Medikamentfritt behandlingstilbud, Tromsø

Medikamentfritt behandlingstilbud

Medikamentfritt behandlingstilbud er et døgnbasert regionalt tilbud ved UNN Tromsø for pasienter med psykoselidelse eller bipolar lidelse, som ønsker medikamentfri behandling.

Innledning

Medikamentfritt behandlingstilbud er et tilbud for mennesker som ønsker et behandlingstilbud som legger vekt på frivillighet, aktivitet, mestring, struktur, nettverk og bevissthet til egen helse og livssituasjon. Her vil du bli gitt muligheten til å gripe tak i din egen prosess og ta valg gjennom å bli bevisstgjort de utfordringene og mulighetene du står ovenfor.  

Dette er medikament behandlingstilbud i UNN

 

Et medikamentfritt behandlingstilbud er alltid en del av et behandlingsforløp i et behandlingsnettverk, hvor samarbeid innad i nettverket står i fokus. Arbeid med ditt private nettverk og med din familie vil også stå sentralt. 
Vi jobber ut fra holdninger som likeverd, frivillighet, medbestemmelse, medfølelse og respekt. Det er du selv som vet best hva som trengs og kreves for at du skal bli trygg nok på din egen livssituasjon og helseutfordringer, slik at du kan leve et liv uten antipsykotiske medisiner.

I samarbeid med deg vil vi utarbeide en behandlingsplan som beskriver hva du ønsker å jobbe med og hva behandlingstilbudet skal bestå av. 

Med medikamentfrihet mener vi at det i hovedsak ikke blir brukt antipsykotiske medisiner i behandlingen. Medikamentfrihet vil være en målsetting med behandlingstilbudet, og er ikke en forutsetning for å motta tilbudet.

Henvisning og vurdering

Det er din behandler på ditt lokale Senter for psykisk helse og rusbehandling som henviser videre til medikamentfritt behandlingstilbud. Vi vurderer nye henvisninger hver tirsdag. Når vi har vurdert henvisningen din vil vi kontakte deg. Vanligvis tar vi kontakt innen to uker etter henvisningen er sendt til oss.  

Hvis du ikke allerede har en behandler i spesialisthelsetjenesten, for eksempel ved ditt lokale Senter for psykisk helse og rusbehandling, trenger du en henvisning. Fastlegen er den som oftest henviser til utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten, slik at du kan få videre henvisning til medikamentfritt behandlingstilbud.

Samarbeid med din lokale behandler
Behandling ved medikamentfritt behandlingstilbud er spesialisert og tidsbegrenset. Mange som er rammet av psykoselidelser eller bipolar lidelse har behov for annen oppfølging i sin hjemkommune, eller ved sitt lokale Senter for psykisk helse og rusbehandling. 

Det er viktig å kunne etablere gode nettverk rundt den enkelte pasient slik at behandlingstiltak og endringer kan skje i samarbeid med ditt lokale behandlingsnettverk. Behandlingen ved medikamentfritt behandlingstilbud skal være en del av et forløp i samarbeid med ditt lokale behandlingstilbud.

Vedlegg til henvisning

Vi ønsker at pasienter fyller ut egenhenvisningsskjema omkring forventninger og motivasjon for medikamentfri behandling. Skjemaet kan lastes ned her og skal legges ved henvisningen fra behandler.


Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Henvisninger må komme fra spesialisthelsetjenesten og i henvisingen skal det fremgå følgende:                 

 • henvisende instans, eventuelle kopimottakere
 • pasientopplysninger (navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer, nærmeste pårørende oppgitt av pasienten, omsorg for barn, tolkebehov, språk)
 • personlig informasjon (familiesituasjon, arbeids/skolesituasjon, kommunale tjenester som pasienten mottar, funksjonsvurdering, boforhold, høyde og vekt, alkohol og rusvaner)
 • henvisningsdiagnose, aktuell problemstilling (inkludert somatisk og psykiatrisk sykehistorie som er aktuell)
 • bakgrunn for henvisning, Legemidler i bruk (inkludert reseptfrie legemidler, naturpreparater og alternativ behandling) inkludert eventuell nedtrappingsplan

Før

Som regel er har du allerede fått gjennomført utredning og diagnostisk vurdering når du blir henvist til medikamentfri behandling. 

