Regionalt utdanningssenter (RegUt)

Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) er etablert på bakgrunn av utdanningsreformen som er vedtatt gjennom Spesialistforskriften. Den enkelte LIS vil komme i kontakt med oss gjennom spesialiseringskurs. RegUt HN skal drifte de samme kursene som Legeforeningens kurskoodinator og UiT driftet tidligere.
Les mer om Regut samt om avlysning av kurs (på grunn av koronavirus)

Regionalt utdanningssenter (RegUt)

Avlysning av kurs på grunn av koronavirus


Alle RHF'ene setter nå strenge restriksjoner på reise og deltagelse i kurs/konferanser for helsepersonell. En uheldig men naturlig konsekvens av dette er at RegUt HN må avlyse nasjonale kurs for spesialistutdanning av leger. Vi avlyser fysisk gjennomføring av kursene til og med 15. mai.


Praktiske forhold ved avlyste kurs:


 • RegUt HN vil kreditere kursavgift (sende kreditnota) til oppgitt fakturaadresse
 • Flere regioner og foretak har nå en policy som sier at kostnadene knyttet til avlyste tjenestereiser (utenfor risikoområder) refunderes av foretaket etter kvittering. Deltakere som har reisekostnader som ikke dekkes av forsikring kan søke og få disse refundert gjennom fond III, som om man har gjennomført kurset https://www.legeforeningen.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-angaende-avlyste-kurs/. Vi undersøker nå hvordan tilsvarende skal løses for forelesere.
 • RegUt HN vil i samråd med kursleder, kurskomite og fagmiljø sette opp kurset på nytt senere. Vi må se  hele langtidsplanen for faget under ett, og sikre at ikke to kurs i faget går på samme tid. For å bidra til at LIS som var påmeldt kurs ikke går glipp av utlysingen, vil vi sende e-post til berørte deltakere når vi annonserer kurset. Man må da melde seg på kurset på nytt.

 Lua vi har designet for å gi til de som er kursledere

Lua vi har designet for å gi til de som er kursledere

Vi bruker denne intranettsiden til å legge ut informasjon og dokumenter som er aktuelle for de som organiserer, driver og gjennomfører spesialistutdanning i foretakene. Informasjonen sprees også direkte til foretakne.

Ny modell for spesialistutdanning av leger gir helseforetakene ansvar for planlegging og gjennomføring av utdanningsløpene for legene i spesialisering.

 Formålet med de regionale utdanningssentrene og dets arbeid er:   

 • Bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene.
 • Bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid om utdanningsløp, læringsaktiviteter, veiledning og kompetansevurdering slik at en oppnår et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt
Forenklet kan vi si at våre hovedoppgaver er

 • Arrangere vår andel av de anbefalte kursene i ny spesialistutdanning
 • Være rådgivende for foretakene i regionen mht implementering og drift av ny spesialistutdanning
 • Koordinere tilgangen på spesialiseringsperioder og andre læringsaktiviteter som ikke kan gis i ett enkelt foretak.

Felles mandat for RegUt

Spesialiseringsperioder og andre forhold rundt tilsetting av LIS

Denne veiledningen har til hensikt å gi en samlet orientering om rammene for fast ansettelse av lege i spesialisering og nødvendige avtaler som må etableres/ er etablert, for samarbeid om spesialiseringsperioder for leger i spesialisering.

Notatet her gir en nærmere beskrivelse av sammenhengen mellom den overordnede samarbeisavtalen som er inngått mellom landets sykehusforetak, den faspesifikke bilaterale avtalen som er inngått mellom to foretak (fagavtale) og de arbeidsavtaler som inngås med den enkelte LIS.

