Koordinerende enhet - habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til pasienter og brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer. Enhetenes overordnede ansvar for individuell plan og koordinator er sentralt. Ansvaret omfatter alle pasient- og brukergrupper med behov for langvarige og koordinerte tjenester, og er ikke avgrenset til habilitering og rehabilitering.

Les mer om koordinerende enheter i UNN og i kommunene

Koordinerende enhet - habilitering og rehabilitering

Koordinerende enheter i helseforetak og kommuner er faste gjensidige kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid. Samarbeidet bør omfatte informasjonsutveksling, kompetanseutvikling og dialog om sentrale utviklingsområder.

Koordinerende enhet er en lovpålagt tjeneste i henhold til spesialisthelsetjenestelovens § 2-5. Stillingen (50 prosent) er organisatorisk plassert i Rehabiliteringsavdelingen i Nevro-, ortopedi og rehabiliteringsklinikken, og er en tjeneste for pasienter med langvarige og komplekse tjenestebehov i UNN, uansett klinikktilknytning og lokasjon.

Vår oppgaver er: 

 • Generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseforetaket 
 • Generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbud i kommunene
 • Nødvendig kontakt med habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunene 
 • Overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan (IP), som innebærer at enheten skal sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med individuell plan
 • Overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator

Rehabiliteringsplasser i Helse Nord sommeren 2019

Koordinerende enheter i kommunene

Oppdatert 7.10.19

Endring av opplysninger send epost til: UNN-koordinerende.enhet@unn.no


Ballangen

Susanne Rogander
Helse og omsorg, postboks 44
8540 Ballangen Telefon: 76 92 92 22, mob. 906 59 226
susanne.rogander@ballangen.kommune.no


Balsfjord

May Tove Johansen
Enhetsleder Koordinerende enhet
Helsesenteret 9050 Storsteinnes
Mob. : 400 31 899
Ivaretar også funksjon som forløpskoordinator for pakkeforløp psykisk helse og rus
may.tove.johansen@balsfjord.kommune.no


Bardu

Gurine Haaksvold
Ergoterapeut/ rehab.koordinator,
Fogd Holmboesgt 56, 9360 Bardu.
Telefon: 77 18 55 39, mob. 986 87 428
gurine.haaksvold@bardu.kommune.no


Berg

Jorid Meyer
Levekårssjef
Berg kommune, 9385 Skaland
Telefon: 77 85 90 12, mob. 416 60 038
jorid.meyer@berg.kommune.no


Dyrøy

Tove Utmo
Enhetsleder pleie og omsorg
Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn
Telefon: 77 18 92 84, mob. 993 67 541
tove.utmo@dyroy.kommune.no


Evenes

Stine Fedreheim
Pleie- og omsorgsleder,
Helse- og sosialsenteret, 8534 Liland
Telefon:  918 19 032
Ivaretar også funksjon som forløpskoordinator for pakkeforløp psykisk helse og rus
stine.fedreheim@evenes.kommune.no

Gratangen

Hege Olsen Richardsen 
Sektorleder helse og omsorg, Nergårdveien 2, 9471 Gratangen   
Telefon: 90045337/92460494
hege.richardsen@gratangen.kommune.no

 
Harstad

Kjersti Dragland
Rehabiliteringskoordinator, Koordinerende enhet
Harstad kommune, 9479 Harstad
Telefon: 770 266 29, mob. 950 64 639
kjersti.dragland@harstad.kommune.no


Ibestad

Anita Dahl Solbakken
HSO-leder, Kopparvika 7, 9450 Hamnvik
Telefon: 909 66 923
anita.dahl.solbakken@ibestad.kommune.no

Karlsøy

Ann Ellen Johansen
Pleie og omsorgsleder, Karlsøy omsorgssenter
Telefon: 77 74 60 80, mob. 992 70 284
ann-ellen.johansen@karlsoy.kommune.no

 
Kvæfjord

Marit Blekastad
Kontaktperson KE, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes
Telefon: 77 02 33 36/mobil 99 21 69 80
marit.blekastad@kvafjord.kommune.no


Kvænangen

Sigrid Heimdal Myreng
Koordinerende enhet
Kommunefysioterapeuten i Kvænangen, 9161 Burfjord
Telefon: 92687004
sigrid.myreng@kvanangen.kommune.no


Kåfjord

Liv Solvang
Rådgiver/saksbehandler PRO-tjenesten
Kåfjord kommune, Post boks 74, 9148 Olderdalen
Telefon: 77 71 93 03