Den videre behandlingen baserer seg på en bred og helhetlig kartlegging av individuelle forhold, sosiale forhold, og dine familieforhold. Din sykdomshistorie, ulike livssituasjoner og sosiale påvirkningskilder er i et kontinuerlig samspill som påvirker oss i ulik grad. Noe av dette har vi kunnskap om fra starten av behandlingen, andre ting finner vi ut av underveis i behandlingen. 

Første fase i et behandlingsforløp på medikamentfritt behandlingstilbud skjer som regel før du blir innlagt. Denne fasen handler om å øke bevisstheten om begrepet tilfriskning og at du definerer det selv. 
Vi ønsker at du som pasient i størst mulig grad bidrar i utformingen av ditt eget behandlingsopplegg, og vi bruker tid på å undersøke områder i livet som du gjerne vil ha fokus på og å formulere dine personlige mål for tilfriskningen din. 

I denne fasen drøfter vi dine ønsker, preferanser og forventninger til behandlingen, og i samarbeid med deg utarbeider vi et utgangspunkt for behandlingsforløpet.

Under

Medikamentfritt behandlingstilbud drives etter prinsippene for en såkalt «recoverybasert» behandling. Recovery (tilfriskning eller bedring) refererer ikke til noen spesifikk behandling, intervensjon eller støtte. Det handler om alt det du selv gjør for å håndtere ulike psykologiske og sosiale vansker, og det du selv gjør for å leve et meningsfullt liv.

Bedringsprosessen dreier seg om å gjenskape en tilhørighet i nærmiljøet og en identitet utenfor problemene dine, altså at du skaper deg et liv på tross av eller innenfor begrensningene av den situasjonen du er i. 
Din egen aktive innsats er noe av det grunnleggende i bedringsprosessen og langt mer betydningsfull enn fagfolks intervensjoner og bidrag. 

Recovery handler derfor ikke nødvendigvis om å «få det bedre» eller å ikke lengre ha behov for støtte. Det handler om å «komme seg til et liv» og om retten til å delta i alle aspekter av livet som et likeverdig menneske. 
Vi vil sammen med deg utforske hva recovery betyr for deg. Forståelsen av dette kan forandre seg over tid. Ut fra recovery-tenkningen har vi håp og tro på mennesket og støtter din egen selvbestemmelse. Vi sikrer deg adgang til et bredt utvalg av lokale tilbud og fremmer sosial inkludering og dine menneskerettigheter. 

At mennesker med alvorlige psykiske problemer «kommer seg», er ikke noe nytt. Brukere og pårørende har visst dette i en årrekke, og forskning har lenge dokumentert det. Bedring som begrep er definert og beskrevet med forskjellig utgangspunkt. Den tradisjonelle kliniske forståelsen av recovery har vært forstått som at pasienten er uten symptomer, men vi forstår recovery (tilfriskning, bedring, å komme seg) i hovedsak som en personlig erfaringsprosess. 

Individuelt behandlingsinnhold

Pasienter vil ha behov for ulike behandlingsmetoder, både fordi vi er forskjellige som mennesker og har med forskjellige ønsker og preferanser, og fordi psykiske utfordringer kan fortone seg ulikt fra person til person. Behandlingsforløpet, innhold og varighet på innleggelser vurderes individuelt. 

Vi jobber for å løse mulige utfordringer med økning av symptomer og fall i funksjonsnivå som kan oppstå i en nedtrappingsfase, eller etter at antipsykotisk medisinering er avsluttet.

