Arbeids- og miljømedisinsk seksjon

Vår kompetanse dekker miljøfaktorer av kjemisk, biologisk, fysisk og psykososial art og deres sammenheng med helse.  Virksomheten inkluderer et fokus på den nordlige dimensjon. Poliklinikk.

Mer om Arbeids- og miljømedisinsk seksjon (oppdatering pågår)

Arbeids- og miljømedisinsk seksjon

Vår kompetanse dekker miljøfaktorer av kjemisk, biologisk, fysisk og psykososial art og deres sammenheng med helse.  Virksomheten inkluderer et fokus på den nordlige dimensjon. Poliklinikk.

Poliklinikk

Pasienter kan henvises til utredning ved poliklinikken dersom det er mistanke om arbeids- eller miljørelatert sykdom. I konsultasjonen får pasienten råd og veiledning med tanke på å forebygge eller forhindre forverring av sykdommen. Vi kommer også med forslag til tilrettelegging på arbeidsplassen, og rådgir med tanke på eventuell søknad om godkjenning av tilstanden som yrkessykdom.

Oppmøtested for pasienter er D1.1.

Hva er en arbeidsmedisinsk utredning?

En undersøkelse med intervju som skal avdekke eventuell sammenheng
mellom påvirkninger i arbeidsmiljø eller øvrig miljø og sykdom. Vi bistår din
fastlege, bedriftslege, annen lege eller NAV i utredning og vurdering av sykdom
og helseplager som følge av påvirkninger i arbeid og miljø.

Hvordan foregår en arbeidsmedisinsk utredning?

En lege vil intervjue deg om arbeidet ditt og påvirkninger i arbeid gjennom din
yrkeskarriere og eventuelle påvirkninger fra miljøet. I tillegg vil du bli spurt om
sykehistorien og annen relevant informasjon. Det kan også være aktuelt med
en enkel legeundersøkelse, eventuelt også henvisning til videre undersøkelser.
Din time hos oss er poliklinisk. Det betyr at du reiser hjem igjen samme dag
som du har vært til undersøkelse og samtale. Konsultasjonen kan ta fra en til
tre timer.

Hva bør jeg ha med til den arbeidsmedisinske utredning?

Det er fint om du i skjemaet ”Yrkes- og arbeidsplassoversikt” som er lagt ved
innkallingsbrevet fra oss, beskriver din yrkeskarriere og dine arbeidsmiljøpåvirkninger.
Dette inkluderer blant annet ulike typer støv, vibrasjon, støy,
kjemikalier - alt ut i fra hva du har arbeidet med. Dersom du har benyttet
verneutstyr eller andre vernetiltak, vil vi gjerne vite hvilke. Ferdig utfylt skjema
leveres til den legen som du har time hos.

Hvorfor er det viktig å finne ut om en sykdom er arbeidsrelatert?

Dersom en sykdom er arbeidsrelatert, kan det være viktig å unngå videre
skadelig påvirking, slik at man kan bli bra av sykdommen eller at den ikke blir
ytterligere forverret. Andre ganger er det viktig å avkrefte at sykdommen er
arbeidsrelatert slik at man kan fortsette i arbeid uten å foreta endringer. Noen
yrkessykdommer kan gi rett til ytelser fra NAV. For de som vil kunne ha rett på
slike ytelser, vil vi gi veiledning.

Behandling

Arbeidsmedisinsk utredning, TromsøKunnskapsformidling (kurs og undervisning)

Vi informerer, veileder, samarbeider og underviser ved spørsmål om sammenhenger mellom arbeid, miljø og helse. Vi arrangerer årlige kursdager der førstelinjetjenesten inviteres til å delta, spesifikke kurs (bl.a etter forespørsel), nettverksaktiviteter og bidrar i formaliserte utdanninger. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Kompetansegivende kurs

 • Kursdager ved Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, årlig
  Målgruppen består blant annet av leger, psykologer, yrkeshygienikere, sykepleiere, fysioterapeuter og andre ved bedriftshelsetjenester, arbeidslivssentra og arbeidstilsynet. Våre kursdager er også beregnet og åpne for de som jobber med eller har interesse for arbeidsmiljø fra arbeidsgiver-, arbeidstaker eller verneombudssiden.
 • Kurs i tetthetstesting av åndedrettsvern
 • Målinger av helseskadelige stoffer i arbeidsatmosfære inkludert risikovurdering - W501
 • Miljømedisinkurs Tromsø (september i oddetallsår)
  Kurset er aktuelt for alle leger som har interesse for miljømedisin, men særlig for spesialiteten arbeidsmedisin (obligatorisk) og samfunnsmedisin (tellende) og arrangeres i Tromsø annethvert år. For samfunnsmedisinere er det ingen andre legekurs som går så mye i dybden når det gjelder fysiske, kjemiske og biologiske eksponeringer, samt håndtering av slike i forhold til miljøretta helsevern. Kurset er også godkjent for noen andre spesialiteter, bla. allmennmedisin. Kurset er åpent for andre med utdannelse tilsvarende en universitetsgrad og som har interesse for eller arbeider med helse og miljø.

