Samvalg

Brukermedvirkning på individnivå

Samvalg innebærer at pasient og helsepersonell sammen kommer fram til hvilken undersøkelse eller behandling som passer best for pasienten.


 
Samvalg er aktuelt når det finnes flere medisinske muligheter, men ikke ett klart beste alternativ. Da vil valget være avhengig av hva som er viktig for pasienten, og hvordan han eller hun ønsker å leve livet sitt. Samvalg er en kunnskapsbasert praksis, hvor både forskning, klinisk erfaring og pasientens erfaring forenes og brukes til beste for pasienten. 

Nyheter og inspirasjon

Samarbeid og nyttige lenker

Samvalgssenteret samarbeider med ulike pasientorganisasjoner, profesjonsorganisasjoner, helseforetak og utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt, samt med Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Folkehelseinstituttet.

Samarbeidspartner: SHARE TO CARE
SHARE TO CARE er et samarbeidsprosjekt ved Universitätsklinikum Schleswig-Holstein avdeling Kiel. SHARE TO CARE har mottatt 14 millioner Euro av det tyske statlige «Innovationsfond» for å utvikle samvalgsverktøy og innføre samvalg i samtlige avdelinger og klinikker ved universitetssykehuset i Kiel innen 2021.

Prosjektet består av ulike områder fordelt på ledelse, kunnskapsinnhenting, samvalgsveiledning og implementering. All kunnskap og metodikk baserer seg på validert forskning. I løpet av de neste årene vil det i deres portefølje blant annet befinne seg mer enn 60 ulike samvalgsverktøy, e-læringskurs om samvalg for leger og kurs i samvalgsveiledning for leger og sykepleiere.

SHARE TO CARE består av et tverrfaglig team med bakgrunn i psykologi, psyko-onkologi, medisin, forskning, sosiologi og prosjektmanagement. De samarbeider tett med film- og medieselskapet Takepart media & science, Techniker Krankenkasse, Ludwig-Maximilians-Universität München og Christian-Albrechts-Universität Kiel.

Dr. Marla Clayman, seniorforsker
Lars Mandelkow, Diplom-Psychologe/ -Theologe

Referanser

 1. Brukermedvirkningstrappen, Folkehelseinstituttet [Hentet 19.12.16].
 2. Ajzen I. The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 1991;50(2):179-211.
 3. Bunge M, Muhlhauser I, Steckelberg A. What constitutes evidence-based patient information? Overview of discussed criteria. Patient education and counseling. 2010;78(3):316-28.
 4. Charles C, Gafni A, Whelan T. Shared decision-making in the medical encounter: what does it mean? (or it takes at least two to tango). Social science & medicine (1982). 1997;44(5):681-92.
 5. Coulter A. National Strategies for Implementing Shared Decision Making 2018 [updated 07/11].
 6. Geiger F, Liethmann K, Reitz D, Galalae R, Kasper J. Efficacy of the doktormitSDM training module in supporting shared decision making - Results from a multicenter double-blind randomized controlled trial. Patient education and counseling. 2017;100(12):2331-8.
 7. Gravel K, Legare F, Graham ID. Barriers and facilitators to implementing shared decision-making in clinical practice: a systematic review of health professionals' perceptions. Implementation science : IS. 2006;1:16.
 8. Legare F, Adekpedjou R, Stacey D, Turcotte S, Kryworuchko J, Graham ID, et al. Interventions for increasing the use of shared decision making by healthcare professionals. The Cochrane database of systematic reviews. 2018;7:Cd006732.
 9. Legare F, Stacey D, Turcotte S, Cossi MJ, Kryworuchko J, Graham ID, et al. Interventions for improving the adoption of shared decision making by healthcare professionals. The Cochrane database of systematic reviews. 2014(9):Cd006732.
 10. Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023
 11. Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019
 12. Pasient- og brukerombudet i Troms. Årsmelding 2019 
 13. Shay LA, Lafata JE. Where is the evidence? A systematic review of shared decision making and patient outcomes. Medical decision making : an international journal of the Society for Medical Decision Making. 2015;35(1):114-31.
 14. Stacey D, Légaré F, Lewis K, Barry MJ, Bennett CL, Eden KB, et al. Decision aids for people facing health treatment or screening decisions. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2017(4).

