Koordinerende enhet - habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Enheten er lokalisert ved UNN Tromsø.

Les mer om Koordinerende enhet - habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet - habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet er en lovpålagt tjeneste i henhold til spesialisthelsetjenestelovens § 2-5. Stillingen (50 prosent) er organisatorisk plassert i Rehabiliteringsavdelingen i Nevro-, ortopedi og rehabiliteringsklinikken, og er en tjeneste for alle lokasjoner i UNN.

Vår oppgaver er: 

 • Generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseforetaket 
 • Generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbud i kommunene
 • Nødvendig kontakt med habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunene 
 • Overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan (IP), som innebærer at enheten skal sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med individuell plan
 • Overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator
Døgnbasert rehabilitering i Nord-Norge sommeren 2018

Koordinator i spesialisthelsetjenesten


For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester skal kommune og spesialisthelsetjenesten tilby en koordinator, uavhengig av om pasienten eller brukeren ønsker individuell plan. Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient, sikre samordning av tjenestetilbudet, samt sikre framdrift i arbeidet med individuell plan.

Jfr. helsepersonellovens § 38a og § 23 i Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, skal helsepersonell snarest mulig gi melding om pasienters og brukeres behov for individuell plan og koordinator. Dette skal meldes koordinerende enhet i pasientens kommune.
Koordinator i spesialisthelsetjenesten skal, i tillegg til det som er nevnt, sikre samordning av tjenestetilbudet i samband med institusjonsopphold i sykehuset og overfor andre tjenesteytere utenfor sykehuset. Koordinatorfunksjonen erstatter tidligere ordning med pasientansvarlig lege.
Koordinator skal være helsepersonell.

Koordinatorer i kommunehelsetjenesten

Oppdatert 27.5.19

Endring av opplysninger send epost til: UNN-koordinerende.enhet@unn.no

Ballangen
Susanne Rogander

Helse og omsorg, postboks 44
8540 Ballangen Telefon: 76 92 92 22, mob. 906 59 226

susanne.rogander@ballangen.kommune.no

Balsfjord
Rigmor Hamnvik 
Enhetsleder Psykiatri og ReHabilitering 
Helsesenteret 9050 Storsteinnes
Telefon: 77 72 21 65,  mob. 950 63 180

Ivaretar også funksjon som forløpskoordinator for pakkeforløp psykisk helse og rus

rigmor.hamnvik@balsfjord.kommune.no

Bardu

Gurine Haaksvold
Ergoterapeut/ rehab.koordinator, 
Fogd Holmboesgt 56, 9360 Bardu. 
Telefon: 77 18 55 39, mob. 986 87 428

Berg
Jorid Meyer
Levekårssjef 
Berg kommune, 9385 Skaland
Telefon: 77 85 90 12, mob. 416 60 038

Dyrøy
Tove Utmo 
Enhetsleder pleie og omsorg
Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn 
Telefon: 77 18 92 84, mob. 993 67 541

Evenes
Stine Fedreheim 
Pleie- og omsorgsleder, 
Helse- og sosialsenteret, 8534 Liland
Telefon:  918 19 032
Ivaretar også funksjon som forløpskoordinator for pakkeforløp psykisk helse og rus

Gratangen
Liv Karin Helland
Helsesøster, Gratangen kommune, Årstein, 9470 Gratangen 
Ring telefon: 77 02 18 60 for informasjon

Harstad
Kjersti Dragland 
Rehabiliteringskoordinator, Koordinerende enhet
Harstad kommune, 9479 Harstad
Telefon: 770 266 29, mob. 950 64 639

Ibestad
Sylvi Johansen 
PRO-leder, Helsesentret, 9450 Hamnvik
Telefon: 77 09 90 00, mob. 481 84 985

Karlsøy
Ann Ellen Johansen 
Pleie og omsorgsleder, Karlsøy omsorgssenter
Telefon: 77 74 60 80, mob. 992 70 284

Kvæfjord
Marit Blekastad
Kontaktperson KE, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes 
Telefon: 77 02 33 36/mobil 99 21 69 80

Kvænangen
Louise Nygaard
Ergoterapeut/Koordinerende enhet,
Kommunefysioterapeuten i Kvænangen, 9161 Burfjord
Telefon: 77 77 90 29, mob. 404 05 623

Kåfjord
Liv Solvang 
Rådgiver/saksbehandler PRO-tjenesten 
Kåfjord kommune, Post boks 74, 9148 Olderdalen
Telefon: 77 71 93 03
Liv solvang varetar også funksjon som forløpskoordinator for pakkeforløp psykisk helse og rus