Liv solvang varetar også funksjon som forløpskoordinator for pakkeforløp psykisk helse og rus
liv.solvang@kafjord.kommune.no
linn.sylvi.steinnes@kafjord.kommune.no
turid.olsen@kafjord.kommune.no


Lavangen

Norunn Johansen
Pleie og omsorgssjef Lavangen kommune,
Nesseveien 22, 9357 Tennevoll
Telefon: 911 90 878
Ivaretar også funksjon som forløpskoordinator for pakkeforløp psykisk helse og rus
norunn.johansen@lavangen.kommune.no


Lenvik

Mona Hagensen
Tildelingsenheten
Postboks 600, 9306 Finnsnes
Telefon: 77 88 31 20, mob. 908 22 054 mona.hagensen@lenvik.kommune.no


Lyngen

Inger Grønvoll 
Enhetsleder, helse
Lyngen kommune, Strandveien 24, 9060 Lyngseidet
Telefon: 77 71 17 05, mob. 415 48 378

Ivaretar også funksjon som forløpskoordinator for pakkeforløp psykisk helse og rus
inger.gronvoll@lyngen.kommune.no

Anette Samuelsen
Kommuneergoterapeut, Lyngen kommune,
Kjosveien 20, 9060 Lyngseidet
Telefon 906 11 571
anette.samuelsen@lyngen.kommune.no


Lødingen

Solveig Storjord Hanssen
Koordinator hab og rehab.
Idrettsveien 1a, 8410 Lødingen
Telefon: 76 98 67 11, mob. 903 61 080
solveig.hanssen@lodingen.kommune.no

Målselv

Siv-Hege Severi
Målselv kommune v/koordinerende enhet,
Mellombygdveien 216, 9321 Moen
Telefon: 93468845
epost: SivHege.severi@malselv.kommune.no

Narvik

Grete Feragen
Tildelingskontoret
Kongensgt 49, 8512 Narvik.
Telefon: 76 91 35 98, mob. 416 24 947

tildelingskontoret@narvik.kommune.no

Nordreisa

Angela Sodefjed,
leder koordinerende enhet
Sonjatunveien 1,
9151 Storslett
Telefon: 77 58 81 90
angela.sodefjed@nordreisa.kommune.no

Vidar Grønningen,
konsulent koordinerende enhet
Sonjatunveien 1,
9151 Storslett
Telefon: 77 58 81 90
vidar.gronningen@nordreisa.kommune.no

Salangen

Anne Vestermo Nesje
Ergoterapeut/ rehab.koordinator,
Helsesenteret, 9350 Sjøvegan
Telefon: 77 17 20 78, mob. 974 63 486  anne.vestermo.nesje@salangen.kommune.no

Skjervøy

Siv Karlsen
fysioterapeut, Skjervøy kommune
Postboks 145, 9180 Skjervøy
Telefon: 77 77 57 22
siv@skjervoy.kommune.no

Skånland

Merete Jankila
Driftsleder for bo- og miljøtjenesten
Skånland Kommune, 9439 Evenskjer
Telefon: 77 08 94 68
merete.jankila@skanland.kommune.no

Per Eivind Horn
Kontakt for rehabilitering
Skånland Kommune, 9439 Evenskjer
Telefon. 77 08 98 43 mob. 907 26 289
per.eivind.horn@skanland.kommune.no

Storfjord

Stine Johansson Keinovuopio
Koordinerende enhet,
Oldersletta 1, 9046 Oteren
Telefon, mob. 400 28 852
stine.johansson@storfjord.kommune.no

Sørreisa

Henriette Solli
Ergoterapeut Rehabiliteringsenheten,
Sykehjemsveien 37, 9310 Sørreisa
Telefon: 992 04 710
henriette.solli@sorreisa.kommune.no

Tjeldsund

Elisabeth Horn
Helse og omsorgssjef Tjeldsund omsorgsenter
Strandveien 82, 9441 Fjelldal
Telefon: 975 22 073
elisabeth.horn@tjeldsund.kommune.no


Torsken

Tore Øseth
Fysioterapeut
Postboks 475, 9305 Finnsnes
Telefon: 77 84 52 00, mob. 959 25 134
fystore@online.no

Tranøy

Anita Theodorsen
Fagleder hjemmetjenesten,
Vangsvikveien 313, 9304 Vangsvik
Telefon: 991 68 509
anita.theodorsen@tranoy.kommune.no


Tromsø

koordinerende.team@tromso.kommune.no

Koordinerende enhet barn og unge 0-23 år:  
Heidi Matre
Koordinator Ressurssenter,
Seksjon barn og familie
Telefon: 950 05 283
heidi.matre@tromso.kommune.no