Maler for arbeidsavtaler ligger hos Personalavdelingen i foretaket

Sentrale og veiledende dokumenter og maler
Finnmarkssykehuset; Rekruttering og ansettelse av leger i spesialisering - LIS 2 og LIS3 (prosedyre)

Konvertering av LIS fra gammel til ny utdanningsordning

Dette notatet er forfattet av det regionale prosjektet for implementering av ny LIS utdanning i Helse Nord, til hjelp i arbeidet med konvertering. Gruppen ser at det vil kunne dukke opp svært mange spørsmål undervegs i arbeidet og vi vil bistå med svar og avklaringer forløpende.

Legene har etter Spesialistforskriften § 37 rett til en vurdering av oppnådde læringsmål på bakgrunn av kompetanse oppnådd ved tjeneste og andre læringsaktiviteter som allerede er gjennomført etter gammel ordning. Alle LIS kan i prinsippet overføres til ny utdanningsordning.

En LIS er formelt og dokumentert overført til ny utdanningsordning når vedkommende:

 1. Har fått tildelt utdanningsplaner del 2/3 i faget samt FKM, i kompetansemodulen.
 2. Planene er oppdatert mht hva som er godkjent og hva som gjenstår (har levert dokumentasjon på tidligere gjennomførte prosedyrer og kurs. LIS laster selv dokumentasjonen inn i kompetanseportalen).
 3. Har en oppdatert individuell gjennomføringsplan som viser hva som er vurdert som tellende inn i minstetiden, gjenstående spesialiseringsperioder og anslått tid for avslutning.
To sentrale og veiledende dokumenter
Anbefalt prosess for konvertering

Kompetansekrav til supervisør, veileder og den som skal godkjenne læringsmål for LIS

Fagsjef i UNN har fått svar fra HDIR vedr tolkning av kravet til fagkompetanse hos veiledere: «en spesialist i en av spesialitetene som har del 2 indremedisin kan veilede i del 2, mens veiledning i del 3, for eksempel i nyresykdommer, må foretas av en spesialist i nyresykdommer»


Foretakene skal sette svaret fra H-dir ut i praksis, og prosjektgruppen oversender derfor denne forklaringen;

 Vi vet at LIS i mange tilfeller jobber med læringsaktiviteter og læringsmål innen del 2 og del 3 samtidig og med gradvis overgang i volum av arbeid med LM og LA som tegningen under illustrerer.

 1. Kompetanse hos supervisører (godkjenne læringsaktiviteter) i ulike deler?
  Svar: Det er ingen krav til spesialitet her. Det overordnede er at alt man gjør skal være faglig forsvarlig. 
 2. Kompetanse hos veileder for LIS i Del 2 og Del 3?
  Svar: Se HDIR’s presisering over. Men, dette må praktisere med skjønn når vi ser at LIS i mange tilfeller vil jobbe med læringsmål innen del 2 og del 3 overlappende. 
 3. Kompetanse hos de som godkjenner læringsmål (LM) i ulike deler?
  Svar: Det er ikke forskriftsfestet kompetansekrav til de som skal godkjenne oppnådde læringsmål. Samtidig sier forskriftens §26 at

  «Utdanningsvirksomheten skal sørge for at legen får løpende vurdering av om læringsmålene er oppnådd og at oppnådde lærings-mål dokumenteres så snart som mulig. I vurderingen skal det inn-hentes anbefalinger fra veilederen og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen.» 

  Videre sier rundskrivet til  forskriftens § 26 følgende: 

  «Ledelsen må sikre at prosessene for vurdering er tilrettelagt slik at denne blir faglig forsvarlig og etterprøvbar».

  Prosjektgruppen vektlegger at den som godkjenner læringsmålene skal rådføre seg med veileder og bør rådføre seg med supervisører der hvor det er naturlig (må alltid gjøres når det ikke er konkrete læringsaktiviteter som danner vurderingsgrunnlag). Dette er ekstra viktig i de tilfeller den som godkjenner oppnådd læringsmål selv ikke er spesialist i faget.