Lavangen
Norunn Johansen 
Pleie og omsorgssjef Lavangen kommune,
Nesseveien 22, 9357 Tennevoll 
Telefon: 911 90 878
Ivaretar også funksjon som forløpskoordinator for pakkeforløp psykisk helse og rus

Lenvik
Mona Hagensen 
Tildelingsenheten 
Postboks 600, 9306 Finnsnes
Telefon: 77 88 31 20, mob. 908 22 054

Lyngen
Inger Grønvoll  
Enhetsleder, helse
Lyngen kommune, Strandveien 24,
9060 Lyngseidet
Telefon: 77 71 17 05, mob. 415 48 378
Ivaretar også funksjon som forløpskoordinator for pakkeforløp psykisk helse og rus

Anette Samuelsen
Kommuneergoterapeut, Lyngen kommune,
Kjosveien 20, 9060 Lyngseidet
Telefon 906 11 571

Lødingen
Solveig Storjord Hanssen 
Koordinator hab og rehab. 
Idrettsveien 1a, 8410 Lødingen
Telefon: 76 98 67 11, mob. 903 61 080

Målselv
Siv-Hege Severi
Målselv kommune v/koordinerende enhet,
Mellombygdveien 216, 9321 Moen
Telefon: 93468845 epost: SivHege.severi@malselv.kommune.no

Narvik
Grete Feragen 
Tildelingskontoret
Kongensgt 49, 8512 Narvik. 
Telefon: 76 91 35 98, mob. 416 24 947

Nordreisa
Angela Sodefjed, leder koordinerende enhet
Sonjatunveien 1,
9151 Storslett
Telefon: 77 58 81 90

Vidar Grønningen, konsulent koordinerende enhet
Sonjatunveien 1,
9151 Storslett
Telefon: 77 58 81 90


Salangen
Anne Vestermo Nesje 
Ergoterapeut/ rehab.koordinator, 
Helsesenteret, 9350 Sjøvegan 
Telefon: 77 17 20 78, mob. 974 63 486

Skjervøy
Siv Karlsen
fysioterapeut, Skjervøy kommune
Postboks 145, 9180 Skjervøy
Telefon: 77 77 57 22

Skånland
Merete Jankila
Driftsleder for bo- og miljøtjenesten
Skånland Kommune, 9439 Evenskjer
Telefon: 77 08 94 68 

Per Eivind Horn
Kontakt for rehabilitering
Skånland Kommune, 9439 Evenskjer
Telefon. 77 08 98 43 mob. 907 26 289

Storfjord
Stine Johansson Keinovuopio
Koordinerende enhet,
Oldersletta 1, 9046 Oteren 
Telefon, mob. 400 28 852

Sørreisa
Henriette Solli
Ergoterapeut Rehabiliteringsenheten,
Sykehjemsveien 37, 9310 Sørreisa
Telefon: 992 04 710

Tjeldsund
Elisabeth Horn
Helse og omsorgssjef Tjeldsund omsorgsenter
Strandveien 82, 9441 Fjelldal
Telefon: 975 22 073

Torsken
Tore Øseth
Fysioterapeut
Postboks 475, 9305 Finnsnes
Telefon: 77 84 52 00, mob. 959 25 134

Tranøy
Anita Theodorsen
Fagleder hjemmetjenesten,
Vangsvikveien 313, 9304 Vangsvik
Telefon: 991 68 509

Tromsø

Koordinerende enhet barn og unge 0-23 år: 
Heidi Matre
Koordinator Ressurssenter,
Seksjon barn og familie
Telefon: 950 05 283 heidi.matre@tromso.kommune.no


Koordinerende enhet voksne over 23 år:
Ansvar for personer med somatiske lidelser, utviklingshemming og utviklingsforstyrrelser
Evelyn Solli Thomassen
Telefon: 911 57 487 evelyn.solli.thomassen@tromso.kommune.no
Lina Forslund
Telefon: 948 27 673 lina.forslund@tromso.kommune.no

Ansvar for personer innen for området rus og psykiatri:
Anne Lise Pedersen
Telefon: 918 74 097 anne.lise.pedersen@tromso.kommune.no


Tysfjord
Line Østergaard
Fysioterapeut, Tysfjord kommune
postboks 104, 8591 Kjøpsvik
Telefon: 75 77 55 00 / 911 67 526
line.ostergaard@tysfjord.kommune.no


Individuell plan

Pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester tjenester har rett til å få utarbeidet individuell plan.
Jfr. helsepersonellovens § 38a og § 23 i Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, skal helsepersonell snarest mulig gi melding om pasienters og brukeres behov for individuell plan og koordinator. Dette skal meldes koordinerende enhet i pasientens kommune.
Når en person har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten, er det kommunen som har hovedansvaret for at det blir utarbeidet en individuell plan. Spesialisthelsetjenesten har likevel plikt til å medvirke. Kommunen skal tilby pasient/bruker en koordinator som skal sørge for nødvendig oppfølging, samordning og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Innhold i individuell plan 


