Samvalg

Brukermedvirkning på individnivå
Samvalg innebærer at pasient og helsepersonell sammen kommer fram til hvilken undersøkelse eller behandling som passer best for pasienten.

Samvalg er aktuelt når det finnes flere medisinske muligheter, men ikke ett klart beste alternativ. Da vil valget være avhengig av hva som er viktig for pasienten, og hvordan han eller hun ønsker å leve livet sitt. Samvalg er en kunnskapsbasert praksis, hvor både forskning, klinisk erfaring og pasientens erfaring forenes og brukes til beste for pasienten. 

Nyheter og inspirasjon

Samarbeid og nyttige lenker

Samvalgssenteret samarbeider med ulike pasientorganisasjoner, profesjonsorganisasjoner, helseforetak og utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt, samt med Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Folkehelseinstituttet.

Samarbeidspartner: SHARE TO CARE
SHARE TO CARE er et samarbeidsprosjekt ved Universitätsklinikum Schleswig-Holstein avdeling Kiel. SHARE TO CARE har mottatt 14 millioner Euro av det tyske statlige «Innovationsfond» for å utvikle samvalgsverktøy og innføre samvalg i samtlige avdelinger og klinikker ved universitetssykehuset i Kiel innen 2021.

Prosjektet består av ulike områder fordelt på ledelse, kunnskapsinnhenting, samvalgsveiledning og implementering. All kunnskap og metodikk baserer seg på validert forskning. I løpet av de neste årene vil det i deres portefølje blant annet befinne seg mer enn 60 ulike samvalgsverktøy, e-læringskurs om samvalg for leger og kurs i samvalgsveiledning for leger og sykepleiere.

SHARE TO CARE består av et tverrfaglig team med bakgrunn i psykologi, psyko-onkologi, medisin, forskning, sosiologi og prosjektmanagement. De samarbeider tett med film- og medieselskapet Takepart media & science, Techniker Krankenkasse, Ludwig-Maximilians-Universität München og Christian-Albrechts-Universität Kiel.

Dr. Marla Clayman, seniorforsker

Referanser

 1. Brukermedvirkningstrappen, Folkehelseinstituttet [Hentet 19.12.16].
 2. Ajzen I. The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 1991;50(2):179-211.
 3. Bunge M, Muhlhauser I, Steckelberg A. What constitutes evidence-based patient information? Overview of discussed criteria. Patient education and counseling. 2010;78(3):316-28.
 4. Charles C, Gafni A, Whelan T. Shared decision-making in the medical encounter: what does it mean? (or it takes at least two to tango). Social science & medicine (1982). 1997;44(5):681-92.
 5. Coulter A. National Strategies for Implementing Shared Decision Making 2018 [updated 07/11].
 6. Geiger F, Liethmann K, Reitz D, Galalae R, Kasper J. Efficacy of the doktormitSDM training module in supporting shared decision making - Results from a multicenter double-blind randomized controlled trial. Patient education and counseling. 2017;100(12):2331-8.
 7. Gravel K, Legare F, Graham ID. Barriers and facilitators to implementing shared decision-making in clinical practice: a systematic review of health professionals' perceptions. Implementation science : IS. 2006;1:16.
 8. Legare F, Adekpedjou R, Stacey D, Turcotte S, Kryworuchko J, Graham ID, et al. Interventions for increasing the use of shared decision making by healthcare professionals. The Cochrane database of systematic reviews. 2018;7:Cd006732.
 9. Legare F, Stacey D, Turcotte S, Cossi MJ, Kryworuchko J, Graham ID, et al. Interventions for improving the adoption of shared decision making by healthcare professionals. The Cochrane database of systematic reviews. 2014(9):Cd006732.
 10. Melding til Stortinget nr.7. Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 
 11. Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019
 12. Pasient- og brukerombudet i Troms. Årsmelding 2018 
 13. Shay LA, Lafata JE. Where is the evidence? A systematic review of shared decision making and patient outcomes. Medical decision making : an international journal of the Society for Medical Decision Making. 2015;35(1):114-31.
 14. Stacey D, Légaré F, Lewis K, Barry MJ, Bennett CL, Eden KB, et al. Decision aids for people facing health treatment or screening decisions. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2017(4).

Nyttige lenker
Helsenorge.no: Informasjon om samvalg og samvalgsverktøy

Helsedirektoratet: Nasjonale kvalitetskrav til samvalgsverktøy

International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) Collaboration

Folkehelseinstituttet: Dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Oslo Communication in Healthcare Education and Research

Helse Sør-Øst: Samvalg og e-læring om samvalg (30 minutter)

Ottawa Hospital Research Institute: Samvalg, e-læring og samvalgsverktøy

18th Biennial European Conference: Linking Research to Evidence-Based Action for Patients, Providers and Policy Decision Makers. Berlin, Tyskland: Konferansen er utsatt, se oppdatert informasjon på hjemmesiden.