Regionale utdanningsutvalg (RUU’er)

Regionale utdanningsutvalg for LIS utdanning (RUU) – mandat gjeldende fra høsten 2019

I Helse Nord hadde vi Regionale utdanningsutvalg (RUU) som kom sammen høsten 2018 for å jobbe frem forslag til hvordan foretakene skulle samarbeide om LIS utdanning, særlig spesialiseringsperioder. Utvalgene hadde en avgrenset oppgave og var midlertidige.

Øvrige regioner har slike regionale utvalg som er varige, og det utløser behov for tilsvarende faglig rådgivende regionalt utvalg hos oss, da vi har mange felles arbeidsrutiner. 

Oppgaven med å utvikle lokale læringsaktiviteter, ferdighetstrening, simulering osv, ligger hos foretakene. Ansvaret for å stille med lærekrefter til nasjonale kurs ligger også til foretakene. De personellressurser som nå skal inngå i RUU-møter, ville foretaket likevel måtte avsette til disse oppgavene, men da i hvert foretak. Organisering i RUU kan bidra til å holde et regionalt fokus på utdanning samt bidra til ressursbesparende samarbeid. 

RegUt HN er fagkontakt for 9 fag og har med det ansvar for langtidsplanlegging av kurs samt oppsamling av endringsforslag som skal videreformidles til H-dir. For disse 9 fagene har vi et særskilt behov for å kunne innhente råd og synspunkter (dog ikke til erstatning for DNLFs spesialitetskomiteer).

Formål med RUU:
De regionale utdanningsutvalgenes (RUU) oppgave er å gi faglige råd/anbefalinger til foretakene og RegUt vedrørende LIS-utdanningen innen spesialiteten. Videre gi råd om spesialiseringsperioder (varighet og innhold), utdanningsløp, og ikke minst samarbeid om utarbeidelse, gjennomføring og kvalitetssikring av læringsaktiviteter.

Oppgaver for RUU
Gi faglige råd til foretakene og RegUt vedrørende: 

a. Revidering av spesialiseringsperioder som inngår i utdanningsløp i regionen. (Prioriteringer tas i annet fora) 

b. Gi innspill/faglige råd til RegUt i saker de har i rollen som nasjonal fagkontakt.

c. Bidra til utvikling av og faglig kvalitetssikring av kliniske læringsaktiviteter som det samarbeides om regionalt (regionale læringsaktiviteter).

d. Å bidra til den nasjonale arbeidsdelingen for kurs, gjennom å foreslå aktuelle fagmiljøer/fagpersoner som kan ta ansvar for nasjonale kurs i spesialistutdanningen og/eller som kan delta i nasjonale kurskomiteer (det oppdraget som alle HF plikter å stille med ressurser til).

e. Bidra til å rekruttere faglig kompetanse og kapasitet for utvikling av e-læringskurs og andre læringsaktiviteter (simulering og ferdighetstrening).

Sammensetning av RUU:
RUU består av ett medlem fra hvert helseforetak i regionen som har ansatt spesialist i faget (fortrinnsvis leder av lokalt utdanningsutvalg), og evt. private ideelle virksomheter som har samarbeidsavtale om utdanning med ett av foretakene. Det skal sikres reell inkluderende og aktiv medvirkning fra alle medlemmene i utvalget, slik at ulike syn blir kommunisert. Der det er hensiktsmessig, suppleres RUU med én LIS.

Organisering av arbeidet i RUU:
Regionale utdanningsutvalg nedsettes for hver enkelt spesialitet som regionen tilbyr utdanning i. Fagsjefmøte foretar formell oppnevning etter innstilling fra RegUt, herunder oppnevning av leder. Foretaket som innehar lederfunksjonen har ansvar for å legge til rette og å påse at utvalget fungerer etter gjeldene mandat samt rapporterer til RegUt. Oppnevningen gjelder for en periode på 3 år.

Leder for RUU har ansvar for å sikre møteplanlegging og møtedeltagelse og skal sørge for gode prosesser. Leder har videre ansvar for progresjon og at faglige råd gis innenfor tidsfrister. Møter i utvalgene bør primært foregå på Skype/virtuelt, med 1-2 møter i året. For øvrig vil RegUt kunne innhente innspill og råd gjennom e-post kontakt med utvalget.