Koordinerende enhet voksne over 23 år: 
Ansvar for personer med somatiske lidelser, utviklingshemming og utviklingsforstyrrelser
Evelyn Solli Thomassen
Telefon: 911 57 487
evelyn.solli.thomassen@tromso.kommune.no

Lina Forslund
Telefon: 948 27 673
lina.forslund@tromso.kommune.no


Ansvar for personer innen for området rus og psykiatri: 
Anne Lise Pedersen
Telefon: 918 74 097
anne.lise.pedersen@tromso.kommune.no


Tysfjord

Line Østergaard
Fysioterapeut, Tysfjord kommune
postboks 104, 8591 Kjøpsvik
Telefon: 75 77 55 00 / 911 67 526
line.ostergaard@tysfjord.kommune.no


Koordinator i spesialisthelsetjenesten


For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester skal kommune og spesialisthelsetjenesten tilby en koordinator, uavhengig av om pasienten eller brukeren ønsker individuell plan. Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient, sikre samordning av tjenestetilbudet, samt sikre framdrift i arbeidet med individuell plan.

Jfr. helsepersonellovens § 38a og § 23 i Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, skal helsepersonell snarest mulig gi melding om pasienters og brukeres behov for individuell plan og koordinator. Dette skal meldes koordinerende enhet i pasientens kommune.Individuell plan

Pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester tjenester har rett til å få utarbeidet individuell plan.
Jfr. helsepersonellovens § 38a og § 23 i Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, skal helsepersonell snarest mulig gi melding om pasienters og brukeres behov for individuell plan og koordinator. Dette skal meldes koordinerende enhet i pasientens kommune.
Når en person har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten, er det kommunen som har hovedansvaret for at det blir utarbeidet en individuell plan. Spesialisthelsetjenesten har likevel plikt til å medvirke. Kommunen skal tilby pasient/bruker en koordinator som skal sørge for nødvendig oppfølging, samordning og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Innhold i individuell plan 


Den individuelle planens innhold og omfang skal tilpasses behovene til den enkelte pasient eller bruker. Det skal under utarbeidelsen av planen tas hensyn til vedkommendes etniske, kulturelle og språklige forutsetninger.
Planen skal inneholde følgende hovedpunkter:
 • en oversikt over pasientens og brukerens mål, ressurser og behov for tjenester  
 • en oversikt over hvem som deltar i arbeidet med planen  
 • en angivelse av hvem som er koordinator  
 • en oversikt over hva pasient og bruker, tjeneste- og bidragsyterne og eventuelt pårørende vil bidra med i planarbeidet  
 • en oversikt over hvilke tiltak som er aktuelle og omfanget av dem, og hvem som skal ha ansvaret for disse  
 • en beskrivelse av hvordan tiltakene skal gjennomføres  
 • en angivelse av planperioden og tidspunkt for eventuelle justeringer og revisjoner av planen  
 • pasientens og brukerens samtykke til at planen utarbeides og eventuelt samtykke til at deltakere i planleggingen gis tilgang til taushetsbelagte opplysninger  
 • en oversikt over nødvendig eller ønskeligs samarbeid med andre tjenesteytere, institusjoner og etater

 

Rutiner og retningslinjer


Kontakt oss

Tove Hauan Løvli

Telefon 776 26391 eller mobil 415 16 561

Tove Hauan Løvli

Kontaktinformasjon

Telefon
77 62 63 91 mobil 415 16 561
tirsdag 8-15:30
torsdag 8-15:30
fredag 8-15:30 i partallsuker
kontaktperson: Tove Hauan Løvli
E-post
Postadresse
UNN Tromsø
Koordinerende enhet v/Tove Hauan Løvli
Postboks 1
9038 Tromsø
UNN Tromsø
Besøksadresse
Hansine Hansens veg 67(Kart)
Besøkstider
Kontaktinformasjon og informasjon om besøkstider/visittider finner du på de enkelte avdelingssidene.
Telefon
Sentralbord: 77 62 60 00 | medisinsk nødtelefon: 113
E-post

Adkomst/kart over området

Med buss
Hvis du kommer til Breivika fra Tromsø sentrum er det lettest å ta buss nummer 20 eller 21 fra Fredrik Langes gate. Denne bussturen tar omtrent 15 minutter. Hurtigbåtbilletten gir rett til overgang og kan derfor brukes som bussbillett.