Nyttige lenker
Helsenorge.no: Informasjon om samvalg og samvalgsverktøy

Helsedirektoratet: Nasjonale kvalitetskrav til samvalgsverktøy

International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) Collaboration

Folkehelseinstituttet: Dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Oslo Communication in Healthcare Education and Research

Helse Sør-Øst: Samvalg 

Ottawa Hospital Research Institute: Samvalg, e-læring og samvalgsverktøy

18th Biennial European Conference: Linking Research to Evidence-Based Action for Patients, Providers and Policy Decision Makers.  29. – 31. Mai 2022

ICCH International conference on communication in healthcare. 17. – 20. oktober 2021 Online.

Årsrapport


 

About us

Samvalgssenteret (The Centre for Shared Decision Making) is a part of the University Hospital of North Norway (UNN). Our primary mission is to contribute to the implementation of shared decision making (SDM). We develop and publish patient decision aids, and train patients and health personnel.

Everyone living in Norway is entitled to essential medical and care services. This also includes the right to participate in decisions regarding health.  

Background and mission
Our aim is for shared decision making to become an integral part of health services, so that patients can participate actively in the medical decision-making process.

Several laws, regulations, and parliamentary reports in Norway define patient participation as a patient right. In 2019, Norway's Minister of Health, Bent Høie, said: "Shared decision making should be the norm, not something special or unique for the patients – and they should get information and support in a language they understand."

The Ministry of Health and Care Services (HOD) has commissioned all health trusts in Norway to implement SDM through:

 1. Developing more patient decision aids, so that patients can participate actively in their own treatment
 2. Ensure that the decision aids are used (that is, implementation of SDM)

Main activities
Our main activities are:
 • Developing and publishing decision aids on helsenorge.no/samvalg
 • Providing SDM training for students, health workers, patients, and others
 • Developing and customizing e-tutorials and informational materials
 • Organizing conferences on SDM and health communication
 • Openly sharing and spreading information

We collaborate with the German innovation project SHARE TO CARE, which develops decision aids and implements SDM in all departments and clinics at the Universitätsklinikum Schleswig-Holstein.

Development of decision aids
We develop patient decision aids in a systematic fashion and in close collaboration with clinicians and patients. The model is generic, but each decision aid is specifically tailored to the relevant medical problem and patient group. The decision aids are designed to support the steps of a typical decision-making process. In addition to text, the decision aids include short videos with patients and health professionals, providing information on and motivation for SDM.

The model is developed by the Centre for SDM in collaboration with TakePart Media + Science, the incubator project DAfactory, the Directorate for e-Health and the Directorate of Health.

Norway has a comprehensive national system for publishing patient decision aids on the public national health website helsenorge.no, developed and administrated by The Norwegian Directorate of e-Health. The Norwegian Directorate of Health, a subordinate institution of HOD, must approve all decision aids before publishing at this website.

Centre for SDM is represented in Faggruppe samvalg (National committee for shared decision making), whose main purpose is to ensure overall quality, management and development in the national decision aids published on helsenorge.no. Norsk helsenett SF leads Faggruppe samvalg..

Quality
Our decision aids meet national quality standards, based on the international IPDAS criteria. The decision aid model is also based on criteria for evidence-based patient information, specifying what information to include and how to present it to the patient in a correct, quality-assured, and understandable way. The Norwegian Institute of Public Health (FHI) provides the knowledge base for all our decision aids.

