HELSENORGE

Åsgård eller Breivika - nå faller avgjørelsen

I løpet av våren avgjøres det hvor det nye sykehusbygget for psykisk helse- og rusbehandling skal plasseres.

skisser

Skisser fra Ratio arkitekter A/S

Det står mellom tre alternativer:

 • Nybygg på Åsgård (noen få av dagens bygninger kan brukes videre).
 • Nybygg i Breivika.
 • Delt løsning, med nybygg både på Åsgård og i Breivika.
Dagens bygningsmasse på Åsgård er gått ut på dato. Da styret i UNN våren 2021 behandlet saken om nytt bygg, bestemte de at plasseringa skulle være i Breivika. Nærhet til det somatiske sykehuset var et av hovedargumentene for valget.


Vedtaket ble kritisert. Mange av de ansatte i Psykisk helse- og rusklinikken følte at de ikke hadde blitt hørt i prosessen da saken kom fram til styret. De mente framstillingen i styresaken ikke var gjenkjennbar for store deler av fagmiljøet, erfaringskonsulenter og bruker- og pårørenderepresentanter, og de var uenig i ordlyden og vektingen av virksomhetsalternative​​ne i styresaken. Et klart flertall av de som sto fram i media mente at Åsgård var det beste alternativet for nytt hovedbygg.

Da styret i Helse Nord fikk saken på bordet sommeren 2021, ba de om en ny utredning, der de ønsket at faglige vurderinger skulle komme tydeligere fram. Styret mente at det var usikkerheter rundt den anbefalte løsningen, og ba om at prosjektet skulle utredes ytterligere både for Åsgård, Breivika og delt løsning.


Gjennom høsten og vinteren har tomtevalget blitt diskutert og vurdert av mange instanser. UNN-styret behandler saken 22. mars, mens Helse Nord-styret får saken på bordet 27. april.

Her kan du lese hvilke vurderinger som har blitt gjort:

Overordnet medvirkningsgruppe


Som en del av oppfølginga av vedtaket i Helse Nord-styret ble det høsten 2021 etablert en overordnet medvirkningsgruppe. Gruppen besto av fagpersoner, ledere, tillitsvalgte, vernetjenesten, erfaringskonsulent, bruker- og pårørenderepresentanter, representanter fra somatiske klinikker og representanter fra UiT Norges arktiske universitet. Brukerutvalget i UNN og representanter fra byggeprosjektet har møtt som observatører.

Gruppa har gjort en likeverdig, faglig vurdering av de tre alternativene , og beskrevet fordeler, ulemper og kompenserende tiltak for ulike pasientgrupper. 17 av gruppas medlemmer stemte for Åsgård-alternativet, 5 for Breivika. Ingen ønsket å gå for delt løsning.


Oppsummert sier gruppa følgende:

 • ​I et områdeperspektiv viser møteserien at Åsgård-alternativet er best egnet for psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det gjelder vurdering av området (bydelsområdet) som kjennetegnes av god avstand til øvrig bebyggelse og lav trafikktetthet. Området har store arealer med natur utenom sykehusområdet. Tomten gir spillerom for gode bygg for psykisk helsevern med lite innsyn, god utsikt og mange muligheter for utgang til uteområder. Det er gode og varierte uteområder til bruk som virkemiddel i terapi og normalisering. Det er egnet areal til bygg og uteområder for sikkerhetspsykiatri, integrert med øvrig virksomhet. Det er vurdert som viktig for pasientforløp og ressursbruk innad i PHV/TSB at tjenestene i PHV/TSB holdes samlet. Området gir god mulighet for diskresjon for pasientene som mottar tjenester i enhetene selv om sykehusområdet tradisjonelt er beheftet med stigmatiserende oppfatning om psykisk sykdom. Ulempen med Åsgård-alternativet er avstand til somatikk og universitet, og andre helsetjenester i Breivika (kommunale tjenester, legevakt, og barne- og ungdomspsykiatrien). Denne ulempen kan for de fleste formål kompenseres med tilpasning av både PHV/TSB og somatiske tjenester.
 • Breivika-alternativets fortrinn er nærhet til det somatiske sykehuset og universitet. Det er gangavstand mellom somatikk og PHV/TSB, og til UiT og andre tjenester i Breivika. Gangavstanden innebærer at det ikke er samme arbeidsflate for PHV/TSB og somatikk, og alt samarbeid må organiseres.) .  Breivika-området vurderes å gi begrensinger for virksomheten i PHV/TSB. Tomtens beliggenhet og avgrensing gir begrensede muligheter for bygg med tilgang til gode uteområder. Uteområdene er begrenset i omfang og tilgjengelighet. Området er eksponert for innsyn pga. topografi og omkringliggende høye bygg. Eget bygg for PHV/TSB i relativt tettbefolket område reduserer mulighet for diskresjon for pasienter og pårørende. Områdebegrensning for bygg/uteområde i Breivika gjør i sum at ulemper i liten grad kan kompenseres. At sikkerhetspsykiatri er planlagt adskilt med kjøreavstand er vurdert som en forringelse av sikkerhet for personell og faglig samarbeid. Sikkerhetspsykiatri får heller ikke samme tilgjengelighet til somatikk som tjenestene i Breivika. 
 • I delt løsning vil de respektive enhetene som er lokalisert til Breivika og Åsgård kunne utnytte fordelene med de to områdene. Kvalitetene identifisert i Åsgård-alternativet er de samme som for funksjonene foreslått lokalisert på Åsgård delt. De forholdene som er identifisert som kompenserende løsning for å sikre tilgang til tjenester mellom PHV/TSB og somatikk er som for det samlede Åsgård-alternativet. For tjenester foreslått lokalisert i Breivika delt er kvalitetene som i Breivika-alternativet. Fortrinnet er gangavstand mellom PHV/TSB, somatikk og UiT og andre tjenester i Breivika. Reduksjon av virksomheten i Breivika som følge av deling frigjør areal for uteområder, men vurderes til å ikke utgjøre en vesentlig forbedring av uteområder i tilknytning til bygget. Ulempene med tomten og uteområder er derfor de samme som i Breivika-alternativet. Det er vurdert som viktig for pasientforløp og ressursbruk innad i PHV/TSB at tjenestene i PHV/TSB holdes mest mulig samlet. Oppsplitting av PHV/TSB vurderes som en svekkelse av helhet og sammenheng i pasientforløpene. Oppdelt fagmiljø i PHV/TSB vurderes som en risiko for utvikling av sterkt, ressurseffektivt og rekrutterende fagmiljø. 

