HELSENORGE

HelseIArbeid - tilbud ved Tromsø og Harstad

Ved HelseIArbeid senter er fagressurser i spesialisthelsetjenesten og NAV samlokaliserte for å gi et mer helhetlig tilbud til pasienter med vanlige muskel- og skjelettplager og/eller lettere til moderate psykiske plager.

​Tilbudet er spesielt rettet mot personer som trenger samtidige helse- og arbeidsrettede tjenester for å forbli eller komme i arbeid eller studier.

Pasienter kan henvises når som helst i forløpet, men helst så tidlig som mulig der en ser det er fare for sykemelding eller gjentagende sykemeldinger. Vitenskapelige studier og vår erfaring viser at tidlig henvisning og utredning er viktig for å få et bedre resultat for pasienten. Henvisning før og helst innen 8 ukers sykefravær er derfor viktig.

Vi anstrenger oss for å ha liten ventetid til beste for dere og pasientene deres, og så langt i år settes pasienter opp på time 2-4 uker etter henvising.

Vi ønsker å takke dere for et godt samarbeid så langt og håper vi også i fortsettelsen kan være til hjelp for dere og deres pasienter.

Vi informerer gjerne utfyllende om vårt tilbud på video eller ved fysisk oppmøte. Ta kontakt ved interesse.  

Kontaktinformasjon:


HelseIArbeid Tromsø: 77 75 40 80

HelseIArbeid Harstad: 77 01 54 87

Mer informasjon om behandling og henvisning