Når du kommer inn hovedinngangen fra busstoppet er du på fløy A, plan 6. Resepsjonen ligger til høyre. 

Når du går videre innover i sykehuset kommer du til fløy B, C, og til slutt D. Ved heisene står det skilt med hvilken fløy og etasje du er i (for eksempel B6).

 

Flytting av kai for hurtigbåtene i Tromsø fra tirsdag 1. oktober 2019 (til 11.november 2019)

Tromsø fra 1. oktober: På grunn av utvendig anleggsarbeid ved Prostneset havneterminal, må alle ankomster og avganger med hurtigbåtene skje via midlertidig kaiplass på Sørjetéen.

På grunn av utvendig anleggsarbeid ved Prostneset havneterminal, må alle ankomster og avganger med hurtigbåtene skje via midlertidig kaiplass på Sørjetéen.

For pasienter som skal reise med buss til/fra UNN, kan det henvises til linje 34 fra stoppested Polaria til UNN, og linje 33 fra UNN til stoppested Polaria. De er de nærmeste stoppestedene for buss.

Det er etablert ny drosjeholdeplass for pasienter med rekvisisjon der Sørsjetéen starter (ved «Pengebingen»), noen titalls meter unna hurtigbåtene.

Er pasient avhengig av venterom og tilhørende tilbud, kan venting foregå på havneterminalen. Gåtid til midlertidig kai er om lag 13 minutter langs kaia. Det er også taxiholdeplass utenfor terminalen.

Se kart på https://www.tromskortet.no/trafikkinformasjon/category270.html#6050

 
Med flybuss 
Om du kommer til Tromsø med fly kan du ta flybussen direkte fra flyplassen på Langnes til sykehuset. Om du kommer fra byen eller fra flyplassen går du inn hovedinngangen rett ved busstoppene.​​​

Med taxi
Du kan også ta taxi hvis du har avtalt dette med Pasientreiser. Taxien stopper utenfor hovedinngangen.

Med privatbil
Pasienter og pårørende bruker hovedinngangen. Parkering ovenfor sykehuset eller rett nord for PET-senteret (grønt område på kartet). Legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi parkerer rett nord for sykehuset (grønt område på kartet).

Praktisk informasjon

Apotek

​​Sykehusapotek Nord har utsalg vis a vis Narvesen-kiosken på sykehuset i Tromsø. Der får du kjøpt hygieneartikler og medisiner på e-resept. Husk legitimasjon med bilde når du skal hente legemidler på resept.​​​

Apoteket ligger i A-fløya, plan 6. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen. 

Blomster

Du får kjøpt blomster i Narvesen-kiosken som ligger innenfor hovedinngangen, men husk på at allergikere kan få kraftige reaksjoner på blomster med kraftig duft.

Om du skal besøke noen på en sengepost kan det være lurt om du ringer til avdelinga først og sjekker om de har noen innlagt som er veldig allergiske.

Det kan uansett være lurt å sjekke besøkstidene på den avdelinga du skal til.​

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

​Don válljet ieš guđe giela háliidat geavahit
UNN:s (Davvi-Norgga universitehtabuohcciviesus) leat olu bargit geat eai hálddaš sámegiela, ja midjiide lea hui dehálaš oažžut rivttes ja vuđolaš dieđuid du dearvvašvuođa birra. Danne lea dehálaš midjiide geavahit dulkka. Min dulkkain lea jávohisvuođageatnegasvuohta. Pasieanttat vásihit oadjebassan geavahit dulkka; go olmmoš lea buozas de lea geahppaseamos hupmat ja muitalit iežas eatnigillii. Fáttát ja sániid mat adnojit buohcciviesus sáhttet leat váddáseabbo ipmirdit go beaivválaš ságastallamis. Jus dus lea sámegiella eatnigiellan, de dus lea riekti sámástit go deaivvadat Earenoamášdearvvašvuođabálvalusain.

Frisør

Det er én frisør på sykehuset. Den ligger inn til høyre forbi Narvesen-kiosken når du kommer inn hovedinngangen.

Internett

​Du kan kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

Kantine/kafe

​Sykehuskaféen Evert ligger rett ved inngangen på plan C3 og er åpent for både pasienter og ansatte fra klokka 09 til 15. Der får du kjøpt varm og kald mat og drikke. Kaféen har godt med sitteplasser.

Ved hovedinngangen i fløy A, plan 6 ligger en Narvesen-kiosk. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen, eller til venstre i vestibylen hvis du kommer fra en av avdelingene. 

