Regionalt utdanningssenter (RegUt)

Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) er etablert på bakgrunn av utdanningsreformen som er vedtatt gjennom Spesialistforskriften. Den enkelte LIS vil komme i kontakt med oss gjennom spesialiseringskurs. RegUt HN skal drifte de samme kursene som Legeforeningens kurskoodinator og UiT driftet tidligere.
Les mer om Regionalt utdanningssenter (RegUt)

Regionalt utdanningssenter (RegUt)


Lua vi har designet for å gi til de som er kursledere

Lua vi har designet for å gi til de som er kursledere

Vi bruker denne intranettsiden til å legge ut informasjon og dokumenter som er aktuelle for de som organiserer, driver og gjennomfører spesialistutdanning i foretakene. Informasjonen sprees også direkte til foretakne.

Ny modell for spesialistutdanning av leger gir helseforetakene ansvar for planlegging og gjennomføring av utdanningsløpene for legene i spesialisering.

 Formålet med de regionale utdanningssentrene og dets arbeid er:   

 • Bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene.
 • Bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid om utdanningsløp, læringsaktiviteter, veiledning og kompetansevurdering slik at en oppnår et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt
Forenklet kan vi si at våre hovedoppgaver er

 • Arrangere vår andel av de anbefalte kursene i ny spesialistutdanning
 • Være rådgivende for foretakene i regionen mht implementering og drift av ny spesialistutdanning
 • Koordinere tilgangen på spesialiseringsperioder og andre læringsaktiviteter som ikke kan gis i ett enkelt foretak.
Felles mandat for RegUt

Spesialiseringsperioder og andre forhold rundt tilsetting av LIS

Denne veiledningen har til hensikt å gi en samlet orientering om rammene for fast ansettelse av lege i spesialisering og nødvendige avtaler som må etableres/ er etablert, for samarbeid om spesialiseringsperioder for leger i spesialisering.

Notatet her gir en nærmere beskrivelse av sammenhengen mellom den overordnede samarbeisavtalen som er inngått mellom landets sykehusforetak, den faspesifikke bilaterale avtalen som er inngått mellom to foretak (fagavtale) og de arbeidsavtaler som inngås med den enkelte LIS.

Maler for arbeidsavtaler ligger hos Personalavdelingen i foretaket

Sentrale og veiledende dokumenter og maler
Finnmarkssykehuset; Rekruttering og ansettelse av leger i spesialisering - LIS 2 og LIS3 (prosedyre)

Konvertering av LIS fra gammel til ny utdanningsordning

Dette notatet er forfattet av det regionale prosjektet for implementering av ny LIS utdanning i Helse Nord, til hjelp i arbeidet med konvertering. Gruppen ser at det vil kunne dukke opp svært mange spørsmål undervegs i arbeidet og vi vil bistå med svar og avklaringer forløpende.

Legene har etter Spesialistforskriften § 37 rett til en vurdering av oppnådde læringsmål på bakgrunn av kompetanse oppnådd ved tjeneste og andre læringsaktiviteter som allerede er gjennomført etter gammel ordning. Alle LIS kan i prinsippet overføres til ny utdanningsordning.

En LIS er formelt og dokumentert overført til ny utdanningsordning når vedkommende:

 1. Har fått tildelt utdanningsplaner del 2/3 i faget samt FKM, i kompetansemodulen.
 2. Planene er oppdatert mht hva som er godkjent og hva som gjenstår (har levert dokumentasjon på tidligere gjennomførte prosedyrer og kurs. LIS laster selv dokumentasjonen inn i kompetanseportalen).
 3. Har en oppdatert individuell gjennomføringsplan som viser hva som er vurdert som tellende inn i minstetiden, gjenstående spesialiseringsperioder og anslått tid for avslutning.
To sentrale og veiledende dokumenter
Anbefalt fremgangsmåte

Kompetansekrav til supervisør, veileder og den som skal godkjenne læringsmål for LIS

Fagsjef i UNN har fått svar fra HDIR vedr tolkning av kravet til fagkompetanse hos veiledere: «en spesialist i en av spesialitetene som har del 2 indremedisin kan veilede i del 2, mens veiledning i del 3, for eksempel i nyresykdommer, må foretas av en spesialist i nyresykdommer»


Foretakene skal sette svaret fra H-dir ut i praksis, og prosjektgruppen oversender derfor denne forklaringen;

 Vi vet at LIS i mange tilfeller jobber med læringsaktiviteter og læringsmål innen del 2 og del 3 samtidig og med gradvis overgang i volum av arbeid med LM og LA som tegningen under illustrerer.