Vi er en miljøterapeutisk avdeling hvor hele personalgruppen har fokus på å tilrettelegge for terapeutiske prosesser. Gjennom målrettede aktiviteter gir vi mulighet til å bearbeide ulike prosesser i forkant, underveis og i etterkant av situasjonene. I avdelingen er derfor struktur i hverdagen sentralt. 

Vi ser på relasjoner som grunnleggende og som arena for regulering, mestring og vilje, deling av følelser og intensjoner, og grunnlag for nødvendig trygghet til å møte nye utfordringer. Vi er opptatt av å ha tid til å være tilstede i situasjoner over tid, slik at vi kan jobbe målrettet med relevante temaer når de dukker opp.  

Aktiviteter

Ved innleggelse i Medikamentfritt behandlingstilbud i Tromsø vil behandlingstilbudet i hovedsak bestå av:

 • At du deltar i det daglige «Recoveryverkstedet». 4 av 5 ukedager er det recoveryverksted fra klokka 0930-1030. Her fokuserer vi på mestring av psykiske lidelser og personlige bedringsmål. Dette skjer ved en kombinasjon av undervisning, grupperefleksjon, individuelle oppgaver og ferdighetstrening. Recovery er en personlig prosess og innebærer arbeid med håp og drømmer for å leve et meningsfullt liv. Vi ønsker også å legge til rette for deltakelse via Skype eller videokonferanse der det er aktuelt og mulig  
 • Deltakelse i fysisk aktivitet og andre aktiviteter i og utenfor avdelingen. Hver ukedag er det enten fysisk aktivitet eller gruppeaktiviteter etter lunsj, der vi forventer at pasienter og ansatte deltar. Vi tilpasser disse aktivitetene slik at alle kan delta
 • Daglige måltider og oppgaver knyttet til dette
 • Samtaler med ditt behandlingsteam
 • Samarbeid med nettverket rundt deg, for eksempel dine pårørende, fastlegen, kommunehelsetjenesten og øvrige instanser eller andre viktige støttespillere

I avdelingen samarbeider vi omkring mange hverdagslige gjøremål, og vi ønsker at alle skal kunne delta og bidra til hvordan avdelingen skal være. Vi har for eksempel åpent kjøkken hvor de som ønsker kan være med å lage mat. 

Kunst- og uttrykksterapi

Kunstterapi er å uttrykke seg ved hjelp av kreativitet. Å skape et uttrykk, for eksempel et bilde, kan være en måte å sette “ord” på tanker og følelser. Når man skaper noe med hendene trengs det ikke ord, ordene kommer etterpå. Bilder, farger og symboler kan fortelle en historie. 

Det å skape kan bidra til å oppdage ressurser man ikke visste om. Bildet kan også fungere som en avlastning ved at man får ut noe man har inni seg. Det er ikke viktig hva man skaper eller om man er flink til å tegne. De som ønsker det kan få individuelle timer med kunstterapeut på posten.

Eivor Meisler (til venstre) og Dora Schmidt Stendal
Eivor Meisler (til venstre) og Dora Schmidt Stendal.

Fysioterapeutisk behandling

Den fysioterapeutiske behandlingen tilrettelegges individuelt i samråd med deg. Det er lagt opp til 3 timer gruppetrening i uka, både i gymsal og ute. I tillegg til dette tilbys individuell oppfølging ved behov. I løpet av oppholdet kan vi også bistå med å finne aktuelle aktivitetstilbud på hjemplassen.

Vi tilbyr: 

 • Fysisk aktivitet og trening
 • Kroppsterapi
 • Tradisjonell fysioterapi

Fysisk aktivitet og trening

Forskning viser at selv en begrenset mengde fysisk aktivitet gir helsegevinst. Sett i et psykisk helseperspektiv bidrar fysisk aktivitet til økt livsutfoldelse og glede, overskudd og energi, bedre søvnkvalitet, styrket selvbilde og økt mestring.