Medisinstudiet, Universitetet i Tromsø

 • Arbeidsmedisinkurs for 4. års studenter, Universitetet i Tromsø:
  Innføring i arbeids- og miljømedisin
  Miljømedisinske problemstillinger
  Arbeidsmedisinsk kasuistikk
  International Semester - global health, - occupational medicine and accidents, - environmental medicine
 • Akuttmedisinkurset for 5. års studenter, Universitetet i Tromsø
  Holdes sammen med Beredskapsavdelingen ved Fylkesmannen:
  Kjemisk, nukleær, radiologisk, biologisk eksponering i ulykker og konflikter
 • Arbeidsmedisinkurs for 6. års studenter, Universitetet i Tromsø:
  Arbeidsmedisinske lungesykdommer: Astma og KOLS
  Arbeidsmedisinske lungesykdommer: Asbestrelaterte og andre

Farmakologi og Toksikologi, Universitetet i Tromsø

Undervisningen skjer i regi av Forskningsgruppe for Molekylær farmakologi og toksikologi, Universitetet i Tromsø.

 • Toxicology, MBI-3003
 • Farmakologi og Toksikologi for tannlegestudenter
 • Farmakologi for sykepleierstudenter

Andre faste kurs på universitetsnivå

Opplæring og hospitering etter henvendelse

Vi holder foredrag etter henvendelse. Sjekk gjerne vedlagt pdf-fil for foredrag vi har holdt.
I tillegg har vi opplæring og hospitering innenfor teori, helseeffekter, kartlegging, målinger og tiltak innenfor følgende felt;

 • Kjemiske og biologiske faktorer i arbeidsmiljø
 • Narkosegassmålinger
 • Spirometri
 • Støvmålinger
 • Støy og lydmålinger
 • Vibrasjonsmålinger
 • Inneklima
 • Kartleggingsstrategier
 • Måleteknikk
 • Risikovurdering
 • Rapportering

Veiledning og bistand ved problemstillinger

AMA kan bistå bedriftshelsetjenester og miljørettet helsevern i forhold til problemstillinger innen vurdering og tiltak innen arbeid, miljø og helse. Hensiktene med slik veiledning og samarbeid er både å bidra til løsning i den konkrete problemstilling og kompetanseoverføring. 


I noen tilfeller kan det også være aktuelt å utføre betalte konsultenttjenester, blant annet der det er sterke faglige grunner for at vi bør yte tjenester og der slike tjenester bidrar til å bygge opp og opprettholde kompetanse i bedriftshelsetjenestene/miljørettet helsevern, eventuelt på vår avdeling. Et annet poeng er at innspill fra og samarbeid med bedriftshelsetjeneste/miljørettet helsevern er helt nødvendige for at vi skal kunne utføre vår jobb og for vår egen fagutvikling.


Vi kan bistå på følgende områder ved behov for veiledning eller opplæring; arbeidsmedisin, yrkeshygiene, miljømedisin, toksikologi, inneklima, målinger i arbeid og miljø, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Avdelingen kan i en del tilfeller leie ut måleinstrumenter for kartlegging.


Mer om tilbud og tjenester til bedriftshelsetjenester og miljøretta helsevern (pdf)

Prisliste ved leie av måleinstrumenter fra AMA (pdf) 

 

Forskningsprosjekter

Avdelingen produserer ny kunnskap om sammenhenger mellom arbeid, miljø og helse. Det pågår forskningsprosjekter blant annet i bransjer som fiskeindustri, smelteverk, og psykososialt arbeidsmiljø.

 
Følgende prosjekter pågår ved avdelinga:

SCINDEEP.

Ph.D.student Krister A. Teigen.
Prosjektansvarlig og kontaktperson: Hans Christian Vangberg/Marit Nøst Hegseth.

Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten – utfordringer og helsefremmende faktorer. 2013-2016.

Ph.D.student: Cecilie Thon Heidelberg.
Prosjektansvarlig og kontaktperson: Lisbeth Aasmoe.
Prosjektet skal se på sammenhengen mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse hos fiskere i Norge? Arbeidet utføres i samarbeide med SINTEF Fiskeri og havbruk og SINTEF Teknologi og samfunn (avd. Helse).

