvik med erfarne operatører. Protesen er sementert og har gode resultater i leddregisteret. Den egner seg for pasienter i aldersgruppen 65-70 år og eldre. Ventetiden for dette inngrepet er betydelig kortere ved UNN Narvik sammenlignet med UNN Tromsø og UNN Harstad.

Pasientforløpet foregår etter «Fast Track-metoden» og er tilpasset en felles prosedyre som gjelder for hele UNN. Hele pasientforløpet inkludert poliklinikk, proteseskole og operasjon vil foregå samme sted.
 

Kriterier for henvisning

Pasientene må ha en ASA-score på 1-2. 
Revmapasienter på immunmodulerende midler skal fortsatt til operasjon i Tromsø. Pasienter som tidligere har fått protese i Tromsø og venter på operasjon av motsatt side skal heller ikke sendes til Narvik. 

ASA-klassifikasjonen

Pasientene vurderes preoperativt og plasseres i en av fem grupper, uavhengig av planlagt operativt inngrep (men pasientens kirurgiske lidelse og aktuelle eventuelle akutte tilstand vurderes med).

ASA 1: 
Frisk pasient. Ingen organisk, fysiologisk, biokjemisk eller psykiatrisk forstyrrelse. Den aktuelle lidelsen er lokalisert og gir ikke generelle systemforstyrrelser. Mindre enn 5 sigaretters røyking per dag. Alder under 80 år. 

Eksempel: Frisk 50-åring, ikke-røyker, til åreknuteoperasjon.

ASA 2: 
Moderat organisk lidelse eller forstyrrelse som ikke forårsaker funksjonelle begrensninger, men som kan medføre spesielle forholdsregler eller anestesitekniske tiltak. Lidelsen(e) kan enten være forårsaket av den aktuelle sykdommen pasienten skal opereres for, eller av en annen patologisk prosess. Alder over 80 år og nyfødte under 3 måneder. Mer enn 5 sigaretters røyking per dag.

Eksempler: Lett organisk hjertesykdom. Ukomplisert diabetes (type 1 og 2). Godartet, ukomplisert hypertensjon. Frisk 20-åring med kjeveleddsperre.
 
ASA 3: 
Alvorlig organisk sykdom eller forstyrrelse som gir definerte funksjonelle begrensninger.

Eksempler: Diabetes med organkomplikasjoner. Invalidiserende hjertesykdom. Moderat til alvorlig lungesykdom. Angina pectoris. Gjennomgått hjerteinfarkt (mer enn 6 måneder siden).
 
ASA 4: 
Livstruende organisk sykdom som ikke behøver å være relatert til den aktuelle kirurgiske lidelsen eller som ikke alltid bedres ved det kirurgiske inngrepet.

Eksempler: Malign hypertensjon. Nylig gjennomgått hjerteinfarkt (mindre enn 6 måneder siden). Sterkt framskreden lever-, nyre-, lunge- eller endokrin dysfunksjon. Manifest hjertesvikt. Ustabil angina pectoris. Subaraknoidalblødning, pasienten våken eller somnolent
 
ASA 5: 
Moribund pasient som ikke forventes å overleve 24 timer, med eller uten kirurgi. 

Eksempler: Pasient i sjokk med aortaaneurisme. Dypt komatøs pasient med intrakraniell blødning.