Den individuelle planens innhold og omfang skal tilpasses behovene til den enkelte pasient eller bruker. Det skal under utarbeidelsen av planen tas hensyn til vedkommendes etniske, kulturelle og språklige forutsetninger.
Planen skal inneholde følgende hovedpunkter:
 • en oversikt over pasientens og brukerens mål, ressurser og behov for tjenester  
 • en oversikt over hvem som deltar i arbeidet med planen  
 • en angivelse av hvem som er koordinator  
 • en oversikt over hva pasient og bruker, tjeneste- og bidragsyterne og eventuelt pårørende vil bidra med i planarbeidet  
 • en oversikt over hvilke tiltak som er aktuelle og omfanget av dem, og hvem som skal ha ansvaret for disse  
 • en beskrivelse av hvordan tiltakene skal gjennomføres  
 • en angivelse av planperioden og tidspunkt for eventuelle justeringer og revisjoner av planen  
 • pasientens og brukerens samtykke til at planen utarbeides og eventuelt samtykke til at deltakere i planleggingen gis tilgang til taushetsbelagte opplysninger  
 • en oversikt over nødvendig eller ønskeligs samarbeid med andre tjenesteytere, institusjoner og etater

Kontakt oss

Tove Hauan Løvli

Telefon 776 26391 eller mobil 415 16 561

Tove Hauan Løvli

Kontaktinformasjon

Telefon
77 62 63 91 mobil 415 16 561
tirsdag 8-15:30
torsdag 8-15:30
fredag 8-15:30 i partallsuker
kontaktperson: Tove Hauan Løvli
E-post
Postadresse
UNN Tromsø
Koordinerende enhet v/Tove Hauan Løvli
Postboks 1
9038 Tromsø
UNN Tromsø
Besøksadresse
Hansine Hansens veg 67(Kart)
Besøkstider
Kontaktinformasjon og informasjon om besøkstider/visittider finner du på de enkelte avdelingssidene.
Telefon
Sentralbord: 77 62 60 00 | medisinsk nødtelefon: 113
E-post

Adkomst/kart over området

Med buss
Hvis du kommer til Breivika fra Tromsø sentrum er det lettest å ta buss nummer 20 eller 21 fra Fredrik Langes gate. Denne bussturen tar omtrent 15 minutter. Hurtigbåtbilletten gir rett til overgang og kan derfor brukes som bussbillett.

Når du kommer inn hovedinngangen fra busstoppet er du på fløy A, plan 6. Resepsjonen ligger til høyre. 

Når du går videre innover i sykehuset kommer du til fløy B, C, og til slutt D. Ved heisene står det skilt med hvilken fløy og etasje du er i (for eksempel B6).
 
Med flybuss 
Om du kommer til Tromsø med fly kan du ta flybussen direkte fra flyplassen på Langnes til sykehuset. Om du kommer fra byen eller fra flyplassen går du inn hovedinngangen rett ved busstoppene.​​​

Med taxi
Du kan også ta taxi hvis du har avtalt dette med Pasientreiser. Taxien stopper utenfor hovedinngangen.

Med privatbil
Pasienter og pårørende bruker hovedinngangen. Parkering ovenfor sykehuset eller rett nord for PET-senteret (grønt område på kartet). 

Legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi parkerer rett nord for sykehuset (grønt område på kartet). 


Praktisk informasjon

Apotek

​​Sykehusapotek Nord har utsalg vis a vis Narvesen-kiosken på sykehuset i Tromsø. Der får du kjøpt hygieneartikler og medisiner på e-resept. Husk legitimasjon med bilde når du skal hente legemidler på resept.​​​

Apoteket ligger i A-fløya, plan 6. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen. 

Blomster

Du får kjøpt blomster i Narvesen-kiosken som ligger innenfor hovedinngangen, men husk på at allergikere kan få kraftige reaksjoner på blomster med kraftig duft.

Om du skal besøke noen på en sengepost kan det være lurt om du ringer til avdelinga først og sjekker om de har noen innlagt som er veldig allergiske.

Det kan uansett være lurt å sjekke besøkstidene på den avdelinga du skal til.​

Frisør

Det er én frisør på sykehuset. Den ligger inn til høyre forbi Narvesen-kiosken når du kommer inn hovedinngangen.

Internett

​Du kan kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

Kantine/kafe

​Sykehuskaféen Evert ligger rett ved inngangen på plan C3 og er åpent for både pasienter og ansatte fra klokka 09 til 15. Der får du kjøpt varm og kald mat og drikke. Kaféen har godt med sitteplasser.