ICCH 2020: 18th International Conference on Communication in Healthcare (ICCH). Wien, Østerrike Konferansen er utsatt, se oppdatert informasjon på hjemmesiden.

The International Shared Decision Making (ISDM) Society: ISDM Conference June 28-30, 2021, Kolding, Danmark

Nasjonal koordinering av innføring av samvalg i Norge

Alle pasienter i Norge skal ha mulighet til å delta aktivt i valg om egen behandling. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helse Nord RHF i oppdrag å lede et nasjonalt fellesprosjekt mellom de regionale helseforetakene. Målet er å samordne arbeidet med nye samvalgsverktøy og bidra til at eksisterende verktøy tas i bruk.

Implementering av samvalg i Norge består av flere tiltak rettet mot pasienter og helsepersonell. En slik strukturell endring i helsetjenesten krever sterk forankring i sykehus- og kommuneledelse og god opplæring i samvalg og kommunikasjon. Det er også nødvendig å nå ut med informasjon om samvalg og gode verktøy til pasienter og pårørende. 

Det nasjonale prosjektet omfatter de fire regionale helseforetakene, og Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Folkehelseinstituttet (FHI), Kommunenes sentralforbund (KS) og profesjonsorganisasjoner og bruker-/pasientorganisasjoner utgjør referansegruppen.Prosjektets styringsgruppe består av det interregionale fagdirektørmøte. Prosjektgruppen består av en representant fra hvert av de fire RHF–ene, ledet av Steinar Pedersen fra Samvalgssenteret, UNN.

Prosjektgruppen skal:
 • utarbeide forslag til utvalgskriterier for prioritering av framtidige samvalgsverktøy
 • utarbeide forslag til en samlet og hensiktsmessig prioritering av hvilke verktøy som skal utvikles
 • gi innspill til videreutvikling av kriterier for godkjenning av samvalgsverktøy i samarbeid med helsedirektoratet som har ansvar for slik godkjenning
 • bidra til at utviklingen av samvalgsverktøy koordineres med utviklingen av nasjonale medisinske retningslinjer i samarbeid med helsedirektoratet og FHI
 • utvikle forslag mal for hvordan man går frem for å oppfylle kriteriene for utvikling av verktøy
 • bidra til deling av erfaring for å sikre at eksisterende samvalgsverktøy og nye samvalgsverktøy tas i bruk.
 • sikre at prosjekter knyttet til samvalgsverktøy benytter standardiserte prosjektverktøy. Det anbefales at Direktoratet for forvaltning av IKT (Difi) sine anbefalinger for prosjektarbeid i offentlig sektor

Årsrapport og statusrapport

Her finner du årsrapporten for 2019 og en foreløpig statusrapport for 2020:
 
Årsrapport for Samvalgssenteret 2019 (PDF)
Status Samvalgssenteret per august 2020 (PDF)

About us

Samvalgssenteret (The Centre for Shared Decision Making) is a part of the University Hospital of North Norway (UNN). Our primary mission is to contribute to the implementation of shared decision making (SDM). We develop and publish patient decision aids, train patients and health personnel, and coordinate a national SDM project. 

Everyone living in Norway is entitled to essential medical and care services. This also includes the right to participate in decisions regarding health.  

Background and mission
Our aim is for shared decision making to become an integral part of health services, so that patients can participate actively in the medical decision-making process.

Several laws, regulations, and parliamentary reports in Norway define patient participation as a patient right. In 2019, Norway's Minister of Health, Bent Høie, said: "Shared decision making should be the norm, not something special or unique for the patients – and they should get information and support in a language they understand."

The Ministry of Health and Care Services (HOD) has commissioned all health trusts in Norway to implement SDM through:

 1. Developing more patient decision aids, so that patients can participate actively in their own treatment
 2. Ensure that the decision aids are used (that is, implementation of SDM)

In addition, the Centre for SDM has been commissioned to lead a national joint project with the regional health authorities.

Main activities
Our main activities are:
 • Developing and publishing decision aids on helsenorge.no/samvalg
 • Providing SDM training for students, health workers, patients, and others
 • Developing and customizing e-tutorials and informational materials
 • Organizing conferences on SDM and health communication
 • Leading a national joint project with the regional health authorities
 • Openly sharing and spreading information

We collaborate with the German innovation project SHARE TO CARE, which develops decision aids and implements SDM in all departments and clinics at the Universitätsklinikum Schleswig-Holstein.

