HELSENORGE

CFS/ME-utredning av voksne pasienter

Vi har hatt midlertidig delvis inntaksstopp for utredning av personer med CFS/ME. Inntaksstoppen er nå opphevet. For å unngå lange ventelister på nytt, er vi helt avhengig av et godt samarbeid med fastlegene.
Helsedirektoratet har utarbeidet en Nasjonal veileder (2013) og Kortversjon av nasjonal veileder for CFS/ME (2014) som omhandler utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering og omsorg:


I følge disse retningslinjer har fastlegen hovedansvar for utredning av voksne pasienter med CFS/ME, og oppfølgingsansvar for både barn og voksne. Spesialist i allmennmedisin kan på selvstendig grunnlag stille diagnosen. Ved uklare og kompliserte problemstillinger hos voksne pasienter bør fastlegen henvise til relevante spesialister for å komplettere utredningen.

Eksklusjonsdiagnostikk, Kanadakriterier og veiledning

For alle voksne pasienter som skal utredes for CFS/ME anbefales derfor at fastlegen gjør eksklusjonsdiagnostikk etter anbefalinger i nasjonal veileder. Pasienten bør også vurderes i forhold til Kanadakriteriene og eventuelt gis relevant veiledning.  Dersom sykdomsbildet er uavklart og komplisert kan pasienten henvises til Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk poliklinikk ved UNN etter at eksklusjonsdiagnostikk er gjort.

Lærings- og mestringstilbud

For pasienter som er diagnostisk avklart kan fastlegen henvise til vårt gruppebaserte lærings- og mestringstilbud for CFS/ME som går over to dager, inkludert e-læring.