Kroppsterapi

Ved psykiske vansker er kroppslige plager ofte en del av symptombildet. Kroppsterapi kan gi økt oppmerksomhet til kroppen, minske stress- og angstnivå, normalisere spenningsnivå og styrke kroppslige ressurser. Behandlingen kan bestå av oppmerksomhetsøvelser, avspenningsøvelser, og kan bidra til en bedre kroppslig-  og følelsesmessig balanse.   


Tradisjonell fysioterapi

Kunnskapsfeltet i fysioterapi er kropp, bevegelse og funksjon sett i sammenheng med hendelser og opplevelser gjennom levd liv, nåværende situasjon, sosiale og kulturelle forhold. Fysiske og psykiske påkjenninger kan føre til muskel- og skjelett lidelser. Dette er grunnlaget for hvordan sykdom og plager i bevegelsesapparatet kan oppstå, behandles og forebygges.

Fysioterapeuten anvender ulike metoder, teknikker og øvelser i behandling, samt gir informasjon og veiledning. Målet er å fremme endringsprosesser som kan bidra til smertelindring og funksjonsbedring, eventuelt opprettholdelse av funksjon på kort sikt. Pasientens aktive deltakelse er helt sentralt i behandling.

Charlotte Olsen og Marianne Viberg
Charlotte Olsen og Marianne Viberg.

Etter

Behandling ved Medikamentfritt behandlingstilbud er alltid en del av et behandlingsforløp i et behandlingsnettverk, hvor samarbeid innad i nettverket står i fokus. En sentral del i behandlingen kan for noen være å utarbeide en detaljert plan for å mestre kriser, hvor ulike potensielle utfordringer og faresignaler, samt ulike mestringsstrategier og støttepersoner listes opp. 

Dersom du ønsker oppfølging fra mange ulike instanser bør vi utarbeide en individuell plan og opprette ansvarsgruppe. Dette vil vi ta initiativ til dersom det ikke allerede eksisterer.

Kontaktinformasjon

Medikamentfritt behandlingstilbud, Tromsø
Telefon
77 75 42 06
UNN Åsgård
Besøksadresse
Åsgårdvegen 40(Kart)
Besøkstider
Kontaktinformasjon og informasjon om besøkstider/visittider finner du på de enkelte avdelingssidene.
Telefon
Sentralbord: 77 62 60 00
E-post

Adkomst

​Åsgård ligger på vestsida av Tromsøya, drøyt to kilometer rett vest for Tromsø sentrum.

Hvis du reiser kollektivt stopper buss rute 26, 36 og 53 utenfor hovedinngangen. Om du velger å gå til fots vil det ta rundt en halv time fra sentrum.

Kart over området

Parkering

​​For pasienter og pårørende er det parkering utenfor hovedinngangen. Det er parkeringsautomat ved inngangen.

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 25.- pr time 
Kl. 21-07: kr 5 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
Maks døgnpris kr 200,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 130,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 90,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

Praktisk informasjon

Biblioteket på Åsgård

Åpningstid:

Mandag og torsdag fra kl. 12.00 til 15.30
Tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 8.30 til 12.00
Les mer om biblioteket

Davvisámegiel dulka (Nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Internett

​Over store deler av Åsgård-området kan du kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

Kantine/kafe

Det ligger kafé i bygg 8. Gå inn hovedinngangen, ned trappa, og rett fram gjennom glassgangen. Ved enden av gangen går du til høyre.

Kaféen er åpen mandag til fredag fra klokka 08.30 til 14.30​.

Konserter og kultur

Det blir blant annet arrangert quiz eller lunsjkonserter på Åsgård hver uke, som regel på onsdager eller torsdager. Alle arrangementer annonseres på kulturkalenderen som henger ute på avdelingene og på informasjonstavle ved resepsjonen i hovedinngangen.

Arrangementene starter klokka 13 og varer en halv time hver gang.

Ta gjerne kontakt med kulturavdelinga på rom B11.103 i bygg 11. Gå ned trappa ved resepsjonen og ta inn til venstre.​
Fant du det du lette etter?