HELSENORGE

Desentralisert arytmiutredning ved DMS Finnsnes - pilotprosjekt

Hjertemedisinsk poliklinikk UNN har nå fått kjøpt inn nye holter apparat og vi kan gå i gang med å gjennomføre et pilotprosjekt. Pilotprosjektet har en varighet fram til november 2022. Første pasient påkobles holter EKG på Finnsnes i uke 13 (28. mars – 3. april)

Pilotprosjektet er et samarbeid mellom DMS Finnsnes og Hjertemedisinsk poliklinikk UNN.

Årlig reiser ca. 250 pasienter fra Senja, Målselv, Sørreisa og Dyrøy til Tromsø for å påkobles holter undersøkelse. Reisekostnader og pasientens tidsforbruk er betydelige. Pasientene får kortere reisevei og bruker mindre tid på å få tilgang til Holter EKG. Tilgang til arytmiutredning blir mer likeverdig for pasienter i rurale og urbane strøk.

Pasienter som er med i pilotprosjektet er pasienter som allerede er tiltenkt time ved Hjertemedisinsk poliklinikk og er henvist etter gjeldende kriterier.

Pasientene påkobles holter ved DMS Finnsnes. Når pasientene leverer tilbake apparatet på Finnsnes sendes rådata over til UNN. Sykepleier og lege på Hjertemedisinsk poliklinikk analyserer data på vanlig måte.