Henvisninger til UNN i forbindelse med Covid-19

På grunn av epidemien har UNN siden 12. mars utsatt all planlagt aktivitet som etter medisinskfaglig vurdering ansees forsvarlig. Livreddende og nødvendig behandling prioriteres. I den forbindelse innføres nye henvisningsrutiner fra fredag 20.mars 2020.

​Alle henvisninger til konsultasjoner og undersøkelser i UNN vil utsettes dersom det vurderes som medisinsk forsvarlig. Vi kontakter alle pasienter som får utsatt sin time.

- Vi ber om at fastlegene er restriktive med å henvise pasienter til UNN.  Alle henvisninger må vurderes å være av stor behandlingsmessig konsekvens for pasienten. 

 Ved behov for drøfting av indikasjon for henvising kontaktes primærvakt tilknyttet fagspesifikk avdeling.

Alle henvisninger f.o.m. 20.03.20 må merkes med pasientens Covid-19-status.

F.eks, Bekreftet Covid-19/Mistenkt Covid-19/Ingen mistanke om Covid-19/Hjemmeisolering/Hjemmekarantene

Hvis vi må fortsette med lavdrift i lang tid framover, vil det bli nødvendig å forskyve allerede utsatte timer. UNN kontakter da både henviser og pasient med ny informasjon.

Les mer om henvisninger til radiologi