RUU gir sine råd og anbefalinger i konkrete saker om utdanning av leger til foretakene og RegUt ved leder. Utvalget kan selv fremme saker om utdanning til foretak eller RegUt.

Helseforetaket som bekler posisjonen som leder, sørger for drift av utdanningsutvalget (tilrettelegging av dokumenter og møter) og RegUt rapporterer om utvalgets aktivitet til HN-RHF. 

Økonomi
Ordinære utgifter til møtedeltagelse og reise dekkes av respektive foretak. Større seminaraktivitet kan det søkes eksterne midler til.


Kontakt oss

Kontakt oss på epost
Regut@unn.no

Leder
Telefon: 777 54 416
Mobil: 95 22 90 88

Regional koordinator for spesialiseringsperioder
Telefon: 776 69 209
Mobil: 95 86 16 40

Kursadministrator
Telefon: 777 54 024

Telefon: 777 54 032

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
PET-senteret, 9. etasje (G.906)
Telefon
77 75 44 16
Leder: Elin Benedikte Skog
E-post
Postadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Regionalt utdanningssenter (RegUt)
Postboks 100
9038 Tromsø


PET-senteret, Tromsø
Besøksadresse
Hansine Hansens vei 82(Kart)
E-post

Praktisk informasjon

Apotek

​​Sykehusapotek Nord har utsalg vis a vis Narvesen-kiosken på sykehuset i Tromsø. Der får du kjøpt hygieneartikler og medisiner på e-resept. Husk legitimasjon med bilde når du skal hente legemidler på resept.​​​

Apoteket ligger i A-fløya, plan 6. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen. 

Davvisámegiel dulka (Nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Internett

​Du kan kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

Kantine/kafe

​Sykehuskaféen Evert ligger rett ved inngangen på plan C3 og er åpent for både pasienter og ansatte fra klokka 09 til 15. Der får du kjøpt varm og kald mat og drikke. Kaféen har godt med sitteplasser.

Ved hovedinngangen i fløy A, plan 6 ligger en Narvesen-kiosk. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen, eller til venstre i vestibylen hvis du kommer fra en av avdelingene. 

I kiosken får du kjøpt enklere kioskmat, drikke og lesestoff. Kiosken har også tipping. ​

Åpningstider Narvesen

Forbehold om avvik på høytidsdager

Ordinære åpningstider :

Mandag-Torsdag: 07:00 - 22:00
Fredag: 07:00 - 21:00
Lørdag: 09:00 - 20:00
Søndag: 10:00 - 21:00

Høytidsdager:

1. Nyttårsdag: Stengt
Skjærtorsdag: 12:00 - 18:00
Langfredag: 12:00 - 18:00
Påskeaften: 09:00 - 15:00
1. Påskedag: 12:00 - 18:00
2. Påskedag: 11:00 - 20:00
1. mai: 11:00 - 20:00
17.mai: 09:00 - 20:00
Kr. Himmelfartsdag: 11:00 - 20:00
Pinseaften: 09:00 - 18:00
1. Pinsedag: 11:00 - 20:00
2. Pinsedag: 11:00 - 20:00
Julaften: 09:00 - 13:00
1. Juledag: Stengt
2. Juledag: 12:00 - 18:00
Nyttårsaften: 09:00 - 15:00

Konserter og kultur

​​Kulturseksjonen i UNN arrangerer jevnlig lunsjkonserter på Pingvinen Scene ved hovedinngangen. Konsertene starter som regel klokka 1130. Informasjon om hvem som spiller henger i heisene. 

Musikk er også helse, og med jevne mellomrom arrangeres det ”musikkvandring” i sykehuset. Ta kontakt med sykepleier på avdelinga dersom du er innlagt hos oss og ønsker besøk av musikerne våre. 