Education
Samvalg is included as a compulsory learning goal for doctors in specialization. In addition, this is an integrated learning goal in nursing, physiotherapy and medical education. The Center for SDM offers general SDM introductory courses for different groups of patients, health professionals, and students, as well as for entire departments and units. Courses can be tailored to different needs and levels. The Centre for SDM offers an e-tutorial for residents, and produces films and other informational material.

Ownership and financing
The Centre for Shared Decision Making is owned by UNN. It is financed by the Northern Norway Health Authority and located at UNN.

Contact Us
Feel free to contact us if you have any ideas, questions or would like to collaborate.

For further references, please see "Collaboration and useful links" at the home page.

Styrende dokumenter

Her finner du styrende dokumenter for Samvalgssenteret:

HOD: Oppdragsdokument 2017 fra HOD til Helse Nord RHF

HOD: Oppdragsdokument 2017 – tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 129 S (2016-2017)

Styret ved UNN: Sak 12-2017 Oppdragsdokument 2017

Om oss

Samvalgssenteret er en del av Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Vår hovedoppgave er å bidra til implementering av samvalg. Vi utvikler og publiserer samvalgsverktøy, og tilbyr opplæring i samvalg for pasienter og helsepersonell.

Bakgrunn og oppdrag
Samvalg er en arbeidsform som involverer pasienten aktivt i avgjørelser om utredning og behandling. Det er et samarbeid mellom helsepersonell og pasient, hvor målet er at pasienten skal kunne ta et informert valg.

En rekke lover og forskrifter definerer brukermedvirkning som en pasientrettighet, og flere ulike stortingsmeldinger omtaler brukermedvirkning og samvalg. Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023, kapittel 1.1. sier: «Samvalg er det normale, innbyggerne kan kommunisere med tjenesten digitalt, og brukerne medvirker i utforming av tjenesten.»

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt alle helseforetak i oppdrag å innføre samvalg gjennom å:

 1. Utvikle flere samvalgsverktøy slik at pasienter kan delta aktivt i egen behandling
 2. Sørge for at samvalgsverktøyene blir tatt i bruk (implementering av samvalg)

Hovedoppgaver

Våre viktigste oppgaver er å bidra til implementering av samvalg i klinisk drift gjennom å:

 • Utvikle samvalgsverktøy som publiseres på helsenorge.no
 • Tilby opplæring i samvalg for studenter, helsearbeidere, pasienter og andre
 • Utvikle og tilpasse e-læringsmoduler og informasjonsmateriell
 • Arrangere konferanser med samvalg og kommunikasjon som hovedtema
 • Åpent dele og spre informasjon

Utvikling av samvalgsverktøy

Samvalgssenteret utvikler samvalgsverktøy på en systematisk måte. Modellen er generisk, men blir tilpasset hver enkelt problemstilling og pasientgruppe. Verktøyene er bygd opp på en slik måte at de støtter stegene i en typisk beslutningsprosess. I tillegg til tekst, inneholder samvalgsverktøyene korte informasjonsfilmer med pasienter og helsepersonell som understøtter informasjon om og motivasjon for samvalg. Samvalgsverktøyene utvikles i nært samarbeid med klinikere og pasienter.

Modellen er utviklet av Samvalgssenteret i samarbeid med TakePart Media + Science, inkubatorprosjektet DAfactory, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet.

Er du helsepersonell, og ønsker å utvikle et samvalgsverktøy etter samme modell som oss? I så fall kan vi bidra med veiledning og oppfølging gjennom hele produksjonen. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg. 

