HELSENORGE
Krever det supplering av læringsaktiviteter?

Små og middels justeringer i læringsmålene for 24 spesialiteter

Helsedirektoratet sendte i november 2020 ut høring om forslag til endringer i læringsmål og struktur i vedlegg 2 til spesialistforskriften. Høringssvar ble mottatt fra Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Nord RHF og Legeforeningen.

Endringene i 24 spesialiteter, omfatter et bredt utvalg av endringer i læringsmål; herunder endringer i faglig innhold, endringer i kompetansenivå i læringsmål, språklige rettinger og omformuleringer, flytting av læringsmål (1), nye læringsmål (3) og endring av temaoverskrifter til læringsmål.

  • Majoriteten av endringene medfører ingen faglig konsekvens for legene i spesialisering - her har det ikke gått ut særskilt informasjon til fagmiljøene v/ regionale utdannignsutvalg (RUU).
  • Imidlertid vil det være enkelte endringer i læringsmål som vil medføre behov for revisjoner i læringsaktiviteter eller læringsarenaer - her har RUU medlemmene fått direktet infomasjon.
Teknisk for LIS'ene:
For endringer som er i skjerpende retning, vil LIS som tidligere har fått læringsmålet godkjent gjenfinne gammel versjon i historikk. Læringsaktivitetene som er gjennomført og registrert vil overføres fra "gammelt" læringsmål til ny versjon av læringsmålet, men ikke godkjenningen.

Dette fordi kompetansen er økt, og da må LIS´ kompetanse vurderes på nytt. For endringer som 
ikke er i skjerpende retning, vil både læringsaktiviteter og godkjenning overføres fra det gamle til det nye læringsmålet.


Orienteringsbrev om endringer i læringsmål i spesialistforskriften vedlegg 2

Regneark med endringsark per spesialitet (XLSX)