HELSENORGE
Effekter av intervensjoner rettet mot å forebygge arbeidsrelatert astma, allergi og annen overfølsomhet hos ansatte i norsk lakseindustri ("SHInE-prosjektet")*

SHInE

Effekter av intervensjoner rettet mot å forebygge arbeidsrelatert astma, allergi og annen overfølsomhet hos ansatte i norsk lakseindustri ("SHInE-prosjektet"). Pågående prosjekt, 2020-2025.

Målet med dette prosjektet er å finne effektive tiltak som skal forbedre lufta i arbeidslokalene i lakseindustrien. Tiltakene er rettet mot å redusere luftas innhold av dråper og partikler som inneholder biologisk materiale. Tidligere forskning i blant annet 
fiskeindustri, skalldyrindustri og Iandbruk har vist at arbeidstakere kan få plager fra hud og lufteveier på grunn av partikler med biologisk opprinnelse. I prosjektet vil vi også undersøke hvilke faktorer i arbeidsmiljøet I lakseindustrien som bidrar til, eller fremmer, god helse.

Ni laksebedrifter i Norge deltar i forskningsprosjektet. Bedriftene som deltar er lokalisert både i Nord-Norge, Midt-Norge og Vest-Norge og forskere fra sykehus og universiteter i alle disse landsdelene deltar. Prosjektet er tverrfaglig og integrerer fag som medisin, yrkeshygiene, naturvitenskap, psykologi og samfunnsvitenskap. Det legges stor vekt på en tett dialog mellom forskere og industrien i alle faser av prosjektet. 

Bedriftene som deltar i prosjektet vil få besøk av forskerne to ganger i løpet av ett år, før og etter innføring av tiltak som skal redusere eksponeringen. Noen bedrifter skal være i en kontrolgruppe og vil ikke få noen nye tiltak i prosjektperioden.  I både tiltaksbedriftene og kontrollbedriftene skal luftprøver fra arbeidslokaler samles inn og analyseres. De ansatte skal svare på spørreskjema om arbeid og helse og gjennomgå begrensede helseundersøkelser.

Etter besøkene vil resultatene benyttes for å finne ut om tiltakene har gitt de ønskede forbedringene. Vi skal også finne ut mer om ulike eksponeringer som kan ha betydning for utvikling av helseplager og hvilke fysiologiske mekanismer som er involvert. I tillegg vil vi kartlegge helsefremmende faktorer. 
 
Prosjektet er godkjent av Regional Etisk komite (REK nord, REK nr 175081). 
 
Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd gjennom programmet VAM (Velferd, arbeidsliv og Migrasjon) i perioden 2020-2025.  

Du kan lese mer om prosjektet i denne artikkelen i Pingvinavisa.

* Effects of interventions to prevent work-related asthma, allergy and other hypersensitivity reactions in Norwegian salmon industry workers (SHInE)Tilbake til avdelingssiden.

Fant du det du lette etter?