Helsenorge

Medikamentfri behandling - forskningsstudie

Flere pasienter som har benyttet seg av tilbudet er invitert til å delta i studien. Høsten 2021 begynner vi å samle inn data.

Kanskje får nettopp du en invitasjon!

Studien baserer seg på data fra intervju, selvutfyllingsskjema, journal og informasjon fra fastlege. Brev med invitasjon til å delta sendes fra den medikamentfrie behandlingsenheten. Hvis du mottar en slik invitasjon er det du selv som bestemmer om du vil være med.  Om du etter å ha fått en invitasjon og ønsker å være, tar du kontakt som beskrevet i invitasjonen.

I studien spør vi om pasienters begrunnelser for, forventninger til og erfaringer med behandlingen. Som i alle studier er det viktig å beskrive populasjonen, og en del spørsmål retter seg mot dette. Vi spør også om behandleres erfaringer med behandling og oppfølging ved medikamentfri behandlingstilbud.

Studiet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og Personvernombudet. Det er finansiert av Helse Nord RHF og Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN). Prosjektleder og hovedveileder er Anne Høye som er førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø (UiT) og overlege på UNN. De to biveiledere er Valentina Cebral Iversen som er professor på NTNU og Henriette Riley som er forskningsleder i psykiatri ved Psykisk helse- og rusklinikken og førsteamanuensis II på UIT.

Elisabeth K. Reitan vil gjennomføre forskningen som del av PhD studie ved UiT.

Elisabeth K. Reitan

Elisabeth K.Reitan

Hun har jobbet ved Fagutviklingsenheten i Psykisk helse- og rusklinikken siden 2011. Før dette jobbet hun i Kirkens Bymisjon Oslo (TSB) og ved Sykehuset Innlandet HF. Hun har sin grunnutdanning fra Finland (1999) og har spesialisering i klinisk voksenpsykologi, kunstterapi og ledelse. De senere årene har hun jobbet mye med forbedring og læring i organisasjon. Fra 1.3.2021 og tre år fremover, er hun forskningsstipendiat. Hun kan kontaktes på Elisabeth.Cecilie.Klaebo.Reitan@unn.no

 

Takk til alle som vil delta i forskningsarbeidet!