Hvert år før jul arrangerer kulturseksjonen julemesse på plan 6 og 7 ved hovedinngangen.​​

Parkering

Vi har flere gjesteparkeringer. Det er en ved PET-senteret, en overfor PET-senteret, og en rett nedenfor legevakta. Gjesteparkeringene er markert med grønt. ​​​

Parkeringa ved legevakta er for legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi.

På grunn av miljøhensyn, stor trafikkmengde og begrenset med parkeringsplasser anbefaler vi kollektivtrafikk der du har mulighet til å bruke dette. ​

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 25.- pr time 
Kl. 21-07: kr 5 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
Maks døgnpris kr 200,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 130,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 90,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

App: Apcoa Flow er appen som bør brukes.Finnes i app-store og google store (google play). Easy park app kan brukes, men da får du 15 % påslag i avgiften.Pingvinhotellet - pasienthotellet i Tromsø

Inngang til Pingvinhotellet ved UNN Tromsø er gjennom sykehusets hovedinngang i A6. Du kan henvende deg i hotellets resepsjon når du kommer. Der er det alltid noen som tar imot deg. 

Barselhotellet er en del av Pingvinhotellet. Rommene har stellebord med utstyr. Barselhotellet har jordmødre tilgjengelig for økt trygghet for den nye familien.

Booking
Bestilling av rom gjør du gjennom pasienthotellets felles bestillingssystem: booking.pingvinhotellet@unn.no

Pingvinhotellet har en hjemmeside med utfyllende informasjon hvor du også kan bestille rom: www.pingvinhotellet.no​

Måltider
Frokost er inkludert i rompris.  Lunsj, middag og kveldsmat er til salgs i hotellets restaurant i henhold til gjeldende åpningstider for deg som ikke har alle måltider inkludert.

Det finnes også et enklere mattilbud til salgs i hotellets resepsjon hele døgnet.

Det er TV og tilgjengelig Internett på alle hotellrom.
Narvesen har kiosk vis a vis hotellets resepsjon.

Hotellet er døgnåpent. 

Parkeringsplasser mot avgiftsbetaling på oppmerkede områder utenfor sykehuset. Vi har få parkeringsplasser tilgjengelig og oppfordrer de som kan om å bruke kollektivtransport. Bussrute 20 går fra Tromsø sentrum til UNN og turen tar 10-15 minutter.

Priser ved Pingvinhotellet, Tromsø


Innlagte pasienter i Tromsø

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Ledsagere/foresatte til barn under 18 år som er innlagt

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Strålepasienter - Langtidsboende (over 5 døgn)

 • Pasienten betaler ikke selv for overnatting inklusive frokost
 • Rommet må bestilles skriftlig fra den avdelingen som behandler pasienten
Polikliniske pasienter og dagpasienter

 • Barn under 6 år bor gratis
 • Betaling direkte til pasienthotellet
 • Rommet bestilles via pasienthotellets felles booking
 • Refusjon fra Pasientreiser
Pårørende og andre

Mer utfyllende informasjon om det å bo på pasienthotellene i UNN, finner du i brosjyen: Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF​

Kontakt

UNN Tromsø
Besøksadresse
Hansine Hansensvei 61 Google maps
9019 Tromsø

Telefon
777 55 100 (hele døgnet)

Bestilling av rom

(samme bookingadresse for alle pasienthotell i UNN)

Vardesenteret

Vardesenteret er et samarbeid mellom UNN og Kreftforeningen. Har treffer du ansatte fra Kreftforeningen og UNN, samt frivillige og likemenn. Senteret har åpent for sosialt samvær og du får servert kaffe og te. Noen onsdager arrangerer senteret aktiviteter som:

Vardesenteret holder til i fløy E1 i Breivika. Gå til D-fløya (i retning Tromsøsundet) og ta heisen ned til plan 2. Derfra kan du gå gjennom branndørene og over en liten gjennomgang til det gamle, blå pasienthotellet.

Fant du det du lette etter?