Samarbeidspartnere i prosjektet:
Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, UNN
Lisbeth Aasmoe, PhD
Berit Bang, PhD
Cecilie Thon Heidelberg, PhD-student
  
SINTEF Teknologi og samfunn (avd. Helse)
Mariann Sandund, PhD
Anita Øren, PhD
Hilde Færevik, Seniorforsker
    
SINTEF Fiskeri og havbruk
Ingunn Holmen, Seniorforsker
Signe Sønvinsen, PhD-student
Trine Torvaldsen, PhD-student
 
Hva er sammenhengen mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse hos fiskere i Norge? Dette vil vi finne ut mer om.
Fiskere er ofte eksponert for ugunstige arbeidsforhold med høy risiko for å bli utsatt for skader. Ufordelaktige eksponeringer slik som kulde, tunge løft, lengre perioder med isolasjon fra landlivet, skiftarbeid, fartøybevegelser, vibrasjon og inhalering av biologiske partikler som følge av fangstbehandling er del av mange fiskeres hverdag.Det eksisterer svært lite forskningsbasert kunnskap på fiskeres helse og samspill mellom arbeidsoppgaver, arbeidsmiljø og helse. Prosjektet vil studere dette samspillet og bidra med ny kunnskap om både negative arbeidsrelaterte faktorer og helsefremmede faktorer blant fiskere. Resultatene vil gi ny kunnskap om samspillet mellom arbeid,  arbeidsmiljø og helse hos fiskere. Dette vil være svært viktig for å forebygge yrkesskader, sykefravær og tilbaketrekking fra arbeidslivet blant fiskere.
 
Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.
 


Relevante organisasjoner og fagmiljøer

Arbeids- og miljømedisinske miljø i Norge


Foreninger


Regelverk


Universitetsavdelinger Norge


Arbeids- og miljømedisinske miljøer i Norden


Regelverk Skandinavia


Sykefravær


Annet


Følg oss på Facebook

Kontaktinformasjon

Telefon
77 62 73 60
mandag - fredag 08.00-15.30
E-post
Postadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Arbeids- og miljømedisinsk avdeling
Postboks 16
9038 Tromsø
UNN Tromsø
Besøksadresse
Hansine Hansens veg 67(Kart)
Besøkstider
Kontaktinformasjon og informasjon om besøkstider/visittider finner du på de enkelte avdelingssidene.
Telefon
Sentralbord: 77 62 60 00 | medisinsk nødtelefon: 113
E-post

Adkomst/kart over området

Med buss
Hvis du kommer til Breivika fra Tromsø sentrum er det lettest å ta buss nummer 20 eller 21 fra Fredrik Langes gate. Denne bussturen tar omtrent 15 minutter. Hurtigbåtbilletten gir rett til overgang og kan derfor brukes som bussbillett.

Når du kommer inn hovedinngangen fra busstoppet er du på fløy A, plan 6. Resepsjonen ligger til høyre. 

Når du går videre innover i sykehuset kommer du til fløy B, C, og til slutt D. Ved heisene står det skilt med hvilken fløy og etasje du er i (for eksempel B6).
 
Med flybuss 
Om du kommer til Tromsø med fly kan du ta flybussen direkte fra flyplassen på Langnes til sykehuset. Om du kommer fra byen eller fra flyplassen går du inn hovedinngangen rett ved busstoppene.​​​

Med taxi
Du kan også ta taxi hvis du har avtalt dette med Pasientreiser. Taxien stopper utenfor hovedinngangen.

Med privatbil
Pasienter og pårørende bruker hovedinngangen. Parkering ovenfor sykehuset eller rett nord for PET-senteret (grønt område på kartet). 

Legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi parkerer rett nord for sykehuset (grønt område på kartet). 


Praktisk informasjon

Apotek

​​Sykehusapotek Nord har utsalg vis a vis Narvesen-kiosken på sykehuset i Tromsø. Der får du kjøpt hygieneartikler og medisiner på e-resept. Husk legitimasjon med bilde når du skal hente legemidler på resept.​​​

Apoteket ligger i A-fløya, plan 6. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen. 

Blomster

Du får kjøpt blomster i Narvesen-kiosken som ligger innenfor hovedinngangen, men husk på at allergikere kan få kraftige reaksjoner på blomster med kraftig duft.

Om du skal besøke noen på en sengepost kan det være lurt om du ringer til avdelinga først og sjekker om de har noen innlagt som er veldig allergiske.

Det kan uansett være lurt å sjekke besøkstidene på den avdelinga du skal til.​

Frisør

Det er én frisør på sykehuset. Den ligger inn til høyre forbi Narvesen-kiosken når du kommer inn hovedinngangen.

Internett

​Du kan kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

Kantine/kafe

​Sykehuskaféen Evert ligger rett ved inngangen på plan C3 og er åpent for både pasienter og ansatte fra klokka 09 til 15. Der får du kjøpt varm og kald mat og drikke. Kaféen har godt med sitteplasser.

