Pasient- og pårørendeopplæring

Lov om spesialisthelsetjenesten slår fast at opplæring av pasienter og pårørende er en av sykehusets fire oppgaver. Lærings- og mestringssenteret (LMS) er i dag lokalisert på alle tre sykehusene i UNN.


Hovedaktiviteten ved Lærings- og mestringssenteret er gruppebasert opplæring for pasienter og pårørende i alle aldre. Hensikten med opplæringen er å bidra til økt mestring for pasienter og pårørende med langvarige sykdommer og/eller funksjonsnedsettelse.

Vellykkede fagdager for læring- og mestring

Fagnettverket for lærings- og mestringssentrene 
Helse Nord arrangerte to spennende
fagdager (4.– 5. september) for 109 deltakere
fra hele regionen.
Temaet var "Hvordan bli en bedre helsepedagog?".

Hvordan komme med på et kurs du ønsker å delta på?


De fleste kurs inngår som en del av et behandlingsforløp, og man kan settes på venteliste når man er i kontakt med avdelingen.

Hvis man ikke er pasient ved aktuell avdeling må man henvises via sin fastlege. Henvisningen sendes til den avdelingen som er medisinsk/faglig ansvarlig for tilbudet. I henvisningen skal alle deltakeres navn og fødselsnummer påføres.

Hvem som skal stå på henvisingen er avhengig av målgruppen for tilbudet:

Kurs som retter seg mot pasienten selv og pårørende.
Her skal både pasienten og den pårørende som skal delta føres på henvisningen.
 
Kurs som retter seg mot pårørende til voksne over 18 år.
Henvisning knyttes opp mot pasient og den pårørende som skal delta føres på henvisningen.
 
Kurs som retter seg mot foreldre til barn under 18 år og familie.
Her skal både navn og fødselsnummer på barnet og alle de som skal delta på kurset føres på henvisningen.

Deltakerne vil få innkalling fra aktuell sykehusavdeling.

Kostnader (egenandeler, reise- og oppholdsutgifter)

Pasienter har rett til dekning av reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger i forbindelse med med deltakelse i opplæringstilbud.

Egenandel ved konsultasjon i spesialisthelsetjenesten
Egenandelen er kr 320,-. Ved opplæringstilbud/ kurs kreves kun egenandel for 1. dag. (Barn under 16 år, pårørende som deltar sammen med pasienten og foreldre til barn under 16 år betaler ikke egenandel. Det betales heller ikke egenandel for foreldrekurs i regi av psykisk helse/BUP.)

Reise- og oppholdsutgifter
Pasienter har rett til å få dekket reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger i forbindelse med deltakelse i opplæringstilbud. For nærmere informasjon kan du se nettsiden til pasientreiser eller ring tlf. 05515

Reglene om reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med deltakelse i opplæringstilbud finnes under Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. § 5-0 - Finansiering. For øvrig står dette grundig forklart på nettsiden til pasientreiser (se ovenfor).

Nære pårørendes nødvendige utgifter ved reise dekkes ved reise til kurs eller opplæring i regi av helseinstitusjon. Dette forutsatt at kurset eller opplæringen har et medisinsk eller behandlingsmessig innhold og at kursdeltagelsen er nødvendig for framtidig oppfølging av pasienten.

Reise dekkes etter samme regler som for pasient.

Overnatting / Pasienthotellet
Alle som skal bo på hotell i Tromsø, Harstad eller Narvik kan bestille hotell gjennom UNN Pasienthotell
Tlf. 77 75 51 00 eller e-post: booking.pingvinhotellet@unn.no  

Bestill så tidlig som mulig, helst 3 - 4 uker før.

Informasjon om pasienthotellene og priser for overnatting:
Se under "Praktisk informasjon" på de ulike stedene for mer informasjon.

UNN Harstad

UNN Narvik

UNN Tromsø

Lokaler ved LMS - fasiliteter og lånemuligheter


Brukerorganisasjoner og andre samarbeidspartnere kan låne møtelokaler ved Lærings- og mestringssentrene i Tromsø, Harstad og Narvik til møtevirksomhet på dagtid og kveldstid.

LMS Harstad
 Møterom med plass for ca. 20 personer med  tavle, teleslynge, videokanon, flip-over. Kjøkken med kaffetrakter og vannkoker.

