HELSENORGE

Utrykningskurs kode 160 ambulanse

Den som skal kjøre utrykning må inneha utrykningskompetanse, gyldig kompetansebevis og gyldig førerkort for det aktuelle kjøretøyet. Statens vegvesen utsteder nasjonalt kompetansebevis som kode 160 i førerkortet etter godkjent opplæring og bestått prøve.

Den som skal erverve kompetansebevis for utrykningskjøring må før opplæringen starter:

  • Dokumentere at de medisinske krav for førerkortklasse D er oppfylt gjennom skjema NA202
  • Fylt 20 år
  • Hatt førerett for klasse B uavbrutt i de siste 2 år
  • Dokumentere arbeidsforhold eller frivillig arbeid som betinger utrykningskjøring eller være under eller ha gjennomført utdanning hvor erverv av kompetanse i utrykningskjøring er relevant

Målgruppe

Personell i brann- og redningstjeneste, ambulansetjeneste, offentlige etater, frivillige organisasjoner og personell som er under utdannelse til disse yrkene.

 

Opplæringen

Kurset vil bli gjennomført etter egen fagplan og i en kombinasjon av teori, gruppearbeid og praktiske øvelser i utrykningsbil. For å bestå kurset må teoretisk og praktisk prøve avlegges hos Statens Vegvesen. Eleven må ha deltatt i det minimum antall timer som er beskrevet for å få den obligatoriske opplæringen godkjent. En undervisningstime varer i 45 minutter. 
 
Opplæringen består av fire trinn som gjennomføres i kronologisk rekkefølge. Måloppnåelse i ett trinn er en forutsetning for å kunne ha godt utbytte av opplæringen i det neste trinnet.
 
Varighet på kurset er 8 dager der opplæringen primært foregår på dagtid/ettermiddag og opplæringssted er Tromsø, men dette kan avtales nærmere ved tilpassede kurs.
 

Påmelding

Påmeldingen er bindende og skal gjøres ved at du sender vedlagte søknadsskjema for kursplass til kontakt. Du vil deretter få bekreftelse fra oss om du er kommet med på kurset du søkte på. I tillegg til søknadsskjema må det vedlegges dokumentasjon på at tilknytningskravet er oppfylt når du søker kurset, ref. utrykningsforskriften § 6 (d.) 

 
Helseattest
Før opplæringen starter, må det fremlegges dokumentasjon på at førerkortforskriftens krav til helse er oppfylt. For slik dokumentasjon godtas gyldig førerkort klasse D (buss) eller helseattest (NA0202) ikke eldre enn 6 måneder. Dokumentasjon sendes med søknadsskjema for kursplass.

Pris

Pris for kurset er kr. 25 000,- som skal være innbetalt før kurset starter. Dette inkluderer kursmateriell, teoriundervisning, praktiske øvelser/kjøretimer i utrykningsbil og leie av bil til praktisk prøve. 

Ved ikke bestått på praktisk prøve dekker vi inntil 8 timer med repetisjonskjøring. Utgifter til reise og opphold må dekkes av elev.
 
I tillegg kommer avgifter til Statens vegvesen for teoretisk og praktisk prøve samt nytt førerkort som må dekkes av hver elev.
 
Søknad om førerkort må fylles ut og leveres sammen med helseattest til aktuell trafikkstasjon.
 
Fant du det du lette etter?