Brief introduction to SDM

We have made a 2-minute video about SDM with English audio and subtitles. Feel free to share it with others interested in SDM.Development of decision aids
We develop patient decision aids in a systematic fashion and in close collaboration with clinicians and patients. The model is generic, but each decision aid is specifically tailored to the relevant medical problem and patient group. The decision aids are designed to support the steps of a typical decision-making process. In addition to text, the decision aids include short videos with patients and health professionals, providing information on and motivation for SDM.

The model is developed by the Centre for SDM in collaboration with TakePart Media + Science, the incubator project DAfactory, the Directorate for e-Health and the Directorate of Health.

Norway has a comprehensive national system for publishing patient decision aids on the public national health website helsenorge.no, developed and administrated by The Norwegian Directorate of e-Health. The Norwegian Directorate of Health, a subordinate institution of HOD, must approve all decision aids before publishing at this website.

Centre for SDM is represented in Faggruppe samvalg (National committee for shared decision making), whose main purpose is to ensure overall quality, management and development in the national decision aids published on helsenorge.no. The Norwegian Directorate of e-Health leads Faggruppe samvalg.

Quality
Our decision aids meet national quality standards, based on the international IPDAS criteria. The decision aid model is also based on criteria for evidence-based patient information, specifying what information to include and how to present it to the patient in a correct, quality-assured, and understandable way. The Norwegian Institute of Public Health (FHI) provides the knowledge base for all our decision aids.

Education
Since 2019/2020, Norway has included SDM in mandatory learning objectives for residents as well as in the education programs for physiotherapy, nursing, and medicine. The Center for SDM offers general SDM introductory courses for different groups of patients, health professionals, and students, as well as for entire departments and units. Courses can be tailored to different needs and levels. The Centre for SDM offers an e-tutorial for residents, and produces films and other informational material.

Ownership and financing
The Centre for Shared Decision Making is owned by UNN. It is financed by the Northern Norway Health Authority and located at UNN.

Contact Us
Feel free to contact us if you have any ideas, questions or would like to collaborate.

For further references, please see "Collaboration and useful links" at the home page.

Styrende dokumenter

Her finner du styrende dokumenter for Samvalgssenteret:

HOD: Oppdragsdokument 2017 fra HOD til Helse Nord RHF

HOD: Oppdragsdokument 2017 – tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 129 S (2016-2017)

Styret ved UNN: Sak 12-2017 Oppdragsdokument 2017


Om oss

Samvalgssenteret er en del av Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Vår hovedoppgave er å bidra til implementering av samvalg. Vi utvikler og publiserer samvalgsverktøy, tilbyr opplæring i samvalg for pasienter og helsepersonell, og vi koordinerer et nasjonalt fellesprosjekt.

Bakgrunn og oppdrag
Samvalg er en arbeidsform som involverer pasienten aktivt i avgjørelser om utredning og behandling. Det er et samarbeid mellom helsepersonell og pasient, hvor målet er at pasienten skal kunne ta et informert valg.

En rekke lover og forskrifter definerer brukermedvirkning som en pasientrettighet, og flere ulike stortingsmeldinger omtaler brukermedvirkning og samvalg. Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023, kapittel 1.1. sier: «Samvalg er det normale, innbyggerne kan kommunisere med tjenesten digitalt, og brukerne medvirker i utforming av tjenesten.»

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt alle helseforetak i oppdrag å innføre samvalg gjennom å:

 1. Utvikle flere samvalgsverktøy slik at pasienter kan delta aktivt i egen behandling
 2. Sørge for at samvalgsverktøyene blir tatt i bruk (implementering av samvalg)

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helse Nord RHF i oppdrag å lede et nasjonalt fellesprosjekt mellom de regionale helseforetakene. Samvalgssenteret leder dette arbeidet.

Hovedoppgaver

Våre viktigste oppgaver er å bidra til implementering av samvalg i klinisk drift gjennom å:

 • Utvikle samvalgsverktøy som publiseres på helsenorge.no
 • Tilby opplæring i samvalg for studenter, helsearbeidere, pasienter og andre
 • Utvikle og tilpasse e-læringsmoduler og informasjonsmateriell
 • Arrangere konferanser med samvalg og kommunikasjon som hovedtema
 • Lede et nasjonalt fellesprosjekt mellom de regionale helseforetakene
 • Åpent dele og spre informasjon

Utvikling av samvalgsverktøy

Samvalgssenteret utvikler samvalgsverktøy på en systematisk måte. Modellen er generisk, men blir tilpasset hver enkelt problemstilling og pasientgruppe. Verktøyene er bygd opp på en slik måte at de støtter stegene i en typisk beslutningsprosess. I tillegg til tekst, inneholder samvalgsverktøyene korte informasjonsfilmer med pasienter og helsepersonell som understøtter informasjon om og motivasjon for samvalg. Samvalgsverktøyene utvikles i nært samarbeid med klinikere og pasienter.