ROS-analyser


Samtidig som medvirkningsgruppa har gjort sin jobb, har den eksterne konsulentgruppa COWI A/S laget risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) for de ulike alternativene. Disse analysene ser på usikkerheter som kan påvirke løsningsforslagene både i forhold til tid, kostnad og prosess. 


ROS-analysene oppsummeres slik: 

 • ​Gjennom ROS-analysene er momenter klassifisert på en skala fra K1 (neglisjerbart) til K4 (alvorlig – betydelig kostnadskonsekvens) og K5 (svært alvorlig – utenfor tenkelig budsjettramme). 
 • ROS-analysen av Breivika-alternativet viser tre K4-vurderinger (gammel reguleringsplan, krav om detaljreguleringsplan med konsekvensutredning og trafikale forhold) og tre K2/K4 vurderinger (sikkerhetspsykiatri ikke lokalisert innenfor foreslått tomteområde, brann/redning og infrastruktur spillvann). ROS-analyse av tomt for sikkerhetspsykiatri i samme alternativ viser to K4-vurderinger (gammel reguleringsplan for området og krav om detaljreguleringsplan med konsekvensutredning) og en K2/K4 vurdering (brann/redning). 
 • For Åsgård-alternativet viser ROS-analysen ingen vurderinger over K2 (lav – moderat kostnadskonsekvens). 
 • ROS-analysen fremstiller altså en betydelig større usikkerhet ved Breivika-alternativet.

​​Arkitektens vurdering


Ratio arkitekter A/S har også gitt sin vurdering av de tre alternativene. Det er Ratio som har utarbeidet skisser for både Breivika og Åsgård.


Oppsummert sier arkitekten dette:

 • ​​Breivikatomten med sin beliggenhet og begrensede størrelse krever et bygningskonsept som i stor grad handler om «å skjerme seg fra». Høy bygningsmasse mot øst skjermer pasientområder mot aktivitet og støy fra sykehusets forplass. Forhager er nødvendig for å hindre innsyn og begrense tilgang utenfra. Disse bygningsmessige grepene gjør at løsningen i Breivika i stor grad fremstår som en introvert struktur. Tomtens beskaffenhet gir pasientområdene begrenset utsikt og liten grad av tilgang til større skjermede utearealer. I konseptforslaget på tomten i Breivika oppfylles byggprogrammets rent funksjonelle krav, men tomtens karakter gjør det svært utfordrende å oppfylle kvalitetskrav knyttet til ro, utsikt og gode lysforhold samt ivaretakelse av krav om tilgang til skjermede uteområder av en viss størrelse. Gjennomføringsmessig utfordrende med mange interesser og forhold som krever koordinerte løp. Utvidelse i Breivika må skje i høyden, det kan være med på forringe kvaliteter på det bygde, for eksempel lysforhold.
 • På Åsgårdtomten er bygningskonseptet i all hovedsak en tilpasning av nybygg inn i den eksisterende struktur av Åsgårdanlegget av i dag. Dette gjør det i større grad enklere å legge ut byggprogrammet på Åsgårdtomten. Pasientområdene legges mot vest, noe som ivaretar lys og utsikt og skjermes mot øst med høyere nybygg eller bevart eksisterende bygningsmasse. Åsgårdtomtens størrelse og omgivelser gir i større grad mulighet for å ivareta kvaliteter som ro, utsikt og gode lysforhold. Den åpner også for mulighet til direkte tilgang til større skjermede/kontrollerte uteområder for pasient. Eksisterende naturområde mot vest har remisenser av tidligere aktiviteter som fotballbane, festivalscene og gartneri og utgjør et potensiale. Ved fremtidig opprustning kan de inngå i behandlingen i et eventuelt nytt Åsgård som bærer av identitet, historisk og kulturell verdi. Utfordringen på Åsgård er i større grad knyttet til samtidlighet bygg/drift, byggetrinn og rokade. Gjenbruk av eksisterende er utfordrende, men også en kvalitet, da samspillet og integrering av de eksisterende kvaliteter i de vernede byggene kan gi anlegget en unik karakter og estetisk kvalitet og opplevd kvalitet.

