HELSENORGE

Gravide: Oppdaterte seleksjonskriterier ved planlagt fødsel

Vedlagt følger ”Seleksjonskriterier planlagt fødsel i UNN” og skjema for ”Seleksjon til fødested” gjeldende fra 1. mars 2012.

Utgangspunktet for seleksjonskriteriene er de nasjonale kravene ”Et trygt fødetilbud” og Helse Nords anbefalinger om seleksjon av fødende til riktig behandlings- og omsorgsnivå i regionen. UNN HF har tilpasset seleksjonskriteriene etter lokale forhold.

UNN HFs opptaksområde

  • Fødestua i Midt Troms, Finnsnes, Lenvik kommune og Fødestua i Nord-Troms, Sonjatun, Nordreisa kommune
  • Fødeavdelinger uten barneavdeling ved UNN Narvik og UNN Harstad
  • Kvinneklinikken i UNN Tromsø som ivaretar både de normalt fødende, de med moderat og høy risiko for komplikasjoner, det vil si fødsler der den fødende har kjente risikofaktorer
Seleksjon gjøres ved første kontroll hos fastlege/jordmor. Informasjon om seleksjonskriterier for valg av fødested gis til den gravide og revurderes fortløpende. 

Vurdering vedrørende planlagt fødested gjøres rutinemessig tre ganger i løpet av svangerskapet, utover det avhengig av behov eller endrede forhold.​