Modellen er utviklet av Samvalgssenteret i samarbeid med TakePart Media + Science, inkubatorprosjektet DAfactory, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet.

Er du helsepersonell, og ønsker å utvikle et samvalgsverktøy etter samme modell som oss? I så fall kan vi bidra med veiledning og oppfølging gjennom hele produksjonen. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg. 

Kvalitet

Samvalgssenteret følger Helsedirektoratets krav til kvalitet i samvalgsverktøy, som bygger på de internasjonale IPDAS-kriteriene. Modellen bygger også på kriterier for evidensbasert pasientinformasjon. De angir både hvilken informasjon som bør tas med, og hvordan den bør presenteres for pasienten på en riktig, kvalitetssikret og forståelig måte:

 • Oversikt over hvorfor det må gjøres et valg, usikkerhet om diagnose og prognose, de ulike alternativene, og sannsynlighet for fordeler, risiko og bivirkninger
 • Åpenhet om kilder og interessekonflikter
 •  Informasjon om hvor pålitelig kunnskapsgrunnlaget er
 •  Informasjon om både sykdomsrelaterte resultater og andre resultater som kan være viktige for pasienten (pasientrelevante utfall)
 • Tall og statistikk presentert på en slik måte at de er tilgjengelige for pasienten
 • Standardisert og forståelig presentasjon av risiko
 • Fordeler og ulemper ved ulike alternativer
 • Diagrammer, grafikk, animasjon etc. der det er mulig og nødvendig
 • Informasjons- og motivasjonsfilmer med pasienter og helsepersonell
 • Kulturelle tilpasninger etter behov
 • Klart språk
 • Utforming som legger til rette for lesing og bedrer forståelsen
 •  Brukermedvirkning i utviklingsprosessen

I 2017 inngikk UNN og Folkehelseinstituttet (FHI) en samarbeidsavtale om ressurseffektiv kunnskapsinnhenting og kunnskapsoppsummeringer til bruk i samvalgsverktøyene. Piloten er evaluert og rutinene for kunnskapsinnhenting oppdaterte fra 2019.  FHI leverer i dag kunnskapsgrunnlag for alle samvalgsverktøy fra Samvalgssenteret.

Samvalgssenteret er representert i Faggruppe samvalg, en nasjonal faggruppe som ledes av Direktoratet for e-helse. Faggruppen skal sikre helhetlig kvalitet, forvaltning og utvikling i de nasjonale samvalgsverktøyene som publiseres på helsenorge.no.

Utdanning

Fra 2019/2020 inngår samvalg i obligatoriske læringsmål for leger i spesialisering, og for fysioterapi-, sykepleie- og legeutdanningen. Samvalgssenteret tilbyr undervisning i samvalg til pasienter og pårørende, helsepersonell, studenter og andre. Vi skreddersyr undervisningen til kompetansenivå og formål. Vi utvikler e-læring og informasjonsmateriell til bruk i undervisning og klinikk.

Eierskap og finansiering

Samvalgssenteret eies av UNN, er finansiert av Helse Nord RHF og holder til på UNN.


Kontakt oss

Samvalgssenteret består av et interdisiplinært team med bred faglig bakgrunn. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller vil snakke om samvalg. Vær oppmerksom på at eposten ikke må inneholde helse- eller sensitive personopplysninger.

samvalgssenteret@unn.no
Tove Skjelbakken 
Leder/overlege
Telefon 930 48 973
Tove Skjelbakken


Anne Regine Lager
Rådgiver
Telefon 917 11 630
anne.regine.lager@unn.noSteinar Pedersen
Prosjektleder for nasjonal innføring og koordinering/overlege
Telefon 970 97 406

Steinar Pedersen

 

Mirjam Lauritzen
Prosjektutvikler/spesialsykepleier
Telefon 959 49 739

Mirjam Lauritsen


 

Kirsti Rakkenes
Prosjektleder
Telefon 930 05 609
kirsti.rakkenes@unn.no
       
Elisabeth Sundkvist
Rådgiver
Telefon: 938 70 777
Elisabeth.Sundkvist@unn.no
Elisabeth Sundkvist

 
Dr. Marla Clayman
health services and health communication researcher (10 % stilling)
 

 

Simone Kienlin
Doktorgradsstipendiat i prosjektet DA factory (50 %)
Telefon 936 42 406
simone.kienlin@helse-sorost.no

     


Fant du det du lette etter?