Ved hovedinngangen i fløy A, plan 6 ligger en Narvesen-kiosk. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen, eller til venstre i vestibylen hvis du kommer fra en av avdelingene. 

I kiosken får du kjøpt enklere kioskmat, drikke og lesestoff. Kiosken har også tipping. ​

Konserter og kultur

​​Kulturseksjonen i UNN arrangerer jevnlig lunsjkonserter på Pingvinen Scene ved hovedinngangen. Konsertene starter som regel klokka 1130. Informasjon om hvem som spiller henger i heisene. 

Musikk er også helse, og med jevne mellomrom arrangeres det ”musikkvandring” i sykehuset. Ta kontakt med sykepleier på avdelinga dersom du er innlagt hos oss og ønsker besøk av musikerne våre. 

Hvert år før jul arrangerer kulturseksjonen julemesse på plan 6 og 7 ved hovedinngangen.​​

Parkering

Vi har flere gjesteparkeringer. Det er en ved PET-senteret, en overfor PET-senteret, og en rett nedenfor legevakta. Gjesteparkeringene er markert med grønt. ​​​

Parkeringa ved legevakta er for legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi.

På grunn av miljøhensyn, stor trafikkmengde og begrenset med parkeringsplasser anbefaler vi kollektivtrafikk der du har mulighet til å bruke dette. ​Pingvinhotellet - pasienthotellet i Tromsø

Inngang til Pingvinhotellet ved UNN Tromsø er gjennom sykehusets hovedinngang i A6. Du kan henvende deg i hotellets resepsjon når du kommer. Der er det alltid noen som tar imot deg. 

Barselhotellet er en del av Pingvinhotellet. Rommene har stellebord med utstyr. Barselhotellet har jordmødre tilgjengelig for økt trygghet for den nye familien.

Booking
Bestilling av rom gjør du gjennom pasienthotellets felles bestillingssystem: booking.pingvinhotellet@unn.no

Pingvinhotellet har en hjemmeside med utfyllende informasjon hvor du også kan bestille rom: www.pingvinhotellet.no​

Måltider
Frokost er inkludert i rompris.  Lunsj, middag og kveldsmat er til salgs i hotellets restaurant i henhold til gjeldende åpningstider for deg som ikke har alle måltider inkludert.

Det finnes også et enklere mattilbud til salgs i hotellets resepsjon hele døgnet.

Det er TV og tilgjengelig Internett på alle hotellrom.
Narvesen har kiosk vis a vis hotellets resepsjon.

Hotellet er døgnåpent. 

Parkeringsplasser mot avgiftsbetaling på oppmerkede områder utenfor sykehuset. Vi har få parkeringsplasser tilgjengelig og oppfordrer de som kan om å bruke kollektivtransport. Bussrute 20 går fra Tromsø sentrum til UNN og turen tar 10-15 minutter.

Priser ved Pingvinhotellet, Tromsø


Innlagte pasienter i Tromsø

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Ledsagere/foresatte til barn under 18 år som er innlagt

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Strålepasienter - Langtidsboende (over 5 døgn)

 • Pasienten betaler ikke selv for overnatting inklusive frokost
 • Rommet må bestilles skriftlig fra den avdelingen som behandler pasienten
Polikliniske pasienter og dagpasienter

 • Barn under 6 år bor gratis
 • Betaling direkte til pasienthotellet
 • Rommet bestilles via pasienthotellets felles booking
 • Refusjon fra Pasientreiser
Pårørende og andre

Mer utfyllende informasjon om det å bo på pasienthotellene i UNN, finner du i brosjyen: Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF​

Kontakt

UNN Tromsø
Besøksadresse
Hansine Hansensvei 61 Google maps
9019 Tromsø

Telefon
777 55 100 (hele døgnet)

Bestilling av rom

(samme bookingadresse for alle pasienthotell i UNN)

Vardesenteret

Vardesenteret er et samarbeid mellom UNN og Kreftforeningen. Har treffer du ansatte fra Kreftforeningen og UNN, samt frivillige og likemenn. Senteret har åpent for sosialt samvær og du får servert kaffe og te. Noen onsdager arrangerer senteret aktiviteter som:

Vardesenteret holder til i fløy E1 i Breivika. Gå til D-fløya (i retning Tromsøsundet) og ta heisen ned til plan 2. Derfra kan du gå gjennom branndørene og over en liten gjennomgang til det gamle, blå pasienthotellet.

Visittider/besøkstider

Sengepostene våre har ulike visittider eller besøkstider. Informasjon om disse tidene står på de ulike avdelingssidene. Ta gjerne kontakt med avdelingen hvis du er usikker.

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)