Kvalitet

Samvalgssenteret følger Helsedirektoratets krav til kvalitet i samvalgsverktøy, som bygger på de internasjonale IPDAS-kriteriene. Modellen bygger også på kriterier for evidensbasert pasientinformasjon. De angir både hvilken informasjon som bør tas med, og hvordan den bør presenteres for pasienten på en riktig, kvalitetssikret og forståelig måte:

 • Oversikt over hvorfor det må gjøres et valg, usikkerhet om diagnose og prognose, de ulike alternativene, og sannsynlighet for fordeler, risiko og bivirkninger
 • Åpenhet om kilder og interessekonflikter
 •  Informasjon om hvor pålitelig kunnskapsgrunnlaget er
 •  Informasjon om både sykdomsrelaterte resultater og andre resultater som kan være viktige for pasienten (pasientrelevante utfall)
 • Tall og statistikk presentert på en slik måte at de er tilgjengelige for pasienten
 • Standardisert og forståelig presentasjon av risiko
 • Fordeler og ulemper ved ulike alternativer
 • Diagrammer, grafikk, animasjon etc. der det er mulig og nødvendig
 • Informasjons- og motivasjonsfilmer med pasienter og helsepersonell
 • Kulturelle tilpasninger etter behov
 • Klart språk
 • Utforming som legger til rette for lesing og bedrer forståelsen
 •  Brukermedvirkning i utviklingsprosessen

I 2017 inngikk UNN og Folkehelseinstituttet (FHI) en samarbeidsavtale om ressurseffektiv kunnskapsinnhenting og kunnskapsoppsummeringer til bruk i samvalgsverktøyene. Piloten er evaluert og rutinene for kunnskapsinnhenting oppdaterte fra 2019.  FHI leverer i dag kunnskapsgrunnlag for alle samvalgsverktøy fra Samvalgssenteret.

Samvalgssenteret er representert i Faggruppe samvalg, en nasjonal faggruppe som ledes av Direktoratet for e-helse. Faggruppen skal sikre helhetlig kvalitet, forvaltning og utvikling i de nasjonale samvalgsverktøyene som publiseres på helsenorge.no.

Utdanning

Samvalg inngår som obligatorisk læringsmål for leger i spesialisering. I tillegg er dette et integrert læringsmål i sykepleie-, fysioterapi og legeutdanningene. Samvalgssenteret tilbyr undervisning i samvalg til pasienter og pårørende, helsepersonell, studenter og andre. Vi skreddersyr undervisningen til kompetansenivå og formål. Vi utvikler e-læring og informasjonsmateriell til bruk i undervisning og klinikk.

Eierskap og finansiering

Samvalgssenteret eies av UNN, er finansiert av Helse Nord RHF og holder til på UNN.

Kontakt oss

Samvalgssenteret består av et interdisiplinært team med bred faglig bakgrunn. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller vil snakke om samvalg. Vær oppmerksom på at eposten ikke må inneholde helse- eller sensitive personopplysninger.

samvalgssenteret@unn.no 
Tove Skjelbakken 
Leder/overlege (permisjon i perioden 22.02.21 – 22.02.22)
Telefon 930 48 973
Tove Skjelbakken
 


 
Anne Regine Lager
Konstituert leder
Telefon 917 11 630
anne.regine.lager@unn.no 
Steinar Pedersen
Prosjektleder for nasjonal innføring og koordinering/overlege
Telefon 970 97 406

 
Steinar Pedersen
 

 

 
Mirjam Lauritzen
Prosjektutvikler/spesialsykepleier
Telefon 959 49 739

 
Mirjam Lauritsen
 


 

 
Kirsti Rakkenes
Prosjektleder
Telefon 930 05 609
kirsti.rakkenes@unn.no
       
Elisabeth Sundkvist
Rådgiver
Telefon: 938 70 777
Elisabeth.Sundkvist@unn.no
Elisabeth Sundkvist  

 

Lars Mandelkow
Diplom-Psychologe/ -Theologe (20 % stilling)
Telefon: 406 59 364
Lars Mandelkow 
Dr. Marla Clayman
health services and health communication researcher (10 % stilling)
 

 

Simone Kienlin
Doktorgradsstipendiat i prosjektet DA factory (50 %)
Telefon 936 42 406
simone.kienlin@helse-sorost.no

     


      
Fant du det du lette etter?