Ved hovedinngangen i fløy A, plan 6 ligger en Narvesen-kiosk. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen, eller til venstre i vestibylen hvis du kommer fra en av avdelingene. 

I kiosken får du kjøpt enklere kioskmat, drikke og lesestoff. Kiosken har også tipping. ​

Konserter og kultur

​​Kulturseksjonen i UNN arrangerer jevnlig lunsjkonserter på Pingvinen Scene ved hovedinngangen. Konsertene starter som regel klokka 1130. Informasjon om hvem som spiller henger i heisene. 

Musikk er også helse, og med jevne mellomrom arrangeres det ”musikkvandring” i sykehuset. Ta kontakt med sykepleier på avdelinga dersom du er innlagt hos oss og ønsker besøk av musikerne våre. 

Hvert år før jul arrangerer kulturseksjonen julemesse på plan 6 og 7 ved hovedinngangen.​​

Parkering

Vi har flere gjesteparkeringer. Det er en ved PET-senteret, en overfor PET-senteret, og en rett nedenfor legevakta. Gjesteparkeringene er markert med grønt. ​​​

Parkeringa ved legevakta er for legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi.

På grunn av miljøhensyn, stor trafikkmengde og begrenset med parkeringsplasser anbefaler vi kollektivtrafikk der du har mulighet til å bruke dette. ​Pingvinhotellet - pasienthotellet i Tromsø

Inngang til Pingvinhotellet ved UNN Tromsø er gjennom sykehusets hovedinngang i A6. Du kan henvende deg i hotellets resepsjon når du kommer. Der er det alltid noen som tar imot deg. 

Barselhotellet er en del av Pingvinhotellet. Rommene har stellebord med utstyr. Barselhotellet har jordmødre tilgjengelig for økt trygghet for den nye familien.

Booking
Bestilling av rom gjør du gjennom pasienthotellets felles bestillingssystem: booking.pingvinhotellet@unn.no

Pingvinhotellet har en hjemmeside med utfyllende informasjon hvor du også kan bestille rom: www.pingvinhotellet.no​

Måltider
Frokost er inkludert i rompris.  Lunsj, middag og kveldsmat er til salgs i hotellets restaurant i henhold til gjeldende åpningstider for deg som ikke har alle måltider inkludert.

Det finnes også et enklere mattilbud til salgs i hotellets resepsjon hele døgnet.

Det er TV og tilgjengelig Internett på alle hotellrom.
Narvesen har kiosk vis a vis hotellets resepsjon.

Hotellet er døgnåpent. 

Parkeringsplasser mot avgiftsbetaling på oppmerkede områder utenfor sykehuset. Vi har få parkeringsplasser tilgjengelig og oppfordrer de som kan om å bruke kollektivtransport. Bussrute 20 går fra Tromsø sentrum til UNN og turen tar 10-15 minutter.

Priser ved Pingvinhotellet, Tromsø


Innlagte pasienter i Tromsø

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Ledsagere/foresatte til barn under 18 år som er innlagt

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Strålepasienter - Langtidsboende (over 5 døgn)

 • Pasienten betaler ikke selv for overnatting inklusive frokost
 • Rommet må bestilles skriftlig fra den avdelingen som behandler pasienten
Polikliniske pasienter og dagpasienter

 • Barn under 6 år bor gratis
 • Betaling direkte til pasienthotellet
 • Rommet bestilles via pasienthotellets felles booking
 • Refusjon fra Pasientreiser
Pårørende og andre

Mer utfyllende informasjon om det å bo på pasienthotellene i UNN, finner du i brosjyen: Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF​

Kontakt

UNN Tromsø
Besøksadresse
Hansine Hansensvei 61 Google maps
9019 Tromsø

Telefon
777 55 100 (hele døgnet)

Bestilling av rom

(samme bookingadresse for alle pasienthotell i UNN)

Vardesenteret

Vardesenteret er et samarbeid mellom UNN og Kreftforeningen. Har treffer du ansatte fra Kreftforeningen og UNN, samt frivillige og likemenn. Senteret har åpent for sosialt samvær og du får servert kaffe og te. Noen onsdager arrangerer senteret aktiviteter som:

Vardesenteret holder til i fløy E1 i Breivika. Gå til D-fløya (i retning Tromsøsundet) og ta heisen ned til plan 2. Derfra kan du gå gjennom branndørene og over en liten gjennomgang til det gamle, blå pasienthotellet.

Visittider/besøkstider

Sengepostene våre har ulike visittider eller besøkstider. Informasjon om disse tidene står på de ulike avdelingssidene. Ta gjerne kontakt med avdelingen hvis du er usikker.

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)