 1. Kompetanse hos supervisører (godkjenne læringsaktiviteter) i ulike deler?
  Svar: Det er ingen krav til spesialitet her. Det overordnede er at alt man gjør skal være faglig forsvarlig. 
 2. Kompetanse hos veileder for LIS i Del 2 og Del 3?
  Svar: Se HDIR’s presisering over. Men, dette må praktisere med skjønn når vi ser at LIS i mange tilfeller vil jobbe med læringsmål innen del 2 og del 3 overlappende. 
 3. Kompetanse hos de som godkjenner læringsmål (LM) i ulike deler?
  Svar: Det er ikke forskriftsfestet kompetansekrav til de som skal godkjenne oppnådde læringsmål. Samtidig sier forskriftens §26 at

  «Utdanningsvirksomheten skal sørge for at legen får løpende vurdering av om læringsmålene er oppnådd og at oppnådde lærings-mål dokumenteres så snart som mulig. I vurderingen skal det inn-hentes anbefalinger fra veilederen og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen.» 

  Videre sier rundskrivet til  forskriftens § 26 følgende: 

  «Ledelsen må sikre at prosessene for vurdering er tilrettelagt slik at denne blir faglig forsvarlig og etterprøvbar».

  Prosjektgruppen vektlegger at den som godkjenner læringsmålene skal rådføre seg med veileder og bør rådføre seg med supervisører der hvor det er naturlig (må alltid gjøres når det ikke er konkrete læringsaktiviteter som danner vurderingsgrunnlag). Dette er ekstra viktig i de tilfeller den som godkjenner oppnådd læringsmål selv ikke er spesialist i faget.

Kontakt oss

Leder
Telefon: 777 54 416
Mobil: 95 22 90 88

Regional koordinator for spesialiseringsperioder
Telefon: 776 69 209
Mobil: 95 86 16 40

Kursadministrator
Telefon: 777 54 024

Rådgiver innen pedagogikk og veiledning
Telefon: 776 69879
Mobil: 93870777

Overlege -medisinskfaglig rådgiver
- stillingen er under utlysning/tilsetting

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
PET-senteret, 9. etasje (G.906)
E-post
Postadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Regionalt utdanningssenter (RegUt)
Postboks 100
9038 Tromsø

PET-senteret, Tromsø
Besøksadresse
Hansine Hansens vei 82(Kart)
E-post

Praktisk informasjon

Apotek

​​Sykehusapotek Nord har utsalg vis a vis Narvesen-kiosken på sykehuset i Tromsø. Der får du kjøpt hygieneartikler og medisiner på e-resept. Husk legitimasjon med bilde når du skal hente legemidler på resept.​​​

Apoteket ligger i A-fløya, plan 6. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen. 

Internett

​Du kan kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

Kantine/kafe

​Sykehuskaféen Evert ligger rett ved inngangen på plan C3 og er åpent for både pasienter og ansatte fra klokka 09 til 15. Der får du kjøpt varm og kald mat og drikke. Kaféen har godt med sitteplasser.

Ved hovedinngangen i fløy A, plan 6 ligger en Narvesen-kiosk. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen, eller til venstre i vestibylen hvis du kommer fra en av avdelingene. 

I kiosken får du kjøpt enklere kioskmat, drikke og lesestoff. Kiosken har også tipping. ​

Konserter og kultur

​​Kulturseksjonen i UNN arrangerer jevnlig lunsjkonserter på Pingvinen Scene ved hovedinngangen. Konsertene starter som regel klokka 1130. Informasjon om hvem som spiller henger i heisene. 