Lokaler ved Lærings- og mestringssenteret, Harstad sykehus Lokaler ved Lærings- og mestringssenteret, Harstad sykehus:


 

LSM Narvik
Møterom med plass for ca. 20 personer i umiddelbar nærhet til sykehusets lokaler (søsterhjemmet). Videokanon, flip-over, tavle. Kjøkken med kaffetrakter.

Lokaler ved Lærings- og mestringssenteret, Narvik sykehus Lokaler ved Lærings- og mestringssenteret, Narvik sykehus

LMS Tromsø
Møterom med plass for ca. 20 personer med tavle, overhead, videokanon og teleslynge. Kjøkken med kaffetrakter og vannkoker. Inngang nord for Legevakta, nord for sykehuset i Breivika.

Lokaler ved Lærings- og mestringssenteret i Tromsø Lokaler ved Lærings- og mestringssenteret i Tromsø

LMS sin rolle i UNN - hva gjør vi for pasienter, pårørende samt ansatte

LMS er et senter der fagavdelingene gjennomfører gruppebaserte, diagnoserelaterte opplæringstilbud for pasienter og pårørende. LMS er en støttefunksjon for fagavdelingene i utvikling, gjennomføring og evaluering av kursene. I tillegg er LMS et Informasjonssenter for pasienter og brukerorganisasjoner.

I forbindelse med Lærings- og mestringskurs til pasienter og pårørende er oppgavene våre å:

 • administre planleggingsmøter; hvert kurs får egen rådgiver som innkaller kursansvarlige og brukerrepresentanter (standard metode), gir veiledning og støtte under planlegging av program, skriver referat etc
 • lage kursfolder og sende dem til trykkeri
 • reservere kurslokale og grupperom, bistår ved behov ang praktiske oppgaver, eks reservasjon av hotellrom
 • være vert under kursene; henter frukt og mat, rydder serveringsbord etter pauser, lager kursmapper og navneskilt, vann, kaffe- og te
 • undervise i enkelte tema innen læring og mestring (eks mindfullnes, endringsprosesser, psykomotoriske tema, psykososiale reaksjoner) der kursledere mangler forelesere.
 • hjelpe kursledere ved behov, eks oppstart av kurs med forventningsavklaring etc
 • veilede til kontorpersonalet angående kontorfunksjoner, for eksempel DIPS registrering og oppretting av venteliste i DIPS
 • gjennomføre kursevaluering i form av Questback og administrerer evalueringsmøte
 • ordne med brukermedvirkning (vi betaler honorar for all brukermedvirkning i utviklings- og evalueringsmøter, samt for brukerinnlegg i kurs og gir brukerrepresentant opplæring, støtte og veiledning, samt oppfølging etter kurs).

Øvrige oppgaver er å:

 • samarbeide i prosjektarbeid
 • koordinere samarbeid med LMS tjenester i kommunene (opplæringen skal implementeres i pasient- forløpet)
 • samle henvendelser om ønsker/behov for nye opplæringstilbud og videreformidler disse til rett fagavdeling/klinikk
 • sørge for hospitering for studenter
 • undervise i helsepedagogiske tema, både i et to-dagers kurs og i korte undervisningsøkter.

Helsepedagogikk (to-dagers kurs)

LMS arrangerer to-dagers kurs i helsepedagogikk. Kurset arrangeres årlig i Tromsø, og annenhver høst i Harstad eller Narvik. 

Kurset er først og fremst beregnet for ansatte i UNN som driver, eller ønsker å drive gruppebaserte kurs for pasienter og pårørende, men også andre som er interessert i helsepedagogikk kan delta. I tillegg er det åpnet for at fagpersoner fra kommunehelsetjenesten kan delta når det er ledig kapasitet.

Målet med det helsepedagogiske kurset er at deltakerne skal bli trygge på å møte pasienter og pårørende i grupper.

Grunnkurs i helsepedagogikk, Tromsø

Vi ønsker også å stimulere og inspirere til at deltakerne etablerer lærings- og mestringskurs for pasienter og pårørende i samarbeid med lærings- og mestringssenteret.

Disse to dagene inneholder spennende tema knyttet til pasientopplæring.

 1. Erfaringer fra lærings- og mestringskurs ved erfaren kursleder
 2. Rammer for pasient- og pårørendeopplæring, herunder lærings- og mestringstilbud
 3. .Gjennomgang av sentrale begreper i helsepedagogikk.
 4. Planlegging og gjennomføring av kurspasientkurs
 5. Å snakke om følsomme tema som følelsesreaksjoner, samliv og mestring. 

Lokale kurstilbud

Regionale og nasjonale kurstilbud

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)