HELSENORGE

Anbefaling fra AFA om enterokokker og trimetoprim

AFA ønsker å presisere råd om resistensbestemmelse og svarrapportering av trimetoprim for enterokokker ved urinveisinfeksjon.

​I Norge er trimetoprim anbefalt i empirisk behandling av nedre urinveisinfeksjoner (ukomplisert og komplisert cystitt) i primærhelsetjenesten (1).

Enterokokker er oppført med «Note» for trimetoprim og trimetoprim-sulfametoksazol i brytningspunkttabellen, fordi MIC-verdien av disse midlene på enterokokker i urinveiene er avhengig av folsyrekonsentrasjonen i urinen (2).

Den kliniske effekten anses derfor vanskelig å forutsi. En kunnskapsoppsummering viser til manglende kliniske studier på effekten av trimetoprim ved UVI forårsaket av enterokokker (3). Oppsummeringen viste på den ene siden god klinisk effekt av trimetoprim på enterokokk-UVI hos 31 av 38 (82%) sporbare pasienter fra tre studier. På den andre siden ble det referert til tre pasientkasuistikker med enterokokk-bakteriemi hos pasienter med enterokokk-UVI under behandling med trimetoprim-sulfametoksasol.

 AFA anbefaler derfor at de norske laboratoriene rapporterer resultatet av resistensbestemmelse av trimetoprim med/uten sulfametoksasol i form av en kommentar der det angis om stammen har ervervet resistens eller ikke, ledsaget av en kommentar som oppfordrer til oppmerksomhet rundt mulig terapisvikt. Det er viktig å påpeke at denne anbefalingen for trimetoprim utelukkende gjelder ved nedre urinveisinfeksjon. 

 Forslag til tekst laboratoriene kan bruke ved besvarelse av resistensbestemmelse av enterokokker for trimetoprim:

Ved IKKE påvist ervervet resistens mot trimetoprim (5 µg disk, sone ≥ 21mm / MIC ≤ 1 mg/L):
«Det er ikke påvist ervervet resistens mot trimetoprim, men terapisvikt kan likevel forekomme. Klinisk effekt kan kun forventes ved nedre UVI.»

Ved PÅVIST ervervet resistens mot trimetoprim (5 µg disk, sone < 21mm / MIC > 1 mg/L):
«Det er påvist ervervet resistens mot trimetoprim. Klinisk effekt kan ikke forventes ved behandling med trimetoprim alene eller i kombinasjon med sulfametoksazol».

Referanser

  1. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten
  2. Zervos MJ, Schaberg DR. Reversal of the in vitro susceptibility of enterococci to trimethoprim–sulfamethoxazole by folinic acid. Antimicrob Agents Chemother 1985; 28: 446–8.
  3. Wisell KT, Kahlmeter G, Giske CG. Trimethoprim and enterococci in urinary tract infections: new perspectives on an old issue. J Antimicrobial Chemother, 2008, vol. 62, Issue 1, 35-40.