Musikk er også helse, og med jevne mellomrom arrangeres det ”musikkvandring” i sykehuset. Ta kontakt med sykepleier på avdelinga dersom du er innlagt hos oss og ønsker besøk av musikerne våre. 

Hvert år før jul arrangerer kulturseksjonen julemesse på plan 6 og 7 ved hovedinngangen.​​

Parkering

Vi har flere gjesteparkeringer. Det er en ved PET-senteret, en overfor PET-senteret, og en rett nedenfor legevakta. Gjesteparkeringene er markert med grønt. ​​​

Parkeringa ved legevakta er for legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi.

På grunn av miljøhensyn, stor trafikkmengde og begrenset med parkeringsplasser anbefaler vi kollektivtrafikk der du har mulighet til å bruke dette. ​Pingvinhotellet - pasienthotellet i Tromsø

Inngang til Pingvinhotellet ved UNN Tromsø er gjennom sykehusets hovedinngang i A6. Du kan henvende deg i hotellets resepsjon når du kommer. Der er det alltid noen som tar imot deg. 

Barselhotellet er en del av Pingvinhotellet. Rommene har stellebord med utstyr. Barselhotellet har jordmødre tilgjengelig for økt trygghet for den nye familien.

Booking
Bestilling av rom gjør du gjennom pasienthotellets felles bestillingssystem: booking.pingvinhotellet@unn.no

Pingvinhotellet har en hjemmeside med utfyllende informasjon hvor du også kan bestille rom: www.pingvinhotellet.no​

Måltider
Frokost er inkludert i rompris.  Lunsj, middag og kveldsmat er til salgs i hotellets restaurant i henhold til gjeldende åpningstider for deg som ikke har alle måltider inkludert.

Det finnes også et enklere mattilbud til salgs i hotellets resepsjon hele døgnet.

Det er TV og tilgjengelig Internett på alle hotellrom.
Narvesen har kiosk vis a vis hotellets resepsjon.

Hotellet er døgnåpent. 

Parkeringsplasser mot avgiftsbetaling på oppmerkede områder utenfor sykehuset. Vi har få parkeringsplasser tilgjengelig og oppfordrer de som kan om å bruke kollektivtransport. Bussrute 20 går fra Tromsø sentrum til UNN og turen tar 10-15 minutter.

Priser ved Pingvinhotellet, Tromsø


Innlagte pasienter i Tromsø

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Ledsagere/foresatte til barn under 18 år som er innlagt

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Strålepasienter - Langtidsboende (over 5 døgn)

 • Pasienten betaler ikke selv for overnatting inklusive frokost
 • Rommet må bestilles skriftlig fra den avdelingen som behandler pasienten
Polikliniske pasienter og dagpasienter

 • Barn under 6 år bor gratis
 • Betaling direkte til pasienthotellet
 • Rommet bestilles via pasienthotellets felles booking
 • Refusjon fra Pasientreiser
Pårørende og andre

Mer utfyllende informasjon om det å bo på pasienthotellene i UNN, finner du i brosjyen: Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF​

Kontakt

UNN Tromsø
Besøksadresse
Hansine Hansensvei 61 Google maps
9019 Tromsø

Telefon
777 55 100 (hele døgnet)

Bestilling av rom

(samme bookingadresse for alle pasienthotell i UNN)

Vardesenteret

Vardesenteret er et samarbeid mellom UNN og Kreftforeningen. Har treffer du ansatte fra Kreftforeningen og UNN, samt frivillige og likemenn. Senteret har åpent for sosialt samvær og du får servert kaffe og te. Noen onsdager arrangerer senteret aktiviteter som:

Vardesenteret holder til i fløy E1 i Breivika. Gå til D-fløya (i retning Tromsøsundet) og ta heisen ned til plan 2. Derfra kan du gå gjennom branndørene og over en liten gjennomgang til det gamle, blå pasienthotellet.

Arrangementer

 • Miljømedisin

  16.-20.september 2019. Nasjonalt kurs som gir en bred innføring i miljømedisinske problemstillinger for norske forhold og globalt. Kurset er i regi av Den norske legeforening.

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)