Klinikkledelsens vurde​ring


Klinikkledelsen for Psykisk helse- og rusklinikken anbefaler Åsgård. 


Oppsummert heter det:

 • ​Åsgård som virksomhetsalternativ gir, etter klinikkledelsens oppfatning, de beste faglige rammebetingelsene for virksomheten fremover, og er det virksomhetsalternativet som på best måte legger til rette for videreutvikling av virksomheten. Åsgård-alternativet er forbundet med minst usikkerhet og er det eneste virksomhetsalternativet hvor fagmiljøet ikke blir splittet opp. Åsgård-alternativet vil på grunn av tomtens størrelse og beliggenhet gi de beste forutsetninger for å skape sammenhengende behandlingsforløp innenfor PHV og TSB, samt framtidig utvikling og utvidelse av bygningsmassen i tråd med anbefalinger og ønsker gitt i hovedprogrammet. Åsgård-alternativet har gode og skjermede uteområder som gir mulighet for å skape tilrettelagte og differensierte uteområder i umiddelbar nærhet til byggene, noe som kan bidra til økt aktivitet og redusert bruk av tvang i behandlingen av pasienter med psykisk sykdom og/eller ruslidelser. Åsgård-alternativet gir ikke samme nærhet til somatikken som Breivika-alternativet. Dette betyr at klinikken må jobbe med å utvikle kompenserende strukturer for å sikre at pasienter med behov for behandling både innenfor PHV, TSB og somatikk får helhetlige og sammenhengende tjenester. En satsning på CL-team* kan i så måte være et viktig tiltak for å skape et tettere samarbeid mellom somatikken og PHV. Samarbeidet ut mot kommunene vurderes likevel å ha størst betydning for kvaliteten av behandlingen for majoriteten av pasienter innen PHV og TSB.

*CL er den internasjonale betegnelsen på arbeidet som gjøres av psykologer og psykiatere innenfor fysiske sykdommer av akutt, langvarig og alvorlig grad.​​
​​

O​ffentlig høring


Rapport fra overordn​et medvirkningsgruppe, ROS-analysene og vurderingene fra Ratio AS ble 31.1.22 sendt ut på høring til eksterne interessenter. Det kom inn 10 høringsuttalelser fra 11 ulike instanser.​

Oppsummert viser høringsuttalelsene at de eksterne instansene har en klar og tydelig preferanse for Åsgård. De mener området har gode og differensierte uteområder, muligheter for aktivitet, ivaretakelse av diskresjon og kultursensitivitet, samling av fagmiljøet, utvidelsesmuligheter, mindre gjennomføringsrisiko mv.).​

Høringssvar fra:

 • Foretaktstillitsvalgte og verneombudstjenesten ved UNN

​Erfaringer fra andre helseforetak

Sykehusbygg har undersøkt hva andre foretak har lagt vekt på når de har bestemt hvor nybygg for psykiatri- og rusbehandling skal plasseres. Åtte ulike nybyggprosjekter ble undersøkt: Nordlandssykehuset (Rønvik), St. Olav, Tønsberg, Kristiansand, Haugesund, Akershus, Kalnes og Drammen.

 • ​Foretakene har i hovedsak valgt å lokalisere PHV i gangavstand til somatikk. Unntaket her er Nordlandssykehuset (2,5 km fra somatikken). 
 • De har hatt få muligheter til å velge tomt/lokalisering fritt. De har hatt klare begrensinger og tilpasninger (tomtas beskaffenhet, eksisterende bygg/plass på tomta, omgivelser, grøntområder, økonomiske rammer).
 • Nærhet til somatikk særlig vektlagt og hovedbegrunnelse for valg av lokalisering.
 • Ingen valgte den aktuelle lokaliseringen på grunn av uteområdene.
 • Alle er opptatt av å få til så gode uteområder som mulig, gitt rammebetingelsene.

Styresak - med styringsgruppas og direktørens innstilling


​Styringsgruppa, som ledes av administrerende direktør, behandlet saken 8. mars. Administrerende direktør Anita Schumacher har i intervju med media 8. mars sagt at hun vil anbefale Åsgård-alterativet.

Gruppas anbefaling, og direktørens innstilling, vil bli offentliggjort sammen med styresaken, som publiseres her​ på ettermiddagen 11. mars.

UNN-styret behandler saken 22. mars, mens Helse Nord avgjør det hele 27. april.