HELSENORGE
Samhandling:

Bedre rutiner ved innleggelse og utskrivning – flytskjema og sjekkliste

Seks år etter innføringen av Samhandlingsreformen har vi fremdeles samhandlingsutfordringer mellom sykehus og kommuner. For å bedre på situasjonen har vi oppdatert samhandlingsflytskjema og sjekkliste for innleggelse i sykehus.

Samhandlingsflytskjema – elektronisk meldingsutveksling samt sjekkliste for innleggelsesrapport for kommuner er verktøy som er ment å bidra til å forbedre pasientsikkerheten og redusere samhandlingsavvik. 

Vi håper derfor vedlagte dokumenter/verktøy tas i bruk så snart som mulig. Informasjon, flytskjema og prosedyrer er tilgjengelig på https://unn.no/samhandling

Eventuelle tilbakemeldinger på samhandlingsflytskjema kan gis på epost til


Det vil i løpet av juni bli gjort en kartlegging i UNN av hvordan vi ivaretar samhandlingsflyten. Det samme vil bli gjort igjen i oktober, for å se om vi har fått til en forbedring.

Klinisk samarbeidsutvalg (KSU)

Overordnet samarbeidsorgan (OSO) mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og kommunene i UNNs nedslagsfelt opprettet et klinisk samarbeidsutvalg (KSU 1/2017), som fikk følgende oppdrag:

«OSO oppnevner et KSU som lager prosedyrer for inn- og utskrivning av pasienter, inkludert plan for hvordan prosedyrene skal implementeres i organisasjonene. 

Innrapporterte avvik benyttes i pågående arbeid og etter vedtatte prinsipper for kontinuerlig forbedring» 
Utvalget har bestått av representanter fra både UNN og kommuner samt brukerrepresentant. KSU’et la fram vedlagte forslag til flytskjema og sjekkliste for OSO i vår. 

For å sikre gode pasientforløp i overføring av pasienter mellom UNN og kommunene er det viktig å sikre at tilstrekkelig og relevant informasjon overføres mellom sykehus og kommune. 

OSO anbefalte derfor at flytskjema og sjekkliste skulle sendes alle kommuner i UNN-området, med oppfordring til å ta disse i bruk. Samme informasjon og oppfordring sendes også alle avdelinger i UNN.