I kiosken får du kjøpt enklere kioskmat, drikke og lesestoff. Kiosken har også tipping. ​

Konserter og kultur

​​Kulturseksjonen i UNN arrangerer jevnlig lunsjkonserter på Pingvinen Scene ved hovedinngangen. Konsertene starter som regel klokka 1130. Informasjon om hvem som spiller henger i heisene. 

Musikk er også helse, og med jevne mellomrom arrangeres det ”musikkvandring” i sykehuset. Ta kontakt med sykepleier på avdelinga dersom du er innlagt hos oss og ønsker besøk av musikerne våre. 

Hvert år før jul arrangerer kulturseksjonen julemesse på plan 6 og 7 ved hovedinngangen.​​

Parkering

Vi har flere gjesteparkeringer. Det er en ved PET-senteret, en overfor PET-senteret, og en rett nedenfor legevakta. Gjesteparkeringene er markert med grønt. ​​​

Parkeringa ved legevakta er for legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi.

På grunn av miljøhensyn, stor trafikkmengde og begrenset med parkeringsplasser anbefaler vi kollektivtrafikk der du har mulighet til å bruke dette. ​

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 22.- pr time 
Kl. 21-07: kr 4 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
Maks døgnpris kr 180,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 120,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 80,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 


Pingvinhotellet - pasienthotellet i Tromsø

Inngang til Pingvinhotellet ved UNN Tromsø er gjennom sykehusets hovedinngang i A6. Du kan henvende deg i hotellets resepsjon når du kommer. Der er det alltid noen som tar imot deg. 

Barselhotellet er en del av Pingvinhotellet. Rommene har stellebord med utstyr. Barselhotellet har jordmødre tilgjengelig for økt trygghet for den nye familien.

Booking
Bestilling av rom gjør du gjennom pasienthotellets felles bestillingssystem: booking.pingvinhotellet@unn.no

Pingvinhotellet har en hjemmeside med utfyllende informasjon hvor du også kan bestille rom: www.pingvinhotellet.no​

Måltider
Frokost er inkludert i rompris.  Lunsj, middag og kveldsmat er til salgs i hotellets restaurant i henhold til gjeldende åpningstider for deg som ikke har alle måltider inkludert.

Det finnes også et enklere mattilbud til salgs i hotellets resepsjon hele døgnet.

Det er TV og tilgjengelig Internett på alle hotellrom.
Narvesen har kiosk vis a vis hotellets resepsjon.

Hotellet er døgnåpent. 

Parkeringsplasser mot avgiftsbetaling på oppmerkede områder utenfor sykehuset. Vi har få parkeringsplasser tilgjengelig og oppfordrer de som kan om å bruke kollektivtransport. Bussrute 20 går fra Tromsø sentrum til UNN og turen tar 10-15 minutter.

Priser ved Pingvinhotellet, Tromsø


Innlagte pasienter i Tromsø

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Ledsagere/foresatte til barn under 18 år som er innlagt

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Strålepasienter - Langtidsboende (over 5 døgn)

 • Pasienten betaler ikke selv for overnatting inklusive frokost
 • Rommet må bestilles skriftlig fra den avdelingen som behandler pasienten
Polikliniske pasienter og dagpasienter

 • Barn under 6 år bor gratis
 • Betaling direkte til pasienthotellet
 • Rommet bestilles via pasienthotellets felles booking
 • Refusjon fra Pasientreiser
Pårørende og andre

Mer utfyllende informasjon om det å bo på pasienthotellene i UNN, finner du i brosjyen: Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF​

Kontakt

UNN Tromsø
Besøksadresse
Hansine Hansensvei 61 Google maps
9019 Tromsø

Telefon
777 55 100 (hele døgnet)

Bestilling av rom

(samme bookingadresse for alle pasienthotell i UNN)

Vardesenteret

Vardesenteret er et samarbeid mellom UNN og Kreftforeningen. Har treffer du ansatte fra Kreftforeningen og UNN, samt frivillige og likemenn. Senteret har åpent for sosialt samvær og du får servert kaffe og te. Noen onsdager arrangerer senteret aktiviteter som:

Vardesenteret holder til i fløy E1 i Breivika. Gå til D-fløya (i retning Tromsøsundet) og ta heisen ned til plan 2. Derfra kan du gå gjennom branndørene og over en liten gjennomgang til det gamle, blå pasienthotellet.

Visittider/besøkstider

Sengepostene våre har ulike visittider eller besøkstider. Informasjon om disse tidene står på de ulike avdelingssidene. Ta gjerne kontakt med avdelingen hvis du er usikker.

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)